Förfarande : 2015/3031(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0464/2016

Ingivna texter :

B8-0464/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/04/2016 - 11.13
CRE 13/04/2016 - 11.13
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 245kWORD 62k
11.4.2016
PE579.888v01-00
 
B8-0464/2016

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Polen (2015/3031(RSP))


Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Polen (2015/3031(RSP))  
B8-0464/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin debatt den 19 januari 2016 om situationen i Polen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Polens egen historia har visat många exempel på landets engagemang att kämpa för frihet och självständighet, vilket kostat dess soldater och civilbefolkning många blodiga uppoffringar. Man bör framför allt minnas att Polen var det första landet i Europa som stod upp mot angreppen från den tyska nazismens sida och att det var Polen som inledde avvecklingen av det kommunistiska systemet.

B.  I Europa har Polen varit en föregångare för demokratin, individens frihet och religionsfriheten. Republiken Polen var det första landet i Europa och det andra landet i världen som antog en konstitution. Under århundraden var den polska modellen för mänskliga rättigheter, personlig frihet och religionsfrihet ett föredöme för Europa.

C.  I artikel 197 i den nuvarande polska konstitutionen anges det att författningsdomstolen (konstitutionstribunalen) ska verka i enlighet med den lag som antagits av det polska parlamentet.

D.  Uttalandena från konstitutionstribunalens ordförande och hans aktivitet i medierna fördjupar konflikten och gör det svårt att uppnå en kompromiss om hur tribunalen ska fungera.

E.  Krisen med konstitutionstribunalen började i oktober 2015 och var kopplad till politiskt motiverade åtgärder som koalitionsregeringen PO-PSL vidtagit efter att ha förlorat valet. I december 2015 beslutade tribunalen att valet av två domare i oktober 2015 var författningsstridigt.

F.  Venedigkommissionens riktlinjer är inte bindande: de bör, men måste inte, godtas av medlemsstaternas regeringar som vägledning för genomförande av positiva ändringar.

G.  I en skrivelse betonar Venedigkommissionens ordförande att reformen av Polens konstitutionstribunal är en intern polsk angelägenhet som bör hanteras av de relevanta nationella myndigheterna.

H.  Den polska lagen reglerar uttryckligen frågor om frister för offentliggörande av konstitutionstribunalens beslut.

I.  Fördragen ger varken kommissionen eller någon annan EU-myndighet rätt att blanda sig i det politiska systemet i en medlemsstat, särskilt när de föreslagna ändringarna inte strider mot den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

J.  Tribunalkrisen blir allt värre, vilket kan få följder för det polska rättsväsendets funktion.

1.  Europaparlamentet anser att fördelningen av den konstitutionella makten i Polen, den parlamentariska demokratin, de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen inte är äventyrade.

2.  Europaparlamentet understryker att tribunalkrisen är ett internt polskt problem och endast kan lösas av den polska regeringen i dialog med samtliga intressenter.

3.  Europaparlamentet erkänner att situationen i Polen inte fordrar några åtgärder från kommissionens eller någon annan EU-institutions sida. Parlamentet anser att den polska regeringen får agera fritt och självständigt och att den inte kan åläggas att beakta synpunkterna inom sådana organ som Venedigkommissionen.

4.  Europaparlamentet konstaterar att eventuella åtgärder från kommissionens eller något annat EU-organs sida för att de demokratiska normerna ska respekteras i Polen är oskäliga. Parlamentet understryker att sådana åtgärder inte skulle vara förenliga med subsidiaritetsprincipen, som finns inskriven i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen.

5.  Europaparlamentet framhåller att kommissionens åtgärder mot Polen och den polska regeringen är politiskt motiverade och utnyttjas av oppositionen för att fördjupa intrycket av politiskt kaos i landet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Polens president.

Rättsligt meddelande