Процедура : 2015/3031(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0465/2016

Внесени текстове :

B8-0465/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/04/2016 - 11.13
CRE 13/04/2016 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 482kWORD 72k
11.4.2016
PE579.889v01-00
 
B8-0465/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Полша (2015/3031(RSP))


Сайед Камал, Ришард Антони Легутко, Анна Елжбета Фотига, Томаш Пьотър Поремба, Ришард Чарнецки, Карол Карски, Ядвига Вишневска, Славомир Клосовски, Едвард Чесак, Януш Войчеховски, Станислав Ожуг, Збигнев Кужмюк, Зджислав Краснодембски, Робертс Зиле, Чеслав Хоц, Марек Юрек от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Полша (2015/3031(RSP))  
B8-0465/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз и член 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Конституцията на Република Полша, и по-специално членове 2, 10, 190, 194, 195 и 197 от нея,

–  като взе предвид Закона от 25 юни 2015 г. за Конституционния съд на Полша и последвалите изменения в него,

–  като взе предвид резолюциите, приети от Сейма на Република Полша на 25 ноември 2015 г. относно липсата на правна сила на решенията, приети от Сейма на 8 октомври 2015 г. относно избора на съдии в Конституционния съд,

–  като взе предвид процедурния правилник на Сейма на Република Полша,

–  като взе предвид становище № 833/2015 на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) относно измененията в Закона от 25 юни 2015 г. за Конституционния съд на Полша,

–  като взе предвид становище CDL-STD(1997)020 на Венецианската комисия,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че настоящото полско правителство има най-силния демократичен мандат в историята на страната от падането на комунизма насам;

Б.  като има предвид, че измененията в Закона за Конституционния съд, приет от предишното правителство на 25 юни 2015 г., бяха въведени, с цел да се запълнят пет съдебни мандата, които щяха по принцип да се освободят едва след демократичните избори от 25 октомври 2015 г., с което се извършваше промяна в последния момент в състава на Съда;

В.  като има предвид, че съгласно член 21 от Закона за Конституционния съд от 2015 г. всяко лице, избрано на длъжността съдия в КС, трябва да положи клетва пред президента, което е задължително изискване за конституционните съдии;

Г.  като има предвид, че на 19 ноември и 22 декември 2015 г. полският парламент измени Закона за Конституционния съд от 2015 г., като определи процедурните правила за конституционен преглед в съответствие с член 197 от полската Конституция;

Д.  като има предвид, че презумпцията за конституционност на надлежно публикуван акт е основен конституционен принцип, необходим за гарантиране на принципите на правовата държава при прегледа на конституционността на всеки акт;

Е.  като има предвид, че по силата на член 122, параграф 3 от полската Конституция само президентът на Република Полша може да сезира за преглед на конституционността на правен акт, преди той да влезе в сила;

Ж.  като има предвид, че е необходимо решенията на Конституционния съд да се приемат по надлежна процедура, което е условие sine qua non за това, решение на конституционните съдии да се счита за решение по смисъла на член 190 от полската Конституция, подлежащо на официално публикуване;

З.  като има предвид, че Полша поиска от Венецианската комисия да разгледа разпоредбите на новия акт, с който се определят правилата за постановяване на решенията на КС;

И.  като има предвид, че становище № 833/2015 на Венецианската комисия беше представено в Сейма на Република Полша на 11 март 2016 г.;

1.  подчертава, че измененията в Закона за КС, приет на 25 юни 2015 г., и изборът на петима съдии на 8 октомври 2015 г., непосредствено преди парламентарните избори от 25 октомври 2015 г., са източникът на настоящите противоречия около КС;

2.  изтъква, че предишното правителство си осигури съкрушително мнозинство с 14 от общо 15 съдии в КС, като по този начин наруши елементарния принцип на плурализма в съдилищата и препоръките на Венецианската комисия от 1997 г., които гласяха, че „Управляваща партия не следва да бъде в състояние да назначава всички съдии по свое усмотрение“;

3.  подчертава, че отмяната на тези назначения от страна на новия парламент беше извършена в хода на обикновената процедура на самокорекция, и изтъква, че няма основание да се отрича правото на новоизбран парламент да решава относно правилността на предишни решения в хода на същата процедура;

4.  посочва, че измененията в Закона за КС от 2015 г., внесени от правителството на партия „Право и справедливост“, целят да улеснят процедурите за конкретен конституционен преглед и предвиждат по-прозрачни правила за политически, абстрактен конституционен преглед, като същевременно ограничават неограниченото право на преценка на председателя на КС в това отношение;

5.  подчертава, че решението на КС от 9 март 2016 г. беше разгледано и прието от състав от 12, вместо 13, съдии, което представлява явно процедурно нарушение на полското право и е в разрез с член 197 от Конституцията, съгласно който КС е длъжен да следва своя правилник; изтъква още, че съгласно член 7 от Конституцията правителството е обвързано с принципа на законосъобразността и не трябва да публикува решения, приети в явно нарушение на предписаната процедура;

6.  приветства решението на председателя на Сейма на Република Полша да назначи група експерти, отворена за представители на всички политически партии, чиято задача ще бъде да изготви препоръки за бъдещата парламентарна работа и да приложи до възможно най-голяма степен препоръките на Венецианската комисия към системната област, за която става въпрос, като същевременно поддържа убеждението, че работата на КС следва да бъде възможно най-прозрачна, а достъпът до този съд – възможно най-широк;

7.  подчертава, че председателят на Венецианската комисия поясни в забележките си, че реформата на КС е вътрешен полски въпрос и следва да се разгледа от съответните национални органи; изтъква, че този подход е в съответствие с принципа на субсидиарност, заложен в член 5 от Договора за Европейския съюз;

8.  подчертава във връзка с това, че въпросът може да бъде уреден по подходящ начин само ако всички участници на полската политическа сцена действат отговорно и постигнат компромис;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на държавите членки, на Съвета на Европа и на Европейската комисия за демокрация чрез право.

Правна информация