Menettely : 2015/3031(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0465/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0465/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/04/2016 - 11.13
CRE 13/04/2016 - 11.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 251kWORD 66k
11.4.2016
PE579.889v01-00
 
B8-0465/2016

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Puolan tilanteesta (2015/3031(RSP))


Syed Kamall, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Czesław Hoc, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Puolan tilanteesta (2015/3031(RSP))  
B8-0465/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 artiklan,

–  ottaa huomioon Puolan perustuslain ja erityisesti sen 2, 10, 190, 194, 195 ja 197 pykälän,

–  ottaa huomioon perustuslakituomioistuimesta 25. kesäkuuta 2015 annetun säädöksen ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset,

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan Sejmin 25. marraskuuta 2015 antamat päätöslauselmat Sejmin 8. lokakuuta 2015 perustuslakituomioistuimen tuomareiden valinnasta antamien päätöslauselmien oikeusvoiman puuttumisesta,

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan Sejmin työjärjestyksen,

–  ottaa huomioon Demokratiaa oikeusteitse -komission (Venetsian komission) lausunnon N:o 833/2015 muutoksista 25. kesäkuuta 2015 Puolan perustuslakituomioistuimesta annettuun säädökseen,

–  ottaa huomioon Venetsian komission lausunnon CDL-STD(1997)020,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Puolan tämänhetkisellä hallituksella on maan historian vahvin demokraattinen mandaatti kommunismin luhistumisen jälkeen;

B.  panee merkille, että edellinen hallitus teki 25. kesäkuuta 2015 muutoksia perustuslakituomioistuinta koskevaan säädökseen viiden sellaisen oikeudellisen viran täyttämiseksi, jotka olisivat normaalisti vapautuneet vasta 25. lokakuuta 2015 järjestettyjen demokraattisten vaalien jälkeen, ja hallitus muutti näin tuomioistuimen kokoonpanoa viime hetkellä;

C.  toteaa, että perustuslakituomioistuimesta vuonna 2015 annetun säädöksen 21 artiklan mukaan perustuslakituomioistuimen tuomarin virkaan valitun henkilön on vannottava vala presidentille, mikä on pakollista perustuslakituomioistuimen tuomarin virkaan astuttaessa;

D.  panee merkille, että Puolan parlamentti muutti 19. marraskuuta ja 22. joulukuuta 2015 vuonna 2015 annettua perustuslakituomioistuinta koskevaa säädöstä, jossa säädetään Puolan perustuslain 197 artiklan mukaista perustuslaillista tarkastusta koskevista menettelysäännöistä;

E.  toteaa, että olettamus siitä, että asianmukaisesti julkaistu perussääntö noudattaa perustuslakia, on keskeinen perustuslakiin liittyvä periaate, joka on tarpeellinen, jotta voidaan varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen tarkasteltaessa kulloisenkin perussäännön perustuslainmukaisuutta;

F.  toteaa, että vain Puolan tasavallan presidentti voi Puolan perustuslain 122 pykälän 3 momentin nojalla alistaa säädöksen perustuslain noudattamista koskevaan tarkastukseen ennen sen voimaantuloa;

G.  toteaa, että perustuslakituomioistuimen päätökset on ehdottomasti hyväksyttävä asianmukaista menettelyä noudattaen, mikä on ehdoton edellytys sille, että perustuslakituomioistuimen tuomarien päätöslauselma katsottaisiin Puolan perustuslain 190 pykälässä tarkoitetuksi päätökseksi, joka olisi siten julkaistava virallisesti;

H.  toteaa, että Puola pyysi Venetsian komissiota tarkastelemaan uuden perussäännön määräyksiä, joissa vahvistetaan perustuslakituomioistuimen suorittaman käsittelyn säännöt;

I.  panee merkille, että Venetsian komission lausunto 833/2015 välitettiin Puolan tasavallan Sejmille 11. maaliskuuta 2016;

1.  korostaa, että 25. kesäkuuta 2015 hyväksyttyyn perustuslakituomioistuinta koskevaan säädökseen tehdyt muutokset sekä viiden tuomarin valinta 8. lokakuuta 2015 juuri ennen 25. lokakuuta 2015 järjestettyjä parlamenttivaaleja ovat tällä hetkellä kiistanalaisia perustuslakituomioistuimeen liittyviä kysymyksiä;

2.  korostaa, että edellinen hallitus varmisti itselleen perustuslakituomioistuimen tuomareiden valtaenemmistön, peräti 14 tuomaria 15:stä, mikä loukkasi tuomioistuinten moniarvoisuuden perusperiaatetta ja Venetsian komission vuonna 1997 esittämiä suosituksia, joiden mukaan hallitsevan puolueen ei pidä voida nimittää kaikkia tuomareita haluamallaan tavalla;

3.  korostaa, että uusi parlamentti kumosi nämä nimitykset käyttäen tavallista itsekorjaavaa menettelyä, ja tähdentää, ettei ole mitään syytä evätä vastavalitulta parlamentilta oikeutta päättää sen aiemman päätöksen asianmukaisuudesta samaa menettelyä noudattaen;

4.  toteaa, että laki- ja oikeushallinnon tekemillä muutoksilla perustuslakituomioistuinta koskevaan vuoden 2015 säädökseen pyritään helpottamaan konkreettiseen perustuslailliseen tarkasteluun liittyviä menettelyjä ja tekemään poliittista ja abstraktia perustuslaillisuuden tarkastusta koskevista säännöistä entistä avoimempia rajoittaen samalla sitä koskevaa perustuslakituomioistuimen puheenjohtajan rajoittamatonta harkintavaltaa;

5.  korostaa, että perustuslakituomioistuimen 9. maaliskuuta 2016 antamaa päätöslauselmaa käsitteli ja sen hyväksyi 12 tuomarin kollegio vähintään 13 tuomarin asemesta, mikä loukkaa selvästi Puolan lainsäädännön mukaista menettelyä ja perustuslain 197 pykälää, jonka mukaan perustuslakituomioistuimen on noudatettava perussääntönsä mukaista työjärjestystä; korostaa lisäksi, että perustuslain 7 pykälän mukaan hallitusta sitoo laillisuusperiaate eikä se saa julkaista mitään päätöslauselmia, jotka on hyväksytty määrättyä menettelyä selvästi rikkoen;

6.  pitää myönteisenä Puolan tasavallan Sejmin puhemiehen päätöstä nimittää parlamentin kaikkien puolueiden edustajille avoin asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on laatia suosituksia parlamentin tulevaa työtä varten ja soveltaa mahdollisimman tiukasti kyseistä systeemistä alaa koskevia Venetsian komission suosituksia; on samalla vakuuttunut siitä, että perustuslakituomioistuimen työn on oltava mahdollisimman avointa ja että mahdollisuuden vedota tähän tuomioistuimeen olisi oltava mahdollisimman kattava;

7.  korostaa, että Venetsian komission puheenjohtaja teki lausunnoissaan selväksi, että perustuslakituomioistuimen uudistus on Puolan sisäinen asia, jonka käsittely kuuluu toimivaltaisille kansalliselle viranomaisille; korostaa, että tällainen menettely vastaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan mukaista toissijaisuusperiaatetta;

8.  korostaa tässä yhteydessä, että asia voidaan ratkaista asianmukaisesti vain, jos kaikki Puolan poliittisen elämän toimijat toimivat vastuullisesti ja pääsevät kompromissiin;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioille, Eurooppa-neuvostolle sekä Demokratiaa oikeusteitse -komissiolle.

Oikeudellinen huomautus