Procedure : 2016/2662(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0488/2016

Indgivne tekster :

B8-0488/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.65
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0201

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 270kWORD 68k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE579.917v01-00
 
B8-0488/2016

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0361/2016

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (2016/2662(RSP))


Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber for ALDE-gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (2016/2662(RSP))  
B8-0488/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre FN-instrumenter på menneskerettighedsområdet,

–  der henviser til Genèvekonventionerne og andre retlige instrumenter vedrørende humanitær folkeret,

–  der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner af 8. december 2009 om fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret,

–  der henviser til Den Europæiske Unions ajourførte retningslinjer for fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret(1),

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 2. februar 2016 med titlen "One humanity, shared responsibility" til det humanitære verdenstopmøde,

–  der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1998 (2011), vedtaget den 12. juli 2011, og resolution 2143 (2014), vedtaget den 7. marts 2014, om beskyttelse af børn, der er berørt af væbnede konflikter,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution (A/RES/64/290) af 9. juli 2010 om retten til undervisning i nødsituationer,

–  der henviser til erklæringen om trygge skoler af maj 2015, der blev åbnet for støttetilkendegivelser på Oslo-konferencen om trygge skoler afholdt af det norske udenrigsministerium i maj 2015, og de tilhørende retningslinjer for beskyttelse af skoler og universiteter mod militær anvendelse under væbnede konflikter,

–  der henviser til resolutionen af 10. december 2015 af den 32. internationale konference for Røde Kors og Røde Halvmåne om styrkelse af overholdelsen af den humanitære folkeret,

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2016 om den humanitære situation i Yemen(2),

–  der henviser til sin beslutning af 12. februar 2015 om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2015 om forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand(4),

–  der henviser til forespørgsel til Rådet om angreb på sygehuse og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (O-000063/2016 – B8-0361/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det internationale samfund har været vidne til en skræmmende tendens til, at hospitaler og skoler i konfliktområder rundt om i verden udsættes for angreb såsom de seneste angreb mod Læger Uden Grænsers (MSF) klinikker i Kunduz (Afghanistan) den 3. oktober 2015, i Razah (Yemen) den 10. januar 2016 og i oprørskontrollerede syriske byer den 15. februar 2016;

B.  der henviser til det første humanitære verdenstopmøde, som skal afholdes i Istanbul den 23.–24. maj 2016; der henviser til, at FN's generalsekretær i sin rapport "One humanity, shared responsibility" til det humanitære verdenstopmøde gør opmærksom på det, han kalder "den skrupelløse og brutale udhuling af respekten for internationale menneskerettigheder og humanitær ret" i væbnede konflikter, som truer med at skrue tiden tilbage til en æra med krig uden begrænsninger; der henviser til, at det i rapporten bemærkes, at det bidrager til denne erosion, når der hverken bliver krævet eller gjort bestræbelser på at fremme respekt for vores fælles normer eller på at støtte eksisterende retshåndhævelse, overvågning og kontrolmekanismer;

C.  der henviser til, at den humanitære folkeret har til hensigt at afbøde virkningerne af væbnede konflikter ved at beskytte dem, der ikke eller ikke længere deltager i konflikten, og ved at fastsætte regler for krigsførelsens midler og metoder;

D.  der henviser til, at hospitaler og sundhedspersonnel udtrykkeligt er beskyttet i henhold til den humanitære folkeret, og at det betragtes som en alvorlig krænkelse af den humanitære folkeret målrettet at gå efter civile og civil infrastruktur;

E.  der henviser til, at 52 stater, herunder adskillige men ikke alle EU-medlemsstater, pr. 14. marts 2016 har tilsluttet sig erklæringen om trygge skoler, der blev vedtaget på Oslo-konferencen om trygge skoler afholdt i maj 2015;

F.  der henviser til, at Rådet (udenrigsanliggender) ved vedtagelsen af EU's retningslinjer for fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret understregede betydningen af effektivt at tackle eftervirkningerne af alvorlige krænkelser ved at støtte passende mekanismer for ansvarsplacering og fremhævede den centrale rolle, som Den Internationale Straffedomstol kan spille i sager, hvor den eller de pågældende stater ikke kan eller ikke vil udøve deres kompetence; der henviser til, at EU's retningslinjer forpligter de relevante arbejdsgrupper i Rådet til at overvåge situationer, hvor den humanitære folkeret kan finde anvendelse, og til i sådanne tilfælde at anbefale foranstaltninger til fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret (punkt 15, litra a));

G.  der henviser til, at Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) mellem 2012 og 2015 organiserede en større høring om, hvordan man styrker den retlige beskyttelse af ofre for væbnede konflikter, og hvordan effektiviteten af mekanismerne til overvågningen af overholdelsen af den humanitære folkeret kan øges;

H.  der henviser til, at de deltagende stater i den 32. internationale konference for Røde Kors og Røde Halvmåne i december 2015 i sidste ende ikke var i stand til at blive enige om en ny mekanisme forslået af ICRC og den schweiziske regering til at styrke overholdelsen af den humanitære folkeret; der henviser til, at den foreslåede nye mekanisme ville have medført afholdelse af et årligt møde for de stater, der er tiltrådt Genèvekonventionerne; der henviser til, at de deltagende stater blev enige om at iværksætte en ny mellemstatslig proces for at finde metoder til at forbedre gennemførelsen af den humanitære folkeret med henblik på at præsentere resultatet på den næste internationale konference i 2019;

1.  udtrykker bestyrtelse og alvorlig bekymring over de dødbringende angreb på hospitaler og skoler, der har fundet sted med stadig mere alarmerende hyppighed under væbnede konflikter rundt om i verden, hvor patienter, elever, sundheds- og undervisningspersonale, nødhjælpsarbejdere og familiemedlemmer er blevet mål og ofre, samtidig med at international fordømmelse sjældent fører til uafhængige efterforskninger og reel ansvarsplacering; opfodrer medlemsstaterne, EU-institutionerne og den højtstående repræsentant til at erkende det fulde omfang af denne nødsituation og til hurtigst muligt at udarbejde en konkret handlingsplan med tidsfrister med henblik på at anvende EU's og medlemsstaternes indflydelse i dens fulde omfang til at bringe disse overtrædelser og tilsidesættelser til ophør;

2.  fordømmer angrebene på hospitaler og skoler som værende forbudt under folkeretten, idet sådanne handlinger kan udgøre alvorlige brud på Genèvekonventionen af 1949 og krigsforbrydelser i henhold til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol; udtrykker sin overbevisning om, at bevarelsen af sundheds- og uddannelsessituationer som neutrale, beskyttede steder under væbnede konflikter afhænger af udfaldet af gennemskuelige, uafhængige og uvildige efterforskninger af de brutale angreb, der har fundet sted, og af en konkret ansvarsplacering for de begåede forbrydelser;

3.  opfordrer de kæmpende parter i konflikter til at respektere den humanitære folkerets grundlæggende principper og afstå fra overlagte angreb på civile infrastrukturer; understreger betydningen af at forbedre sikkerheden for hjælpearbejdere for at kunne reagere mere effektivt på angreb;

4.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at give deres fulde opbakning til FN's generalsekretærs opfordring til alle FN's medlemslande og at gribe den mulighed, som det humanitære verdenstopmøde udgør, til at forny deres tilsagn om at beskytte civile og alle personers menneskerettigheder ved at efterleve de regler, som de allerede er nået til enighed om; fremhæver den betydning, som af FN's generalsekretær tilskrives styrkelsen af de internationale efterforsknings- og domsstrukturer, herunder Den Internationale Straffedomstol, som et supplement til de nationale rammer med henblik på at bringe de straffrie tilstande for overtrædelser af den humanitære folkeret til ophør;

5.  anerkender betydningen og den enestående karakter af EU's retningslinjer om fremme af overholdelsen af den humanitære folkeret, idet ingen andre stater eller organisationer har vedtaget et tilsvarende dokument; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at implementere EU-retningslinjerne på virkningsfuld vis;

6.  opfordrer Rådet (udenrigsanliggender) og den højtstående repræsentant til, med henblik på at sikre, at EU-politikker og -tiltag vedrørende humanitær folkeret udarbejdes på sammenhængende og effektiv vis, til at gennemgå den nuværende fordeling af ansvarsområder, ifølge hvilken implementeringen af retningslinjerne for humanitær folkeret fortrinsvist henhører under Rådets arbejdsgruppe om folkeret under forsæde af Rådets formandskab; fremhæver i denne forbindelse, at EU-retningslinjerne forpligter den hensigtsmæssige arbejdsgruppe i Rådet til at overvåge situationer, hvor den humanitære folkeret gælder, og til i sådanne tilfælde at anbefale tiltag til fremme af efterlevelse af denne ret (jf. afsnit15, litra a); opfordrer de relevante arbejdsgrupper i Rådet til at bruge dette mandat til at tage hånd om den nuværende krise, hvor overholdelse i alvorlig grad er fraværende;

7.  minder om den holdning, der er anlagt i EU-retningslinjerne, nemlig at det i relevant omfang overvejes at trække på Den Internationale Undersøgelseskommission (IHFFC), der er nedsat ved tillægsprotokol nr. I til Genèvekonventionerne af 1949, der kan bidrage til at fremme respekten for den humanitære folkeret i kraft af sin undersøgelseskapacitet og sin mæglingsfunktion; bemærker, at IHFFC's kapaciteter ikke er blevet udnyttet, og opfordrer indtrængende Rådet, medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten til i alvorlig grad at overveje at aktivere denne kommission for første gang siden dens oprettelse, i den hensigt at tage hånd om angrebene på hospitaler og skoler, hvad der udgør en overhængende nødsituation for så vidt angår respekten for den humanitære folkeret;

8.  bemærker med bekymring, at det internationale samfund på nuværende tidspunkt kun har begrænset institutionelt råderum til at håndtere fælles problematikker vedrørende implementeringen af den humanitære folkeret; beklager i denne forbindelse, at de deltagende stater i den 32. internationale konference for Røde Kors og Røde Halvmåne i december 2015 ikke formåede at nå til enighed om en ny mekanisme til styrkelse af systemet for styring af den humanitære folkeret ved at etablere årlige møder, hvor staterne kan udbygge deres dialog, og ved at indføre periodisk indberetning om den nationale overholdelse af den humanitære folkeret; opfordrer EU og dets medlemsstater til at arbejde sammen om at opnå et bedre resultat i den kommende mellemstatslige proces;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions særlige repræsentant for menneskerettigheder, regeringerne og parlamenterne i EU's medlemsstater, FN's generalsekretær, formanden for FN's Generalforsamling samt regeringerne i FN's medlemsstater.

 

(1)

EUT C 303 af 15.12.2009, s. 12.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0066.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0040.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0459.

Juridisk meddelelse