Postup : 2016/2662(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0488/2016

Predkladané texty :

B8-0488/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.65
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0201

NÁVRH UZNESENIA
PDF 274kWORD 78k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE579.917v01-00
 
B8-0488/2016

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0361/2016

predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP))


Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Paavo Väyrynen, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Renate Weber v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP))  
B8-0488/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a iné nástroje OSN týkajúce sa ľudských práv,

–  so zreteľom na ženevské dohovory a ďalšie právne nástroje v oblasti medzinárodného humanitárneho práva (MHP),

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 8. decembra 2009 o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva,

–  so zreteľom na aktualizované usmernenia Európskej únie o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva(1),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN určenú Svetovému humanitárnemu samitu s názvom Jedno ľudstvo, spoločná zodpovednosť z 2. februára 2016,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1998 (2011) prijatú 12. júla 2011 a rezolúciu č. 2143 (2014) prijatú 7. marca 2014, v ktorých sa rieši ochrana detí zasiahnutých ozbrojenými konfliktmi,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/64/290 z 9. júla 2010 o práve na vzdelávanie v núdzových situáciách,

–  so zreteľom na vyhlásenie o bezpečných školách z mája 2015, ktoré bolo predložené na schválenie na konferencii o bezpečných školách v Osle, ktorú zvolalo nórske ministerstvo zahraničných vecí v máji 2015, a na súvisiace usmernenia na ochranu škôl a univerzít pred používaním na vojenské účely v ozbrojených konfliktoch,

–  so zreteľom na uznesenie z 10. decembra 2015 z 32. medzinárodnej konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca o posilňovaní dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2016 o humanitárnej situácii v Jemene(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 o príprave na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci(4);

–  so zreteľom na otázku Rade o útokoch na nemocnice a školy ako porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (O-000063/2016 - B8-0361/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže medzinárodné spoločenstvo sa stalo svedkom rastúceho trendu útokov na nemocnice a školy v ozbrojených konfliktoch počas uplynulých desiatich rokov na celom svete, ako sú posledné útoky na zdravotné strediská organizácie Lekári bez hraníc z 3. októbra 2015 v Kundúze (Afganistan), z 10. januára 2016 v Razahu (Jemen) a z 15. februára 2016 v mestách, ktoré ovládajú sýrski povstalci;

B.  keďže v dňoch 23. a 24. mája 2016 sa v Istanbule uskutoční prvý Svetový humanitárny samit; keďže generálny tajomník OSN vo svojej správe určenej Svetovému humanitárnemu samitu s názvom Jedno ľudstvo, spoločná zodpovednosť upriamuje pozornosť na to, čo sám nazýva „nehanebným a neľútostným úpadkom v oblasti dodržiavania medzinárodne uznávaných ľudských práv a humanitárneho práva“ v situáciách ozbrojených konfliktov, čo môže spôsobiť návrat k ére bezhraničnej vojny; keďže v správe sa konštatuje, že ak nedokážeme vyžadovať a presadzovať rešpektovanie našich spoločných noriem ani podporovať existujúce mechanizmy presadzovania, monitorovania a zodpovednosti, prispievame tak k tomuto úpadku;

C.  keďže medzinárodné humanitárne právo (MHP), známe tiež ako právo týkajúce sa ozbrojeného konfliktu, má za cieľ zmierniť účinky ozbrojeného konfliktu ochranou tých, ktorí sa nezúčastňujú na konflikte, a právnou úpravou prostriedkov a metód vedenia vojny;

D.  keďže nemocnice a zdravotnícky personál sú výslovne chránení podľa medzinárodného humanitárneho práva a keďže každý zámerný útok voči civilným obyvateľom a na civilnú infraštruktúru je podľa medzinárodného humanitárneho práva zakázaný a považuje sa za jeho vážne porušenie;

E.  keďže 52 štátov vrátane niektorých členských štátov EÚ po skončení konferencie o bezpečných školách, ktorá sa uskutočnila v máji 2015 v Osle, schválilo 14. marca 2016 vyhlásenie o bezpečných školách;

F.  keďže Rada pre zahraničné veci pri schvaľovaní usmernení EÚ na podporu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva zdôraznila dôležitosť účinného riešenia dedičstva závažných porušení, a to podporovaním príslušných mechanizmov zodpovednosti, a zdôraznila dôležitú úlohu, ktorú Medzinárodný trestný súd môže zohrať v prípadoch, keď príslušný štát alebo príslušné štáty nedokážu alebo nechcú uplatňovať svoju jurisdikciu; keďže na základe usmernení EÚ sa „príslušné pracovné skupiny Rady“ zaväzujú monitorovať situácie, v ktorých sa môže uplatňovať MHP, a v takýchto prípadoch odporúčať opatrenia na podporu dodržiavania MHP (odsek 15 písm. a));

G.  keďže Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v rokoch 2012 až 2015 zorganizoval rozsiahly konzultačný proces zameraný na posilňovanie právnej ochrany obetí ozbrojených konfliktov a na zvýšenie efektívnosti mechanizmov dodržiavania MHP;

H.  keďže štáty, ktoré sa v decembri 2015 zúčastnili 32. medzinárodnej konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca, sa nakoniec nedokázali dohodnúť o novom mechanizme, ktorý navrhovali MVČK a vláda Švajčiarska a ktorého úlohou malo byť posilnenie dodržiavania MHP; keďže navrhovaný nový mechanizmus mal obsahovať organizovanie výročných stretnutí zmluvných štátov ženevských dohovorov; keďže zúčastnené štáty sa dohodli na začatí nového medzivládneho procesu, v rámci ktorého sa budú hľadať spôsoby, ako zlepšiť uplatňovanie MHP, pričom výsledky tohto procesu by sa mali prezentovať na nasledujúcej medzinárodnej konferencii v roku 2019;

1.  vyjadruje šok a vážne znepokojenie nad smrtiacimi útokmi na nemocnice a školy, ktoré sa objavujú v stále alarmujúcejšom počte v ozbrojených konfliktoch po celom svete, pričom pacienti, žiaci, zdravotnícki a pedagogickí pracovníci, pracovníci v oblasti humanitárnej pomoci a rodinní príslušníci sa stávajú terčom a obeťami, zatiaľ čo medzinárodné odsúdenie zriedka vedie k nezávislému vyšetrovaniu a uplatneniu skutočnej zodpovednosti; vyzýva členské štáty, inštitúcie EÚ a podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby uznali skutočný rozsah tejto krízovej situácie a čo najrýchlejšie vypracovali konkrétny časovo ohraničený akčný plán s cieľom v plnom rozsahu využiť vplyv EÚ a členských krajín, aby sa skoncovalo s týmto porušovaním a zneužívaním;

2.  odsudzuje útoky na nemocnice a školy, zakázané podľa medzinárodného práva, pričom uznáva, že takéto akty môžu predstavovať vážne porušenie ženevských dohovorov z roku 1949 a vojnové zločiny podľa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu; vyjadruje svoje presvedčenie, že ochrana zdravotníckych a školských zariadení ako neutrálnych, chránených priestorov počas situácií ozbrojeného konfliktu závisí od výsledku transparentných, nezávislých a nestranných vyšetrovaní brutálnych útokov, ku ktorým došlo, a od uplatnenia skutočnej zodpovednosti za spáchané zločiny;

3.  vyzýva strany zúčastnené na konflikte, aby dodržiavali základné zásady MHP a aby upustili od úmyselného zamerania na civilné infraštruktúry; zdôrazňuje význam zlepšovania bezpečnosti pracovníkov pôsobiacich v oblasti pomoci s cieľom účinnejšie reagovať na útoky;

4.  nabáda EÚ a jej členské štáty, aby plne podporili výzvu generálneho tajomníka OSN všetkým členským štátom OSN, aby využili príležitosť Svetového humanitárneho summitu a znovu sa zaviazali k ochrane civilného obyvateľstva a ľudských práv všetkých rešpektovaním pravidiel, s ktorými už súhlasili; zdôrazňuje význam, ktorý generálny tajomník OSN pripisuje posilneniu medzinárodných vyšetrovacích a súdnych systémov vrátane Medzinárodného trestného súdu tak, aby dopĺňali vnútroštátne rámce, s cieľom ukončiť beztrestnosť porušovania MHP;

5.  uznáva význam a jedinečný charakter usmernení EÚ na podporu dodržiavania MHP, keďže žiadne iné štáty ani organizácie neprijali rovnocenný dokument; žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby účinne uplatňovali usmernenia EÚ;

6.  vyzýva Radu pre zahraničné veci a podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby s cieľom zabezpečiť, že sa politiky a opatrenia EÚ týkajúce sa medzinárodného humanitárneho práva budú vypracúvať súdržným a efektívnym spôsobom, preskúmali súčasné rozdelenie zodpovedností, podľa ktorého uplatňovanie usmernení MHP patrí predovšetkým do pôsobnosti pracovnej skupiny Rady pre medzinárodné právo verejné, ktorej predsedá predsedníctvo Rady; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že na základe usmernení EÚ sa „príslušné pracovné skupiny Rady“ zaväzujú monitorovať situácie, v ktorých sa môže uplatňovať MHP, a v takýchto prípadoch odporúčať opatrenia na podporu dodržiavania MHP (odsek 15 písm. a)); vyzýva príslušné pracovné skupiny Rady, aby využili tento mandát na riešenie súčasnej naliehavej krízy v dôsledku nedodržiavania tohto práva;

7.  pripomína pozíciu prijatú v usmerneniach EÚ, že v prípade potreby by sa malo zvážiť využitie služieb Medzinárodnej humanitárnej vyšetrovacej komisie (IHFFC) zriadenej na základe Dodatkového protokolu I k Ženevským dohovorom z roku 1949, ktorá môže pomáhať pri podpore dodržiavania MHP prostredníctvom svojej vyšetrovacej a sprostredkovateľskej funkcie. konštatuje, že služby IHFFC sa nevyužívajú, a nalieha na Radu, členské štáty a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby vážne uvažovali o aktivácii tejto komisie, prvýkrát od jej vzniku, aby riešila útoky na nemocnice a školy ako naliehavú krízovú situáciu týkajúcu sa dodržiavania noriem MHP;

8.  so znepokojením konštatuje, že v súčasnosti existuje obmedzený inštitucionálny priestor pre medzinárodné spoločenstvo na riešenie spoločných problémov v súvislosti s uplatňovaním MHP; v tejto súvislosti ľutuje, že štáty, ktoré sa zúčastnili na 32. medzinárodnej konferencii Červeného kríža a Červeného polmesiaca v decembri 2015, sa nedokázali dohodnúť na novom mechanizme, ktorý by posilnil systém riadenia MHP vytvorením výročného zasadnutia štátov na posilnenie dialógu a zavedením pravidelného podávania správ o dodržiavaní MHP na národnej úrovni; žiada, aby sa EÚ a jej členské štáty usilovali o dosiahnutie lepšieho výsledku v nadchádzajúcom medzivládnom procese;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a vládam členských krajín OSN.

(1)

Ú. v. EÚ C 303, 15.12.2009, p. 12.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0066.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0040.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0459.

Právne oznámenie