Postup : 2016/2662(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0490/2016

Predkladané texty :

B8-0490/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.65
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0201

NÁVRH UZNESENIA
PDF 275kWORD 81k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE582.502v01-00
 
B8-0490/2016

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0361/2016

predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP))


Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Eleni Theocharous v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP))  
B8-0490/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a iné nástroje OSN týkajúce sa ľudských práv,

–  so zreteľom na ženevské dohovory a ďalšie právne nástroje v oblasti medzinárodného humanitárneho práva (MHP),

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 8. decembra 2009 o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva,

–  so zreteľom na aktualizované usmernenia Európskej únie o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva(1),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN určenú Svetovému humanitárnemu samitu s názvom Jedno ľudstvo, spoločná zodpovednosť z 2. februára 2016,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1998 (2011) prijatú 12. júla 2011 a rezolúciu č. 2143 (2014) prijatú 7. marca 2014, v ktorých sa riešia otázky ochrany detí zasiahnutých ozbrojenými konfliktmi,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/64/290 z 9. júla 2010 o práve na vzdelávanie v núdzových situáciách,

–  so zreteľom na vyhlásenie o bezpečných školách z mája 2015 a na súvisiace usmernenia na ochranu škôl a univerzít pred používaním na vojenské účely v ozbrojených konfliktoch;

–  so zreteľom na uznesenie z 10. decembra 2015 z 32. medzinárodnej konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca o posilňovaní dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2016 o humanitárnej situácii v Jemene(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ(3),

–  so zreteľom na otázku adresovanú Rade o útokoch na nemocnice a školy ako porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (O-000063/2016 - B8-0361/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže medzinárodné spoločenstvo sa v posledných rokoch stáva svedkom veľkého počtu útokov na nemocnice a školy v ozbrojených konfliktoch na celom svete; keďže školy a nemocnice musia ostať zónami mieru, kde je civilistom počas konfliktu zaručená ochrana;

B.  keďže školy a nemocnice sú cieľmi útokov, pri ktorých sa používajú aj ťažké zbrane; keďže bezpečnosť humanitárnych pracovníkov a zranených ľudí, ktorých ošetrujú, je často ohrozená a keďže tieto útoky predstavujú porušenie medzinárodného humanitárneho práva, ako aj vážne nebezpečenstvo pre poskytovanie humanitárnej pomoci v budúcnosti; keďže humanitárni pracovníci boli v niektorých prípadoch po útokoch na zariadenia prinútení opustiť oblasti konfliktu;

C.  keďže prvý Svetový humanitárny samit, ktorý sa má uskutočniť v Istanbule 23. a 24. mája 2016, by mal viesť k zreformovaniu humanitárnych štruktúr s cieľom zvýšiť ich účinnosť a globálny dosah, aby boli schopné reagovať na očakávané zvýšenie humanitárnych potrieb spojených so súčasnými a budúcimi výzvami, ako sú ozbrojené konflikty, prírodné katastrofy, utečenecké krízy a potravinová bezpečnosť;

D.  keďže generálny tajomník OSN vo svojej správe určenej Svetovému humanitárnemu samitu s názvom Jedno ľudstvo, spoločná zodpovednosť upriamuje pozornosť na to, čo sám nazýva „nehanebným a neľútostným úpadkom v oblasti dodržiavania medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva“ v situáciách ozbrojených konfliktov, čo môže spôsobiť návrat k ére bezhraničnej vojny; keďže v správe sa konštatuje, že ak nedokážeme vyžadovať a presadzovať rešpektovanie našich spoločných noriem ani podporovať existujúce mechanizmy presadzovania, monitorovania a zodpovednosti, prispievame tak k tomuto úpadku;

E.  keďže medzinárodné humanitárne právo (MHP), známe tiež ako právo týkajúce sa ozbrojeného konfliktu, má za cieľ zmierniť účinky ozbrojeného konfliktu ochranou tých, ktorí sa nezúčastňujú na konflikte, a právnou úpravou prostriedkov a metód vedenia vojny;

F.  keďže nemocnice a zdravotnícky personál sú výslovne chránené na základe medzinárodného humanitárneho práva a keďže každý zámerný útok voči civilným obyvateľom a na civilnú infraštruktúru sa považuje za vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva;

G.  keďže 52 štátov vrátane niektorých, ale nie všetkých členských štátov EÚ po skončení konferencie o bezpečných školách, ktorá sa uskutočnila v máji 2015 v Osle, schválilo 14. marca 2016 vyhlásenie o bezpečných školách;

H.  keďže Rada pre zahraničné veci pri schvaľovaní usmernení EÚ na podporu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva zdôraznila dôležitosť účinného riešenia dedičstva vážneho porušovania práva, a to podporovaním príslušných mechanizmov vyvodzovania zodpovednosti, a zdôraznila dôležitú úlohu, ktorú môže mať Medzinárodný trestný súd v prípadoch, keď príslušný štát alebo štáty nedokážu alebo nechcú uplatňovať svoju jurisdikciu; keďže na základe usmernení EÚ sa „príslušné pracovné skupiny Rady“ zaväzujú monitorovať situácie, v ktorých sa môže uplatňovať MHP, a v takýchto prípadoch odporúčať opatrenia na podporu dodržiavania MHP (odsek 15 písm. a));

I.  keďže Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v rokoch 2012 až 2015 zorganizoval rozsiahly konzultačný proces zameraný na posilňovanie právnej ochrany obetí ozbrojených konfliktov a na zvýšenie účinnosti mechanizmov dodržiavania MHP;

J.  keďže zúčastnené štáty 32. medzinárodnej konferencie hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca v decembri 2015 sa nakoniec nedokázali dohodnúť o novom mechanizme, ktorý navrhoval MVČK a vláda Švajčiarska a ktorého úlohou malo byť posilnenie dodržiavania MHP; keďže navrhovaný nový mechanizmus by zahŕňal organizovanie výročných stretnutí zmluvných štátov ženevských dohovorov; keďže zúčastnené štáty sa dohodli na začatí nového medzivládneho procesu, v rámci ktorého sa budú hľadať spôsoby, ako zlepšiť uplatňovanie MHP, pričom výsledky tohto procesu by sa mali prezentovať na nasledujúcej medzinárodnej konferencii v roku 2019;

1.  vyjadruje zhrozenie a vážne znepokojenie nad smrtiacimi útokmi na nemocnice a školy, ktoré sa vyskytujú v čoraz väčšom počte v ozbrojených konfliktoch na celom svete, pričom pacienti, žiaci, zdravotnícki a pedagogickí pracovníci, pracovníci v oblasti humanitárnej pomoci a rodinní príslušníci sa stávajú terčom a obeťami, zatiaľ čo medzinárodné odsúdenie zriedka vedie k nezávislému vyšetrovaniu a skutočnému vyvodeniu zodpovednosti; vyzýva členské štáty, inštitúcie EÚ a podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby uznali skutočný rozsah tejto krízovej situácie a čo najrýchlejšie vypracovali konkrétny časovo ohraničený akčný plán s cieľom v plnom rozsahu využiť vplyv EÚ a členských štátov, aby sa skoncovalo s týmto porušovaním práva a zneužívaním;

2.  odsudzuje útoky na nemocnice a školy, ktoré sú zakázané podľa medzinárodného práva, pričom uznáva, že takéto akty môžu predstavovať vážne porušenie ženevských dohovorov z roku 1949 a vojnové zločiny podľa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu; vyjadruje presvedčenie, že ochrana zdravotníckych a školských zariadení ako neutrálnych, chránených priestorov počas situácií ozbrojeného konfliktu závisí od výsledku transparentných, nezávislých a nestranných vyšetrovaní brutálnych útokov, ku ktorým došlo, a od skutočného vyvodenia zodpovednosti za spáchané zločiny;

3.  domnieva sa, že humanitárni pracovníci zachraňujúci životy vo veľmi ťažkých podmienkach musia byť vždy chránení;

4.  odsudzuje používanie nemocníc a škôl stranami ozbrojených konfliktov, čím z nich v skutočnosti robia ciele útokov; pripomína, že tí, ktorí využívajú chránených ľudí alebo budovy ako ľudské štíty alebo úkryt sú tiež vinný z porušovania MHP;

5.  zdôrazňuje, že okrem priamej a fyzickej škody na školách a nemocniciach vedú útoky k nútenému uzavretiu alebo narušenému fungovaniu týchto inštitúcií a spôsobujú vážne poškodenie zdravia a škody na systéme vzdelávania ako celku;

6.  nabáda EÚ a jej členské štáty, aby plne podporili výzvu generálneho tajomníka OSN všetkým členským štátom OSN, aby využili príležitosť Svetového humanitárneho summitu a znovu sa zaviazali k ochrane civilného obyvateľstva a ľudských práv všetkých rešpektovaním pravidiel, s ktorými už súhlasili; zdôrazňuje význam, ktorý pripisuje generálny tajomník OSN posilneniu medzinárodných vyšetrovacích a súdnych systémov vrátane ICC tak, aby dopĺňali vnútroštátne rámce, s cieľom ukončiť beztrestnosť porušovania medzinárodného humanitárneho práva;

7.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby na Svetovom humanitárnom summite presadzovali komplexnú dohodu o praktických spôsoboch posilnenia rešpektovania a dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva (MHP), ako je šírenie noriem MHP v rámci regionálnych a celoštátnych správnych orgánov, bezpečnostných síl, miestnych orgánov a u vodcov komunít a aby podporili úlohu Medzinárodného trestného súdu (ICC), ktorá spočíva v zrušení beztrestnosti za porušovanie medzinárodného humanitárneho práva;

8.  uznáva význam a jedinečný charakter usmernení EÚ na podporu dodržiavania MHP, keďže žiadne iné štáty ani organizácie neprijali rovnocenný dokument; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby účinne uplatňovali usmernenia EÚ;

9.  vyzýva Radu pre zahraničné veci a podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby s cieľom zabezpečiť, že sa politiky a opatrenia EÚ týkajúce sa medzinárodného humanitárneho práva budú vypracúvať súdržným a efektívnym spôsobom, preskúmali súčasné rozdelenie zodpovedností, podľa ktorého uplatňovanie usmernení MHP patrí predovšetkým do pôsobnosti pracovnej skupiny Rady pre medzinárodné právo verejné, ktorej predsedá predsedníctvo Rady; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že na základe usmernení EÚ sa „príslušné pracovné skupiny Rady“ zaväzujú monitorovať situácie, v ktorých sa môže uplatňovať MHP, a v takýchto prípadoch odporúčať opatrenia na podporu dodržiavania MHP (odsek 15 písm. a)); vyzýva príslušné pracovné skupiny Rady, aby využili tento mandát na riešenie súčasnej naliehavej krízy v dôsledku nedodržiavania tohto práva;

10.  pripomína pozíciu prijatú v usmerneniach EÚ, že v prípade potreby by sa malo zvážiť využitie služieb Medzinárodnej humanitárnej vyšetrovacej komisie (IHFFC) zriadenej na základe Dodatkového protokolu I k Ženevským dohovorom z roku 1949, ktorá môže pomáhať pri podpore dodržiavania MHP prostredníctvom svojej vyšetrovacej a sprostredkovateľskej funkcie; poznamenáva, že služby IHFFC sa nevyužívajú, a naliehavo vyzýva Radu, členské štáty EÚ a ESVČ, aby vážne posúdili možnosť uvedenia tejto komisie do činnosti, prvýkrát od jej vytvorenia, pričom by sa mala zaoberať útokmi na nemocnice a školy ako naliehavou krízovou situáciou týkajúcou sa dodržiavania noriem MHP;

11.  so znepokojením konštatuje, že v súčasnosti existuje obmedzený inštitucionálny priestor pre medzinárodné spoločenstvo na riešenie spoločných problémov v súvislosti s uplatňovaním MHP; v tejto súvislosti ľutuje, že štáty, ktoré sa zúčastnili na 32. medzinárodnej konferencii Červeného kríža a Červeného polmesiaca v decembri 2015, sa nedokázali dohodnúť na novom mechanizme, ktorý by posilnil systém riadenia MHP vytvorením výročného zasadnutia štátov na posilnenie dialógu a zavedením pravidelného podávania správ o dodržiavaní MHP na národnej úrovni; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa usilovali o dosiahnutie lepšieho výsledku v nadchádzajúcom medzivládnom postupe;

12.  zdôrazňuje, že je potrebná ďalšia práca na zlepšenie bezpečnosti humanitárnych organizácií a ich pracovníkov; podporuje systematické začlenenie osobitných ustanovení posilňujúcich zodpovednosť za ochranu humanitárnych pracovníkov, ako aj prísne a systematické monitorovanie útokov proti humanitárnym pracovníkom do medzinárodného práva;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a vládam členských krajín OSN.

(1)

Ú. v. EÚ C 303, 15.12.2009, s. 12.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0066.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0040.

Právne oznámenie