Διαδικασία : 2016/2662(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0492/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0492/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.65
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0201

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 97k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE582.504v01-00
 
B8-0492/2016

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0361/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP))


Στέλιος Κούλογλου, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (2016/2662(RSP))  
B8-0492/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης και τα λοιπά νομικά μέσα για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔAΔ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τις ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο(1),

–  έχοντας υπόψη τις Αρχές Σύμπραξης (όπως εγκρίθηκαν από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Βήμα (Global Humanitarian Platform) στις 12 Ιουλίου 2007

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του OHE για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής, με τίτλο ‘One humanity, shared responsibility’ (Mία ανθρωπότητα, κοινή ευθύνη) και ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Aσφαλείας του OHΕ 1998 (2011), η οποία εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου 2011, και την απόφαση 2143 (2014), η οποία εγκρίθηκε στις 7 Mαρτίου 2014, οι οποίες αφορούν την προστασία των παιδιών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/64/290 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με ημερομηνία 9 Ιουλίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία του Μαΐου 2015, η κύρωση της οποίας ξεκίνησε στη διάσκεψη του Όσλο για ασφαλή σχολεία κατόπιν συγκλήσεως εκ μέρους του νορβηγικού Υπουργικού εξωτερικών τον Μάιο του 2015, και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των σχολείων και των πανεπιστημίων από στρατιωτική χρήση κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 10ης Δεκεμβρίου 2015 της 32ης Διεθνούς Διάσκεψης του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου για την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, συγκεκριμένα σε σχέση με το Ισλαμικό Κράτος​(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (O-000063/2016 – B8-0361/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η διεθνής κοινότητα γίνεται μάρτυρας μίας απεχθούς τάσης να γίνονται επιθέσεις κατά νοσοκομείων και σχολείων στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων ανά τον κόσμο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν παραβιάζεται μόνο στις εν εξελίξει συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, στην Υεμένη και στη Συρία αλλά και στις από μακρού διαρκούσες συγκρούσεις στην Παλαιστίνη και στη Δυτική Σαχάρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2014 το Ισραήλ βομβάρδισε σχολείο του ΟΗΕ στο οποίο είχαν καταφύγει περισσότεροι από 3.000 εκτοπισμένοι στην πόλη Ράφα της Γάζας, πράγμα που κατήγγειλε ως εγκληματική πράξη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23-24 Μαΐου 2016 θα διεξαχθεί η πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας, στην έκθεσή του για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής «Μια ανθρωπότητα, κοινή ευθύνη», εφιστά την προσοχή σε αυτό που αποκαλεί αναίσχυντη και βίαιη διάβρωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων, η οποία απειλεί με πισωγύρισμα σε μια εποχή πολέμου χωρίς όρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση επισημαίνει ότι η αδυναμία να απαιτήσουμε και να προαγάγουμε τον σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων και νόμων και να υποστηρίξουμε τους υφιστάμενους μηχανισμούς συμμόρφωσης, παρακολούθησης και λογοδοσίας επιτείνει την εν λόγω διάβρωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και οι βασικοί κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις της Γενεύης και στα συμπληρωματικά τους πρωτόκολλα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ανθρωπιστικών δράσεων· ότι η προστασία των εκτοπισμένων ατόμων πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς όρους και ότι πρέπει να κυριαρχεί η ανεξαρτησία της βοήθειας, ήτοι η βοήθεια που δεν σχετίζεται με οποιεσδήποτε πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες ούτε με σκοπιμότητες στον τομέα της ασφάλειας ούτε με κανένα είδος διακρίσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ) –επίσης γνωστό ως δίκαιο για τις ένοπλες συγκρούσεις– έχει σκοπό να αμβλύνει τις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων με την προστασία εκείνων οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρος στις συγκρούσεις και με τη ρύθμιση των μέσων και των μεθόδων διεξαγωγής του πολέμου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών θεωρείται σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους λόγω του εκτοπισμού τους και λόγω της κατάρρευσης των φυσιολογικών δομών προστασίας και στήριξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαιτεί την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας χωρίς διακρίσεις σε κορίτσια και γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού σε περιόδους πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη ασφαλής άμβλωση θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα από τα τρία βασικότερα αίτια της μητρικής θνησιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική υγεία, η ψυχολογική υποστήριξη των βιασμένων γυναικών, η εκπαίδευση και η σχολική ένταξη των εκτοπισμένων παιδιών συνιστούν βασικές προκλήσεις στους καταυλισμούς των προσφύγων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Μαρτίου 2016, 52 κράτη, στα οποία περιλαμβάνονταν ορισμένα αλλά όχι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συνυπέγραψαν τη διακήρυξη για τα ασφαλή σχολεία μετά τη Διάσκεψη του Όσλο για τα ασφαλή σχολεία, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τόνισε τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της διαιώνισης σοβαρών παραβιάσεων, μέσω της υποστήριξης κατάλληλων μηχανισμών λογοδοσίας, και υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε περιπτώσεις στις οποίες το εμπλεκόμενο κράτος ή τα εμπλεκόμενα κράτη δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ασκήσουν τη δικαιοδοσία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν «τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου» να παρακολουθούν καταστάσεις σε περιοχές όπου ενδεχομένως ισχύει το ΔΑΔ και, στις περιπτώσεις αυτές, να προτείνουν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ (παράγραφος 15α)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ 2012 και 2015, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού διοργάνωσε μια μεγάλη διαδικασία διαβούλευσης με αντικείμενο τον τρόπο ενίσχυσης της νομικής προστασίας των θυμάτων ένοπλης σύγκρουσης και τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη που συμμετείχαν στην 32η Διεθνή Διάσκεψη του Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, τον Δεκέμβριο του 2015, δεν κατάφεραν τελικά να συμφωνήσουν ως προς τον νέο μηχανισμό που πρότειναν η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και η κυβέρνηση της Ελβετίας για την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τον προτεινόμενο νέο μηχανισμό προβλέπεται η διεξαγωγή ετήσιας συνεδρίασης των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στις Συμβάσεις της Γενεύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμμετέχοντα κράτη συμφώνησαν να δρομολογήσουν μια νέα διακυβερνητική διαδικασία για να βρεθούν τρόποι ενίσχυσης της εφαρμογής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, προκειμένου να μπορούν να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα στην επόμενη Διεθνή Διάσκεψη του 2019·

1.  εκφράζει τον αποτροπιασμό και την έντονη ανησυχία του για τον όλο και πιο ανησυχητικό ρυθμό φονικών επιθέσεων σε νοσοκομεία και σχολεία στις ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο, όπου ασθενείς, σπουδαστές, ιατρικό και διδακτικό προσωπικό, εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, εθελοντές και μέλη της οικογένειας γίνονται στόχοι και θύματα, ενώ οι καταδίκες από τη διεθνή κοινότητα σπάνια οδηγούν σε ανεξάρτητη διερεύνηση και γνήσια λογοδοσία· καλεί τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την Αντιπρόεδρο/ Ύπατη Εκπρόσωπο να αναγνωρίσουν την πραγματική έκταση της εξαιρετικά ανησυχητικής αυτής κατάστασης και να συντάξουν χωρίς χρονοτριβή ένα χρονικά δεσμευτικό σχέδιο δράσης, προκειμένου η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση για να σταματήσουν οι παραβιάσεις και καταχρήσεις αυτού του είδους·

2.  καταδικάζει τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως απαγορευμένες από το διεθνές δίκαιο, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και εγκλήματα πολέμου δυνάμει του Καταστατικού της Ρώμης του ΔΠΔ· εκφράζει την πεποίθηση ότι η διαφύλαξη των υγειονομικών και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων ως ουδέτερων προστατευόμενων χώρων σε καταστάσεις συγκρούσεων εξαρτάται από την έκβαση διαφανών, ανεξάρτητων και αμερόληπτων διερευνήσεων των απάνθρωπων επιθέσεων που έχουν σημειωθεί και από την εξασφάλιση γνήσιας λογοδοσίας για τα διαπραχθέντα εγκλήματα·

3.  υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως οι επιθέσεις σε νοσοκομεία, είναι έγκλημα πολέμου και πρέπει επομένως να υποβάλλεται σε διεξοδική και ανεξάρτητη διερεύνηση·

4.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν πλήρως το αίτημα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρει η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής για να αναληφθεί νέα δέσμευση στην προστασία των αμάχων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων με σεβασμό στους ήδη συμπεφωνημένους κανόνες· τονίζει τη σημασία που αποδίδει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην ενίσχυση των διεθνών συστημάτων έρευνας και των δικαστικών συστημάτων, περιλαμβανομένου του ΔΠΔ, για τη συμπλήρωση των εθνικών πλαισίων προκειμένου να μπει τέλος στην ατιμωρησία για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

5.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Σαχάρα· υπογραμμίζει ότι η δικαιοσύνη και ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι απολύτως απαραίτητες βάσεις για την ειρήνη και τονίζει ότι η επικρατούσα από μακρού συστηματική ατιμωρησία για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να σταματήσει·

6.  αναγνωρίζει τη σημασία και τον μοναδικό χαρακτήρα των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς κανένα άλλο κράτος ή οργανισμός δεν έχει εκδώσει ανάλογο έγγραφο· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ εκ μέρους των θεσμικών της οργάνων και των κρατών μελών·

7.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει μια Παγκόσμια Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Δράση, η οποία να επαναβεβαιώνει τις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ), διασφαλίζοντας παράλληλα ανθρωποκεντρικές απαντήσεις προστασίας βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να κατοχυρώνει τη λογοδοσία των κυβερνήσεων για τους ρόλους και τις ευθύνες τους στην προστασία των ανθρώπων· επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις του αυξανόμενου πολιτικού χαρακτήρα της ανθρωπιστικής βοήθειας και υπενθυμίζει ότι η τήρηση και η συνεχιζόμενη δέσμευση έναντι των βασικών ανθρωπιστικών αξιών έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση ενός χώρου παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις·

8.  καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ σε σχέση με το ανθρωπιστικό δίκαιο αναπτύσσονται με σύντονο και αποτελεσματικό τρόπο, να επανεξετάσουν την ανάθεση της ευθύνης υπό τη σημερινή της μορφή, ώστε η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να βρίσκεται πρωτίστως υπό την αιγίδα της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, της οποίας προεδρεύει η προεδρία του Συμβουλίου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ υποχρεώνουν «τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου» να παρακολουθούν καταστάσεις σε περιοχές όπου ενδεχομένως ισχύει το ΔΑΔ και, στις περιπτώσεις αυτές, να προτείνουν μέτρα για την προώθηση της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ (παράγραφος 15α)· καλεί τις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου να κάνουν χρήση της εντολής αυτής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας και επείγουσας κατάστασης μη συμμόρφωσης·

9.  υπενθυμίζει τη θέση που περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ να εξετάζεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στις υπηρεσίες της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διερευνητικής Επιτροπής (IHFFC), η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 και μπορεί να συμβάλει στην προαγωγή του σεβασμού του ΔΑΔ μέσω της διερευνητικής της ικανότητας και του ρόλου της στην προσφορά καλών υπηρεσιών· σημειώνει ότι δεν έχει γίνει χρήση των υπηρεσιών της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διερευνητικής Επιτροπής (IHFFC) και παροτρύνει το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μελετήσουν σοβαρά το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της επιτροπής αυτής, για πρώτη φορά από τη σύστασή της, για την αντιμετώπιση των επιθέσεων σε νοσοκομεία και σχολεία ως επείγουσας κατάστασης κρίσης σε σχέση με την τήρηση των προτύπων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

10.  σημειώνει με ανησυχία ότι επί του παρόντος η διεθνής κοινότητα διαθέτει περιορισμένα θεσμικά περιθώρια για να ανταποκριθεί σε κοινές ανησυχίες που συνδέονται με την εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του που τα κράτη που συμμετείχαν στην 32η Διεθνή Διάσκεψη του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου τον Δεκέμβριο του 2015 απέτυχαν να συμφωνήσουν σε ένα νέο μηχανισμό που θα ενίσχυε το σύστημα διακυβέρνησης σε σχέση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, με την καθιέρωση ετήσιας συνεδρίασης κρατών με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και της περιοδικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εργαστούν για να επιτευχθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην επικείμενη διακυβερνητική διαδικασία·

11.  ζητεί την ανάληψη παγκόσμιας δέσμευσης ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από την πρώτη στιγμή που εκδηλώνονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή κρίσεις, με την αντιμετώπιση του κινδύνου σεξουαλικής και σεξιστικής βίας, με εκστρατείες ευαισθητοποίησης, με τη λήψη μέτρων για τη δίωξη των δραστών των βίαιων αυτών πράξεων και με την εξασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών και κοριτσιών στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών αμβλώσεων, σε ανθρωπιστικές κρίσεις, ώστε να μη διαιωνίζονται καταστάσεις που ισοδυναμούν με απάνθρωπη μεταχείριση, όπως επιβάλλεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και όπως προβλέπεται από τις Συμβάσεις της Γενεύης και τα συμπληρωματικά τους πρωτόκολλα·

12.  υπενθυμίζει ότι συγκεκριμένες πολιτικές κυβερνήσεων καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής, έχουν οδηγήσει στην παρούσα κατάσταση αστάθειας στο Αφγανιστάν, στην Υεμένη, στο Ιράκ και στο σύνολο της περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής· υπενθυμίζει ότι ο φονταμενταλισμός και η βία είναι τα αποτελέσματα της ανισότητας και της φτώχειας·

13.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους στον τομέα των αναπτυξιακών πολιτικών και να τιμήσουν το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»·

14.  απορρίπτει την ιδέα της συνεργασίας μεταξύ μη στρατιωτικών και στρατιωτικών φορέων, καθώς επιφέρει τον σοβαρό κίνδυνο να χρησιμοποιούνται πολίτες και εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας για την επίτευξη στρατιωτικών στόχων, θέτει σε κίνδυνο την ουδετερότητα, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των μη στρατιωτικών, αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών οργανώσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική παροχή βοήθειας, μπορεί δε να οδηγήσει σε επιθέσεις εις βάρος ΜΚΟ και οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας· ζητεί επομένως τον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ μη στρατιωτικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κάθε τομέα και υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των οργανώσεων (ανθρωπιστικής) βοήθειας επιμένει στην τήρηση ουδετερότητας και αμεροληψίας, όπως προβλέπει ο κώδικας συμπεριφοράς του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου και των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) για τα προγράμματα αντιμετώπισης καταστροφών·

15.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την αύξηση των στρατιωτικών παρεμβάσεων και την επιλογή της στρατιωτικής προσέγγισης στις συγκρούσεις, επικρίνει δε έντονα τον ρόλο που έπαιξαν οι διάφορες δυτικές επεμβάσεις των τελευταίων ετών στην όξυνση των συρράξεων στην περιοχή· δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στις συγκρούσεις στην περιοχή· ζητεί μία καθαρά ειρηνική και απολύτως αποστρατιωτικοποιημένη εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

16.  απορρίπτει τη χρήση της έννοιας της «ευθύνης προστασίας» ως προσχήματος για τη μονομερή χρήση βίας·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.

(1)

ΕΕ L 303, 15.12.2009 σ. 12.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0459.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου