Postup : 2016/2662(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0492/2016

Predkladané texty :

B8-0492/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 18
CRE 27/04/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.65
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0201

NÁVRH UZNESENIA
PDF 289kWORD 88k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0488/2016
20.4.2016
PE582.504v01-00
 
B8-0492/2016

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0361/2016

predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP))


Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o útokoch na nemocnice a školy ako o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (2016/2662(RSP))  
B8-0492/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a iné nástroje OSN týkajúce sa ľudských práv,

–  so zreteľom na ženevské dohovory a ďalšie právne nástroje v oblasti medzinárodného humanitárneho práva (MHP);

–  so zreteľom na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa stanovuje zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 8. decembra 2009 o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva,

–  so zreteľom na aktualizované usmernenia Európskej únie o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva (MHP)(1),

–  so zreteľom na zásady partnerstva (schválené Svetovou humanitárnou platformou) z 12. júla 2007,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN určenú Svetovému humanitárnemu samitu Jedno ľudstvo, spoločná zodpovednosť z 2. februára 2016,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1998 (2011) prijatú 12. júla 2011 a rezolúciu č. 2143 (2014) prijatú 7. marca 2014, v ktorých sa riešia otázky ochrany detí postihnutých ozbrojenými konfliktmi,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/64/290 z 9. júla 2010 o práve na vzdelávanie v núdzových situáciách,

–  so zreteľom na vyhlásenie o bezpečných školách z mája 2015, ktoré bolo otvorené na podporu na konferencii o bezpečných školách v Osle zvolanej nórskym ministerstvom zahraničných vecí v máji 2015, a na súvisiace usmernenia na ochranu škôl a univerzít pred používaním na vojenské účely v ozbrojených konfliktoch,

–  so zreteľom na uznesenie z 10. decembra 2015 z 32. medzinárodnej konferencie hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca o posilňovaní dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2016 o humanitárnej situácii v Jemene(2),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 o príprave na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci(4);

–  so zreteľom na otázku Rade o útokoch na nemocnice a školy ako porušovaní medzinárodného humanitárneho práva (O-000063/2016 - B8-0361/2016),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže medzinárodné spoločenstvo sa stalo svedkom hrozného trendu, ktorým sú útoky na nemocnice a školy v ozbrojených konfliktoch po celom svete;

B.  keďže medzinárodné humanitárne právo sa neporušuje len v prebiehajúcich konfliktoch v Afganistane, Jemene a Sýrii, ale aj v dlhotrvajúcich konfliktoch v Palestíne a v Západnej Sahare; keďže v auguste 2014 Izrael bombardoval školu OSN, v ktorej sa ukrývalo viac ako 3 000 vysídlených osôb v meste Rafah v pásme Gazy, pričom generálny tajomník OSN Pan Ki-mun tento útok odsúdil ako trestný čin;

C.  keďže v dňoch 23. a 24. mája 2016 sa v Istanbule uskutoční prvý Svetový humanitárny samit; keďže generálny tajomník OSN v správe určenej Svetovému humanitárnemu samitu s názvom Jedno ľudstvo, spoločná zodpovednosť upriamuje pozornosť na to, čo sám nazýva nehanebným a neľútostným úpadkom v oblasti dodržiavania medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva v situáciách ozbrojených konfliktov, čo môže spôsobiť návrat k ére bezhraničnej vojny; keďže v správe sa konštatuje, že ak nedokážeme vyžadovať a presadzovať rešpektovanie týchto prv a zákonov a podporovať existujúce mechanizmy presadzovania, monitorovania a zodpovednosti, prispievame tak k tomuto úpadku;

D.  keďže humanitárne zásady ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti a základné pravidlá medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv obsiahnuté v Ženevských dohovoroch a ich dodatkových protokoloch musia byť základom všetkých humanitárnych opatrení; keďže musí byť bezpodmienečne zabezpečená ochrana vysídlených osôb a keďže musí prevládať nezávislosť pomoci, teda pomoc, ktorá je bez akéhokoľvek politického, hospodárskeho alebo bezpečnostného vplyvu a akéhokoľvek typu diskriminácie;

E.  keďže medzinárodné humanitárne právo (MHP) – známe tiež ako právo ozbrojených konfliktov alebo vojnové právo – má za cieľ zmierniť účinky ozbrojených konfliktov prostredníctvom ochrany tých, ktorí sa nezúčastňujú, a prostredníctvom právnej úpravy prostriedkov a metód vedenia vojny;

F.  keďže nemocnice a zdravotnícki pracovníci sú výslovne chránení v rámci medzinárodného humanitárneho práva a keďže každý zámerný útok voči civilným obyvateľom a na civilné objekty predstavuje vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva;

G.  keďže ženy a deti sú vystavené zvýšenému riziku, ktoré je výsledkom vysídľovania a rozpadu bežných štruktúr ochrany a podpory; keďže medzinárodné humanitárne právo vyžaduje, aby sa dievčatám a ženám znásilneným počas vojny poskytla všetka potrebná zdravotná starostlivosť bez diskriminácie; keďže nebezpečné umelé prerušenie tehotenstva uvádza Svetová zdravotnícka organizácia ako jednu z troch hlavných príčin úmrtnosti matiek; keďže zdravie matiek, psychologická starostlivosť o znásilnené ženy, vzdelávanie a školská dochádzka vysídlených detí sú hlavnými výzvami v utečeneckých táboroch;

H.  keďže 52 štátov vrátane niektorých členských štátov EÚ schválilo 14. marca 2016 vyhlásenie o bezpečných školách po skončení konferencie o bezpečných školách, ktorá sa uskutočnila v máji 2015 v nórskom Osle;

I.  keďže Rada pre zahraničné veci pri schvaľovaní usmernení EÚ na podporu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva zdôraznila dôležitosť účinného riešenia dedičstva závažných porušení, a to podporovaním príslušných mechanizmov zodpovednosti, a zdôraznila dôležitú úlohu, ktorú môže mať Medzinárodný trestný súd v prípadoch, keď príslušný štát alebo štáty nedokážu alebo nechcú uplatňovať svoju jurisdikciu; keďže na základe usmernení EÚ sa príslušné pracovné skupiny Rady zaväzujú k monitorovaniu situácií, v ktorých sa môže uplatňovať MHP, a v týchto prípadoch na odporúčanie opatrení na podporu dodržiavania MHP (odsek 15a);

J.  keďže Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v rokoch 2012 až 2015 zorganizoval rozsiahly konzultačný proces zameraný na posilňovanie právnej ochrany obetí ozbrojených konfliktov a na zvýšenie efektívnosti mechanizmov dodržiavania MHP;

K.  keďže zúčastnené štáty 32. medzinárodnej konferencie hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca v decembri 2015 sa nakoniec nedokázali dohodnúť o novom mechanizme, ktorý navrhoval MVČK a vláda Švajčiarska a ktorého úlohou malo byť posilnenie dodržiavania MHP; keďže navrhovaný nový mechanizmus mal obsahovať organizovanie výročných stretnutí zmluvných štátov ženevských dohovorov; keďže zúčastnené štáty sa dohodli na začatí nového medzivládneho procesu, ktorý bude hľadať spôsoby, ako zlepšiť vykonávanie medzinárodného humanitárneho práva s cieľom prezentovať výsledky na nasledujúcej medzinárodnej konferencii v roku 2019;

1.  vyjadruje šok a vážne znepokojenie nad smrtiacimi útokmi na nemocnice a školy, ktoré sa objavujú v stále alarmujúcejšom počte v ozbrojených konfliktoch po celom svete, pričom pacienti, žiaci, zdravotnícki a pedagogickí pracovníci, pracovníci v oblasti humanitárnej pomoci a rodinní príslušníci sa stávajú terčom a obeťami, zatiaľ čo medzinárodné odsúdenie zriedka vedie k nezávislému vyšetrovaniu a skutočnej zodpovednosti; vyzýva členské štáty, inštitúcie EÚ a podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby uznali skutočný rozsah tejto krízovej situácie a čo najrýchlejšie vypracovali konkrétny časovo viazaný akčný plán s cieľom využiť vplyv EÚ a členských uvádza v plnom rozsahu s cieľom zastaviť toto porušovanie a zneužívanie;

2.  odsudzuje útoky na nemocnice a školy, zakázané podľa medzinárodného práva, s uznaním, že takéto akty môžu predstavovať vážne porušenie ženevských dohovorov z roku 1949 a vojnové zločiny podľa Rímskeho štatútu ICC; vyjadruje svoje presvedčenie, že ochrana zdravotníckych a školských zariadení ako neutrálnych, chránených priestorov počas situácií ozbrojeného konfliktu závisí od výsledku transparentných, nezávislých a nestranných vyšetrovaní brutálnych útokov, ku ktorým došlo, a od dosiahnutia skutočnej zodpovednosti za spáchané zločiny;

3.  pripomína, že akékoľvek porušenie MHP, ako napríklad útoky na nemocnice, je vojnovým zločinom, a preto by malo byť dôkladne a nezávisle vyšetrené;

4.  nabáda EÚ a jej členské štáty, aby plne podporili výzvu generálneho tajomníka OSN všetkým členským štátom OSN, aby využili príležitosť Svetového humanitárneho summitu a znovu sa zaviazali k ochrane civilného obyvateľstva a ľudských práv všetkých rešpektovaním pravidiel, s ktorými už súhlasili; zdôrazňuje význam, ktorý pripisuje generálny tajomník OSN posilneniu medzinárodných vyšetrovacích a súdnych systémov vrátane ICC tak, aby dopĺňali vnútroštátne rámce, s cieľom ukončiť beztrestnosť porušovania medzinárodného humanitárneho práva;

5.  vyjadruje vážne znepokojenie nad humanitárnou situáciou v Gaze a v okupovanej Západnej Sahare; zdôrazňuje, že spravodlivosť a dodržiavanie zásad právneho štátu sú nevyhnutným základom mieru, a zdôrazňuje, že musí prestať prevládajúca dlhodobá a systémová beztrestnosť porušovania medzinárodného práva;

6.  uznáva význam a jedinečný charakter usmernení EÚ na podporu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, keďže žiadne iné štáty ani organizácie neprijali rovnocenný doklad; vyjadruje obavy, pokiaľ ide o účinnosť vykonávania usmernení EÚ zo strany inštitúcií EÚ a členských štátov;

7.  vyzýva EÚ, aby podporovala globálny konsenzus o humanitárnej činnosti, ktorý potvrdzuje zásady humanitárnej pomoci a záväzky a nároky podľa medzinárodného humanitárneho práva, pričom zabezpečuje ochranné reakcie zamerané na ľudí a založené na ľudských právach a núti vlády niesť zodpovednosť za svoje úlohy a povinnosti pri ochrane osôb; upozorňuje na negatívny vplyv politizácie humanitárnej pomoci a pripomína, že presadzovanie kľúčových humanitárnych zásad a ich trvalé dodržiavanie je rozhodujúce pre zabezpečenie humanitárneho priestoru v oblastiach, ktoré sú zasiahnuté konfliktami;

8.  vyzýva Radu pre zahraničné veci a podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby zabezpečili, že sa politiky a opatrenia EÚ týkajúce sa medzinárodného humanitárneho práva budú vypracúvať súdržným a efektívnym spôsobom, aby preskúmali súčasné rozdelenie zodpovedností, podľa ktorého patrí vykonávanie usmernení MHP predovšetkým do pôsobnosti pracovnej skupiny Rady pre medzinárodné právo verejné, ktorej predsedá predsedníctvo Rady; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že na základe usmernení EÚ sa „príslušné pracovné skupiny Rady“ zaväzujú k monitorovaniu situácií, v ktorých sa môže uplatňovať MHP, a v týchto prípadoch na odporúčanie opatrení na podporu dodržiavania MHP (odsek 15a); vyzýva príslušné pracovné skupiny Rady, aby využili tento mandát na riešenie súčasnej naliehavej krízy nedodržiavania;

9.  pripomína pozíciu v usmerneniach EÚ, že v prípade potreby by sa malo zvážiť využitie služieb Medzinárodnej humanitárnej vyšetrovacej komisie (IHFFC) zriadenej na základe článku 90 I. Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z roku 1949, ktorá môže pomáhať pri podpore rešpektovania MHP prostredníctvom svojej vyšetrovacej a sprostredkovateľskej funkcie. konštatuje, že služby IHFFC sa nevyužívajú, a nalieha na Radu, členské štáty a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby vážne uvažovali o aktivácii tejto komisie, prvýkrát od jej vzniku, aby riešila útoky na nemocnice a školy ako naliehavú krízovú situáciu týkajúcu sa dodržiavania noriem MHP;

10.  so znepokojením konštatuje, že v súčasnosti existuje obmedzený inštitucionálny priestor pre medzinárodné spoločenstvo na riešenie spoločných problémov v súvislosti s vykonávaním MHP; v tejto súvislosti ľutuje, že zúčastnené štáty na 32. medzinárodnej konferencii Červeného kríža a Červeného polmesiaca v decembri 2015 sa nedokázali dohodnúť na novom mechanizme, ktorý by posilnil systém riadenia MHP vytvorením výročného zasadnutia štátov na posilnenie dialógu a zavedením pravidelného podávania správ o vnútroštátnom dodržiavaní MHP; žiada, aby sa EÚ a jej členské štáty usilovali o dosiahnutie lepšieho výsledku v nadchádzajúcom medzivládnom procese;

11.  požaduje prijatie globálneho záväzku s cieľom zabezpečiť, aby boli ženy a dievčatá chránené od začiatku každej núdzovej situácie či krízy, a to riešením rizika sexuálneho a rodového násilia, zvýšením informovanosti, prijatím krokov na stíhanie páchateľov tohto násilia a zaistením, aby mali ženy a dievčatá počas humanitárnych kríz prístup k plnej škále služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane bezpečného umelého prerušenia tehotenstva namiesto udržiavania stavu, ktorý predstavuje neľudské zaobchádzanie, ako to vyžaduje medzinárodné humanitárne právo a ako sa stanovuje v Ženevských dohovoroch a ich dodatkových protokoloch;

12.  pripomína, že konkrétne politiky vlád a Európskej únie vrátane obchodnej politiky viedli k súčasnej situácii nestability v Afganistane, Jemene, Iraku a v celom regióne Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA) ; pripomína, že fundamentalizmus a násilie sú výsledkami nerovnosti a chudoby;

13.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby reagovali na svoje záväzky v oblasti rozvojovej politiky a dodržali článok 208 ZFEÚ, podľa ktorého „Únia zohľadní ciele rozvojovej spolupráce pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny“;

14.  odmieta koncepciu civilno-vojenskej spolupráce, pretože zahŕňa nevypočítateľné riziko zneužitia civilistov a humanitárnych pracovníkov na dosiahnutie vojenských cieľov, ohrozuje neutralitu, nezávislosť a nestrannosť civilných, rozvojových a humanitárnych organizácií, ktorá je predpokladom efektívneho poskytovania pomoci a môže viesť k útokom na MVO a organizácie poskytujúce pomoc; žiada preto striktné oddelenie civilných a vojenských operácií vo všetkých oblastiach a pripomína, že drvivá väčšina (humanitárnych) organizácií poskytujúcich pomoc trvá na svojej nezávislosti a nestrannosti, ako sú stanovené v kódexe správania Medzinárodného Červeného kríža a Červeného polmesiaca a mimovládnych organizácií (MVO) pri zmierňovaní následkov katastrof;

15.  s veľkým znepokojením konštatuje nárast vojenských intervencií a vojenského prístupu ku konfliktom, a je veľmi kritický voči úlohe rôznych západných intervencií v posledných rokoch pri zhoršovaní konfliktov v tejto oblasti; vyhlasuje, že konflikty v tomto regióne nemožno riešiť vojenskou cestou; vyzýva na čisto civilnú a mierovú zahraničnú politiku EÚ;

16.  odmieta používanie pojmu „zodpovednosť chrániť“ ako zámienky na jednostranné použitie sily;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie a vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a vládam členských krajín OSN.

(1)

Ú. v. EÚ C 303, 15.12.2009, p. 12.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0066.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0040.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0459.

Právne oznámenie