ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 461kWORD 61k
27.4.2016
PE582.528v01-00
 
B8-0516/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно инициативата „Одисей“ и Европейската доброволческа служба


Рамон Хауреги Атондо, Хонас Фернандес

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно инициативата „Одисей“ и Европейската доброволческа служба  
B8-0516/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 1 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 165, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейската доброволческа служба (ЕДС) е основен градивен елемент на общото европейско самосъзнание, което на свой ред е от основно значение за постигането на целта за създаване на „европейска федерация“;

Б.  като има предвид, че ЕДС също така е от основно значение за насърчаване на ценностите на Съюза, включително солидарността, мира и насърчаването на правата на човека чрез активното участие на европейската младеж;

В.  като има предвид, че едва 0,01% от европейците на възраст между 18 и 30 години са се присъединили към ЕДС през 2014 г.;

Г.  като има предвид, че е ясно, че ЕДС не е достатъчно добре позната на целевата група от населението;

Д.  като има предвид, че са налице доказателства за пречки, които затрудняват прякото присъединяване към ЕДС;

Е.  като има предвид, че са необходими незабавни действия за модернизиране и обновяване на ЕДС, за да се преодолеят констатираните недостатъци;

1.  призовава Комисията да изготви законодателно предложение с цел преобразуване на ЕДС в съответствие с насоките, предложени в рамките на инициативата „Одисей“, включително това наименование да бъде добавено в обновената програма.

Правна информация