Postup : 2016/2696(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0583/2016

Předložené texty :

B8-0583/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/05/2016 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0224

NÁVRH USNESENÍ
PDF 292kWORD 90k
9.5.2016
PE582.601v01-00
 
B8-0583/2016

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o sledování a přezkumu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 (2016/2696(RSP))


Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel, Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE
Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan, Arne Lietz za skupinu S&D
Nirj Deva za skupinu ECR
Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen za skupinu ALDE
Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o sledování a přezkumu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 (2016/2696(RSP))  
B8-0583/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na dokument s názvem „Přeměna našeho světa:„ “Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, který byl přijat dne 25. září 2015 v New Yorku na summitu Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji,

–  s ohledem na třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje, která se konala v Addis Abebě ve dnech 13.–16. července 2015,

–  s ohledem na zprávu meziagenturní a odborné skupiny pro ukazatele cílů udržitelného rozvoje, zveřejněnou dne 17. prosince 2015 a přijatou na 47. zasedání Statistické komise OSN v březnu 2016,

–  s ohledem na sekci na vysoké úrovni Ekonomické a sociální rady (ECOSOC) OSN, která se sejde ve dnech 18.–22. července 2016 k tématu „Provádění rozvojové agendy pro období po roce 2015:„ “od závazků k výsledkům“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2015 o financování rozvoje(1),

  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2014 o EU a globálním rámci pro rozvoj po roce 2015(2),

–  s ohledem na Pařížskou dohodu přijatou v Paříži dne 12. prosince 2015 na 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 21),

–  s ohledem na článek 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v němž je zakotveno, že EU zajišťuje soudržnost mezi svými jednotlivými politikami a činnostmi s přihlédnutím ke všem svým cílům,

–  s ohledem na pokračující vývoj globální strategie ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky, jíž se budou řídit globální opatření Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. listopadu 2015 o úloze EU v rámci OSN – jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice(3),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 26. října 2015 o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje,

–  s ohledem na revizi strategie Evropa 2020 – „Nový přístup po roce 2020“,

–  s ohledem na Pařížskou deklaraci o účinnosti pomoci, Akční program z Akkry a na deklaraci a akční plán přijaté na Fóru na vysoké úrovni o efektivnosti pomoci konaném v Pusanu v prosinci 2011,

–  s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji a jeho nadcházející revizi,

–  s ohledem na článek 208 SFEU, který požaduje, aby byla ve všech vnějších politikách EU zohledněna zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje,

–  s ohledem na výsledky Světového humanitárního summitu, který se bude konat v tureckém Istanbulu ve dnech 23.–24. května 2016,

–  s ohledem na dopis Výboru Evropského parlamentu pro rozvoj ze dne 29. března 2016, adresovaný komisaři pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, ve věci sledování a přezkumu cílů udržitelného rozvoje,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rezoluce Valného shromáždění OSN 70/1 vyzývá k tomu, aby byly cíle a záměry sledovány a přezkoumány za pomoci souboru globálních ukazatelů; vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN byl pověřen vypracováním výroční zprávy o pokroku v oblasti cílů udržitelného rozvoje za účelem poskytnutí podpory pro sledování a přezkum na politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj; vzhledem k tomu, že zpráva o pokroku v oblasti cílů udržitelného rozvoje má vycházet z údajů získaných z vnitrostátních statistických systémů a z informací shromážděných na různých úrovních;

B.  vzhledem k tomu, že Statistická komise na svém 46. zasedání (3.–6. března 2015) podpořila plán rozvoje a provádění rámce globálních ukazatelů;

C.  vzhledem k tomu, že meziagenturní a odborná skupina pro ukazatele cílů udržitelného rozvoje, jež dostala za úkol plně vypracovat návrh rámce ukazatelů pro sledování cílů a záměrů rozvojové agendy pro období po roce 2015, navrhla ukazatele pro přezkum Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, které byly odsouhlaseny na 47. zasedání Statistické komise OSN v březnu 2016;

D.  vzhledem k tomu, že navrhovaný soubor 230 ukazatelů cílů udržitelného rozvoje představuje dobrý odrazový můstek a solidní rámec pro sledování a přezkum pokroku při plnění 17 cílů udržitelného rozvoje;

E.  vzhledem k tomu, že několik ukazatelů ještě není dokončeno, ale signatářské členské státy budou muset vyvinout své vnitrostátní ukazatele v souladu s globálními ukazateli a zároveň s ohledem na své vnitrostátní podmínky;

F.  vzhledem k tomu, že rámec globálních ukazatelů by měl být v červenci 2016 schválen Ekonomickou a sociální radou (ECOSOC) a v září 2016 Valným shromážděním;

G.  vzhledem k tomu, že rozvojová složka Rady pro zahraniční věci se sejde dne 12. května 2016 a měla by připravit postoj EU pro červencové zasedání politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj a určit, v jakém kontextu se bude odehrávat tematická diskuse ohledně obchodu a rozvoje, se zaměřením na příspěvek EU k soukromému sektoru při provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030;

H.  vzhledem k tomu, že členové Výboru pro rozvoj zaslali komisaři Mimicovi dopis, v němž žádají, aby Komise zveřejnila sdělení ke sledování a přezkumu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, a to ještě před zasedáním politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj, které se bude konat v červenci 2016; vzhledem k tomu, že Komise zatím na tuto žádost nezaslala žádnou oficiální odpověď;

I.  vzhledem k tomu, že k zajištění soudržné a integrované podpory provádění nové agendy ze strany rozvojového systému OSN je nezbytné strategické plánování, provádění a podávání zpráv v rámci celého systému;

J.  vzhledem k tomu, že nový univerzální rámec udržitelného rozvoje si žádá větší soudržnost mezi různými politickými oblastmi a subjekty EU, přičemž zajištění integrace třech pilířů udržitelného rozvoje (environmentálního, hospodářského a sociálního) do vnitřních i vnějších politik EU vyžaduje další koordinaci, dialog a společnou práci na všech úrovních v rámci orgánů EU i mezi nimi;

K.  vzhledem k tomu, že součástí zasedání politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj v červenci 2016 budou dobrovolné přezkumy 22 zemí včetně čtyř evropských zemí – Estonska, Finska, Francie a Německa – a tematické přezkumy pokroku v oblasti cílů udržitelného rozvoje, včetně průřezových otázek, které se budou opírat o přezkumy funkčních komisí ECOSOC a dalších mezivládních subjektů a fór;

1.  žádá rozvojovou složku Rady pro zahraniční věci, aby ještě před červencovým zasedáním politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj přijala soudržné a společné stanovisko EU a zohlednila přitom stanovisko Parlamentu vyjádřené v tomto usnesení; domnívá se, že pro důvěryhodnost a vedoucí postavení EU je rozhodující představit společný postoj; je znepokojen, že Komise nezveřejnila sdělení ke sledování a přezkumu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, a to ještě před zasedáním politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj, jak ji o to žádali členové Výboru pro rozvoj, které by sloužilo jako podklad pro společný postoj EU;

2.  vitá zprávu meziagenturní a odborné skupiny pro ukazatele cílů udržitelného rozvoje; domnívá se, že tato zpráva je významným úspěchem a dobrým základem pro jednání, protože navrhované ukazatele přitahují pozornost k mnohem rozličnějším obavám strukturálního charakteru;

3.  vitá zvláštní kapitolu o členění údajů a význam, který je přisuzován posílení vnitrostátních statistických kapacit;

4.  uznává zásadní úlohu politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj v přezkumu provádění cílů udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že tento orgán musí zajistit koordinované a účinné posouzení potřeb a přijetí plánů potřebných pro účinné provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030;

5.  zdůrazňuje, že Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 a cíle udržitelného rozvoje představují obnovený mezinárodní závazek k vymýcení chudoby, novému vymezení a modernizaci našich strategií rozvoje na příštích 15 let a k zaručení toho, že je splníme;

6.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh zastřešující strategie pro udržitelný rozvoj zahrnující všechny relevantní oblasti vnitřní a vnější politiky, a to spolu s podrobným harmonogramem až do roku 2030, přezkumem v polovině období a zvláštním postupem, který zajistí plnou účast Parlamentu, včetně konkrétního plánu provádění, který bude koordinovat splnění 17 cílů udržitelného rozvoje, 169 záměrů a 230 globálních ukazatelů; zdůrazňuje význam univerzálnosti cílů a skutečnost, že EU a její členské státy učinily závazek, že všechny cíle a záměry plně uskuteční, prakticky i ideologicky;

7.  trvá na tom, že nová strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj a související politiky provádění by měly být předmětem široké konzultace se všemi zúčastněnými stranami, včetně vnitrostátních parlamentů, místních orgánů a občanské společnosti, a to prostřednictvím procesu začleňování;

8.  požaduje sdělení Komise ke sledování a přezkumu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, jež bude obsahovat jasné informace o prováděcí struktuře agendy na úrovni EU i členských států; podtrhuje skutečnost, že by se všechna příslušná generální ředitelství Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) měly plně podílet na integraci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 do nadcházejícího přezkumu strategie Evropa 2020 a nadcházející globální strategie EU ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky, aby tak zajistily silnou soudržnost politik pro udržitelný rozvoj;

9.  zdůrazňuje, že přezkum Evropského konsensu o rozvoji musí plně zohlednit novou Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která zahrnuje změnu paradigmatu a plnohodnotnou transformaci rozvojové politiky EU; připomíná, že pro uskutečnění cílů a souvisejících záměrů je nezbytné přiměřené a cílené programování pomoci v rámci rozvojové spolupráce, a to s náležitým ohledem na zásady účinnosti pomoci;

10.  zdůrazňuje, že EU musí plně využít nadcházejícího přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období s cílem zajistit, aby mechanismus financování a rozpočtové linie zohlednily všechny závazky Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, jež EU schválila; vyzývá EU a její členské státy, aby se neprodleně znovu zavázaly k záměru vyčlenit 0,7 % HND na oficiální rozvojovou pomoc, a předložily časový plán, jak oficiální rozvojovou pomoc postupně zvyšovat, aby bylo možné záměru 0,7 % dosáhnout;

11.  vyzývá k pravidelnému dialogu mezi fórem na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj a Komisí o dosaženém pokroku, jehož součástí bude pravidelné podávání zpráv Parlamentu, v souladu se zásadami transparentnosti a vzájemné odpovědnosti; trvá na tom, že je třeba vést posílený dialog mezi Komisí a Parlamentem o provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, zejména pokud jde o rozvojovou politiku a soudržnost politik ve prospěch rozvoje;

12.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby v rámci úzkých konzultací s dalšími partnery předložily konkrétní návrhy, jak účinněji integrovat soudržnost politik ve prospěch rozvoje do provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, a vybízí k začlenění tohoto nového přístupu ve všech orgánech EU, aby bylo možné zajistit účinnou spolupráci a překonat přístup odmítající sdílet informace v rámci jedné instituce (tzv. „silo“ approach);

13.  zdůrazňuje potřebu zahrnout myšlenku soudržnosti politik ve prospěch rozvoje; vyzývá Komisi a ESVČ, aby v úzké konzultaci s dalšími partnery předložily konkrétní návrhy, jak účinněji integrovat soudržnost politik ve prospěch rozvoje do přístupu EU k provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, a vybízí k začlenění tohoto nového přístupu ve všech orgánech EU;

14.  naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila účinné mechanismy sledování, přezkumu a odpovědnosti pro provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a aby o tom pravidelně podávala Parlamentu zprávy; připomíná v této souvislosti potřebu zvýšit demokratickou kontrolu ze strany Parlamentu, nejspíše pomocí závazné interinstitucionální dohody, podle článku 295 SFEU;

15.  vybízí Komisi a specializované agentury, fondy a programy OSN, aby navázaly dialog na vysoké úrovni o provádění cílů udržitelného rozvoje za účelem koordinace politik, programů a operací EU, OSN a dalších dárců; podtrhuje význam rozčleněných a dostupných údajů pro proces sledování a hodnocení výsledků;

16.  vyzývá agentury a orgány OSN, aby posílily soudržnost politik ve prospěch rozvoje v rámci pracovních struktur OSN, aby bylo možné začlenit účinným způsobem všechny rozměry udržitelného rozvoje;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0196.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0059.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0403.

Právní upozornění