Menetlus : 2016/2696(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0583/2016

Esitatud tekstid :

B8-0583/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/05/2016 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0224

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 281kWORD 76k
9.5.2016
PE582.601v01-00
 
B8-0583/2016

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


säästva arengu tegevuskava 2030 järelmeetmete ja läbivaatamise kohta (2016/2696(RSP))


Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel, Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel
Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan, Arne Lietz fraktsiooni S&D nimel
Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel
Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen fraktsiooni ALDE nimel
Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon säästva arengu tegevuskava 2030 järelmeetmete ja läbivaatamise kohta (2016/2696(RSP))  
B8-0583/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 25. septembril 2015. aastal New Yorgis toimunud ÜRO säästva arengu tippkohtumisel vastu võetud säästva arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“ (edaspidi „säästva arengu tegevuskava 2030“),

–  võttes arvesse 13.–16. juulil 2015. aastal Addis Abebas toimunud arengu rahastamise kolmandat rahvusvahelist konverentsi,

–  võttes arvesse säästva arengu eesmärkide näitajate asutustevahelise eksperdirühma (IAEG-SDG) aruannet, mis avaldati 17. detsembril 2015 ja võeti vastu ÜRO statistikakomisjoni 47. istungjärgul 2016. aasta märtsis,

–  võttes arvesse ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) 18.–22. juulil 2016 toimuvat kõrgetasemelist kohtumist teemal „2015. aasta järgse arengukava rakendamine: liikumine kohustuste juurest tulemusteni“,

–  võttes arvesse oma 19. mai 2015. aasta resolutsiooni arengu rahastamise kohta(1),

  võttes arvesse oma 25. novembri 2014. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja 2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku kohta(2),

–  võttes arvesse 12. detsembril 2015 Pariisis toimunud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul (COP21) vastu võetud Pariisi kokkulepet,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 7, milles kinnitatakse, et EL „tagab erinevate poliitikavaldkondade ja meetmete kooskõla, võttes arvesse kõiki oma eesmärke“,

–  võttes arvesse jätkuvalt välja töötatavat ELi üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat, mis on Euroopa Liidu ülemaailmse tegevuse aluseks,

–  võttes arvesse oma 24. novembri 2015. aasta resolutsiooni ELi rolli kohta ÜROs – kuidas saavutada paremini ELi välispoliitika eesmärke(3),

–  võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2015. aasta järeldusi, mis käsitlevad poliitikavaldkondade arengusidusust,

–  võttes arvesse strateegia „Euroopa 2020“ läbivaatamist ja uut lähenemisviisi 2020. aasta järgseks perioodiks,

–  võttes arvesse abi tõhusust käsitlevat Pariisi deklaratsiooni, Accra tegevuskava ning 2011. aasta detsembris Pusanis abi tulemuslikkusele pühendatud kõrgetasemelisel foorumil vastu võetud deklaratsiooni ja tegevuskava,

–  võttes arvesse Euroopa arengukonsensust ja selle eelseisvat läbivaatamist,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 208, milles nõutakse poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte arvessevõtmist Euroopa Liidu kogu välispoliitikas,

–  võttes arvesse 23.–24. mail 2016 Türgis Istanbulis peetava ülemaailmse humanitaarabiteemalise tippkohtumise tulemusi,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi arengukomisjoni 29. märtsi 2016 kirja rahvusvahelise koostöö ja arengu volinikule säästva arengu eesmärkide järelmeetmete ja läbivaatamise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ÜRO Peaassamblee resolutsioonis 70/1 nõutakse eesmärkide ja sihtide jälgimist ja läbivaatamist ülemaailmsete näitajate kasutamise abil; arvestades, et ÜRO peasekretärile on tehtud ülesandeks koostada igal aastal säästva arengu eesmärkide eduaruanne, et toetada säästva arengu kõrgetasemelise poliitilise foorumi (HLPF) poolseid järelmeetmeid ja läbivaatamist; arvestades, et säästva arengu eesmärkide eduaruanne põhineb riiklike statistikasüsteemide esitanud andmetel ja eri tasanditel kogutud teabel;

B.  arvestades, et ÜRO statistikakomisjon kiitis oma (3.–6. märtsini 2015 toimunud) 46. istungjärgul heaks ülemaailmsete näitajate raamistiku väljatöötamise ja rakendamise tegevuskava;

C.  arvestades, et säästva arengu eesmärkide näitajate asutustevaheline eksperdirühm (IAEG-SDG), kellele tehti ülesandeks töötada lõplikult välja ettepanek näitajate raamistiku kohta 2015. aasta järgse arengukava eesmärkide ja sihtide üle järelevalve teostamiseks, esitas näitajad säästva arengu tegevuskava 2030 läbivaatamiseks ning nende osas lepiti kokku 2016. aasta märtsis toimunud ÜRO statistikakomisjoni 47. istungjärgul;

D.  arvestades, et väljapakutud 230 säästva arengu eesmärkide näitajat on hea lähtepunkt ja tugev raamistik 17 säästva arengu eesmärgi täitmiseks siiani tehtu järelmeetmetele ja läbivaatamisele;

E.  arvestades, et mitmed näitajad ei ole veel lõplikult välja töötatud, samal ajal, kui allakirjutanud liikmesriigid peavad kooskõlas ülemaailmsete näitajatega töötama välja oma riiklikud näitajad, mis vastavad nende riiklikule eripärale;

F.  arvestades, et ülemaailmse näitajate raamistiku peavad kinnitama ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) 2016. aasta juulis ning Peaassamblee 2016. aasta septembris;

G.  arvestades, et välisasjade nõukogu arenguküsimustega tegelev koosseis kohtub 12. mail 2016 ja peab ette valmistama ELi seisukoha juulis toimuva HLPFi koosoleku jaoks ning määrama kindlaks, millises raamistikus toimub temaatiline arutelu kaubanduse ja arengu üle, millel keskendutakse ELi poolsele erasektori toetamisele säästva arengu tegevuskava 2030 rakendamisel;

H.  arvestades, et arengukomisjoni liikmed saatsid volinik Mimicale kirja, milles palusid komisjonil avaldada enne 2016. aasta juulis toimuvat HLPFi koosolekut teatis säästva arengu tegevuskava 2030 järelmeetmete ja läbivaatamise kohta; arvestades, et komisjon ei ole sellele taotlusele veel ametlikku vastust andnud;

I.  arvestades, et on vaja kogu süsteemi hõlmavat kavandamist, rakendamist ja aruandlust, et tagada ÜRO arenguabi süsteemi järjepidev ja integreeritud toetamine uue tegevuskava rakendamisel;

J.  arvestades, et uus üldine säästva arengu raamistik nõuab erinevate poliitikavaldkondade ja ELi osalejate vahelist suuremat sidusust, mis eeldab edasist kooskõlastamist, dialoogi ja ühist tööd kõigil tasanditel ELi institutsioonide siseselt ja nende vahel, et tagada säästva arengu kolme samba (keskkond, majandus ja sotsiaalvaldkond) lõimimine ELi sise- ja välispoliitikasse;

K.  arvestades, et HLPFi 2016. aasta juuli koosolekul tegeletakse 22 riigi, sealhulgas nelja Euroopa riigi – Eesti, Soome, Prantsusmaa ja Saksamaa – vabatahtliku läbivaatamisega ning säästva arengu eesmärkide osas tehtud edusammude temaatiliste läbivaatamistega, sealhulgas valdkonnaüleste küsimustega, mida toetavad ECOSOCi talituslike komisjonide läbivaatamised ning muud valitsustevahelised organid ja foorumid;

1.  kutsub välisasjade nõukogu üles võtma oma arenguküsimustega tegelevas koosseisus enne HLPFi juulis toimuvat koosolekut vastu sidusa ja ühise ELi seisukoha, võttes seejuures arvesse käesolevas resolutsioonis väljendatud parlamendi seisukohta; on veendunud, et ELi usaldusväärsuse ja juhtrolli jaoks on tähtis esitada ühine seisukoht; väljendab muret selle pärast, et komisjon ei ole avaldanud vastavalt arengukomisjoni liikmete soovile enne HLPFi koosolekut teatist säästva arengu tegevuskava 2030 järelmeetmete ja läbivaatamise kohta, mis oleks ühise ELi seisukoha alus;

2.  tunneb heameelt asutustevahelise eksperdirühma säästva arengu eesmärke käsitleva aruande üle; on veendunud, et see on märkimisväärne saavutus ja hea läbirääkimiste alus, sest kavandatud näitajad juhivad tähelepanu palju eripalgelisemate struktuursete probleemide kogumile;

3.  tunneb heameelt andmete liigitust käsitleva eraldi peatüki üle ning riikliku statistikaalase suutlikkuse tugevdamisele omistatud tähtsuse üle;

4.  tunnistab HLPFi kriitilise tähtsusega rolli säästva arengu eesmärkide rakendamise läbivaatamisel; rõhutab, et eelnimetatud organ peab tagama kooskõlastatud ja tõhusa vajaduste hindamise ning säästva arengu tegevuskava 2030 tulemuslikuks rakendamiseks vajalike tegevuskavade vastuvõtmise;

5.  rõhutab, et säästva arengu tegevuskava 2030 ja säästva arengu eesmärgid kujutavad endast ajakohastatud rahvusvahelist kohustust vaesuse kaotamiseks, meie järgmise 15 aasta arengustrateegiate ümbersõnastamiseks ja uuendamiseks ning tulemuste saavutamise kindlustamiseks;

6.  kutsub komisjoni üles esildama ettepanekut üldise säästva arengu strateegia kohta, mis hõlmab kõiki asjakohaseid sise- ja välispoliitika valdkondi, lisades sellele üksikasjaliku ajakava kuni 2030. aastani, vahekokkuvõtte ja parlamendi täieliku kaasamise tagamiseks konkreetse menetluse, mis hõlmaks konkreetset rakendamiskava 17 eesmärgi, 169 sihi ja 230 globaalse näitaja saavutamise kooskõlastamiseks; rõhutab eesmärkide universaalsuse tähtsust ning asjaolu, et EL ja selle liikmesriigid on võtnud kohustuse rakendada kõiki eesmärke ja sihte täielikult, nii teos kui sõnas;

7.  toonitab, et uue ELi säästva arengu strateegia ja sellega seotud rakendamispoliitika küsimuses tuleks kaasava protsessi abil läbi viia laialdane konsulteerimine kõikide sidusrühmadega, sealhulgas riikide parlamentidega, kohalike omavalitsustega ja kodanikuühiskonnaga;

8.  nõuab, et komisjon avaldaks teatise säästva arengu tegevuskava 2030 järelmeetmete ja läbivaatamise kohta, mis sisaldaks selget teavet tegevuskava rakendamiskorra kohta ELi ja liikmesriikide tasandil; rõhutab, et kõik asjakohased komisjoni peadirektoraadid ja Euroopa välisteenistus tuleks täielikult kaasata säästva arengu tegevuskava 2030 integreerimisse strateegia „Euroopa 2020“ eelseisvasse läbivaatamisse ning tulevasse ELi üldisesse välis- ja julgeolekupoliitika strateegiasse, millega tagatakse säästva arengu poliitikavaldkondade tugev arengusidusus;

9.  rõhutab, et Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine peab täielikult kajastama uut säästva arengu tegevuskava 2030, mis sisaldab paradigma muutust ning ELi arengupoliitika täieulatuslikku ümberkujundamist; tuletab meelde, et asjakohane ja sihipärane abi kavandamine arengukoostöö raames, mille puhul võetakse nõuetekohaselt arvesse abi tulemuslikkuse põhimõtteid, täidab eesmärkide ja nendega seotud sihtide saavutamisel esmatähtsat rolli;

10.  rõhutab, et EL peab täielikult ära kasutama eelseisva mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtte, et tagada, et rahastamismehhanismid ja eelarveread kajastavad säästva arengu tegevuskavaga 2030 seotud kohustusi, milles EL on kokku leppinud; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid viivitamata taas endale kohustuse järgida eesmärki eraldada 0,7% rahvamajanduse kogutulust ametlikuks arenguabiks ning esitaksid ajakava ametliku arenguabi järkjärguliseks suurendamiseks 0,7%-ni rahvamajanduse kogutulust;

11.  nõuab HLPF-i ja komisjoni vahelist korrapärast dialoogi tehtud edusammude teemal, millega vastavalt läbipaistvuse ja jagatud vastutuse põhimõtetele kaasneks korrapärane aruannete esitamine Euroopa Parlamendile; rõhutab, et komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel on säästva arengu tegevuskava 2030 rakendamise küsimuses vaja tõhustatud dialoogi, eelkõige juhul, kui on tegemist arengupoliitikaga ja poliitikavaldkondade arengusidususega;

12.  kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles esitama tihedas koostöös teiste partneritega konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas poliitikavaldkondade arengusidusust paremini integreerida säästva arengu tegevuskava 2030 elluviimisesse ning kutsub üles arvestama selle uue lähenemisviisiga kõikides ELi institutsioonides, et tagada tulemuslik koostöö ning saada üle killustatud lähenemisest;

13.  rõhutab poliitikavaldkondade arengusidususe käsitluse kaasamise tähtsust; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles esitama tihedas koostöös teiste partneritega konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas poliitikavaldkondade arengusidusust paremini integreerida ELi säästva arengu tegevuskava 2030 elluviimise käsitlusse ning kutsub üles arvestama selle uue käsitlusega kõikides ELi institutsioonides;

14.  nõuab tungivalt, et komisjon töötaks välja tulemuslikud järelevalve-, läbivaatamis- ja vastutusmehhanismid säästva arengu tegevuskava 2030 rakendamiseks ning annaks Euroopa Parlamendile selle kohta korrapäraselt aru; tuletab sellega seoses meelde vajadust suurendada parlamendi demokraatlikku kontrolli võimaluse korral siduva institutsioonidevahelise kokkuleppe kaudu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 295;

15.  kutsub komisjoni ning ÜRO spetsialiseeritud asutusi, fonde ja programme üles alustama kõrgetasemelist dialoogi säästva arengu eesmärkide elluviimise üle, et ELi, ÜRO ja teiste rahastajate poliitikat, programme ja tegevust kooskõlastada; rõhutab liigitatud ja kättesaadava teabe tähtsust edusammude järgimisel ja tulemuste hindamisel;

16.  kutsub ÜRO ameteid ja organeid üles tugevdama poliitikavaldkondade arengusidusust ÜRO tööstruktuurides, et kõik säästva arengu mõõtmed tulemuslikult integreerida;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning ÜRO peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0196.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0059.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0403.

Õigusalane teave