Förfarande : 2016/2696(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0583/2016

Ingivna texter :

B8-0583/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/05/2016 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0224

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 284kWORD 80k
9.5.2016
PE582.601v01-00
 
B8-0583/2016

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om uppföljningen och översynen av Agenda 2030 (2016/2696(RSP))


Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel, Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen
Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan, Arne Lietz för S&D-gruppen
Nirj Deva för ECR-gruppen
Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen för ALDE-gruppen
Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om uppföljningen och översynen av Agenda 2030 (2016/2696(RSP))  
B8-0583/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av dokumentet Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling den 25 september 2015 i New York,

–  med beaktande av den tredje internationella konferensen om finansiering för utveckling, som hölls i Addis Abeba den 13–16 juli 2015,

–  med beaktande av den rapport som den interinstitutionella expertgruppen för målen för hållbar utveckling (IAEG-SDG) offentliggjorde den 17 december 2015 och som antogs i mars 2016 vid den 47:e sessionen i FN:s kommission för statistik,

–  med beaktande av högnivåsegmentet i Ekonomiska och sociala rådet (Ecosoc) som ska hålla ett möte den 18–22 juli 2016 om genomförandet av utvecklingsagendan efter 2015: att ta steget från åtaganden till resultat (Implementing the post-2015 development agenda: moving from commitments to results),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2015 om finansiering för utveckling(1),

  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2014 om EU och den globala utvecklingsramen efter 2015(2),

–  med beaktande av Parisavtalet, som antogs vid den 21:a konferensen för parterna (COP 21) i FN:s ramkonvention om klimatförändringar den 12 december 2015 i Paris,

–  med beaktande av artikel 7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget), som bekräftar att EU ”ska säkerställa samstämmigheten mellan all sin politik och verksamhet, med beaktande av samtliga sina mål”,

–  med beaktande av det pågående arbetet med den globala EU-strategin för utrikes- och säkerhetspolitiken, som kommer att vägleda EU:s globala åtgärder,

–  med beaktande av sin resolution av den 24 november 2015 om EU:s roll i FN – Hur kan EU:s utrikespolitiska mål uppnås bättre?(3),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 26 oktober 2015 om en konsekvent politik för utveckling,

–  med beaktande av översynen av Europa 2020-strategin – det nya tillvägagångssättet efter 2020 (The New Approach beyond 2020),

–  med beaktande av Parisförklaringen om biståndseffektivitet, Accra-handlingsplanen och den förklaring och handlingsplan som antogs vid högnivåforumet för biståndseffektivitet som hölls i Busan i december 2011,

–  med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling och den kommande översynen av det,

–  med beaktande av artikel 208 i EUF-fördraget, som kräver att principen om en konsekvent politik för utveckling ska beaktas i alla EU:s yttre åtgärder,

–  med beaktande av resultaten från världstoppmötet om humanitära frågor som ska hållas i Istanbul, Turkiet, den 23–24 maj 2016,

–  med beaktande av skrivelsen av den 29 mars 2016 från utvecklingsutskottet till kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete och utveckling om frågan om uppföljning och översyn av målen för hållbar utveckling,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I FN:s generalförsamlings resolution 70/1 kräver man att målen och delmålen ska följas upp och ses över med hjälp av en rad globala indikatorer. FN:s generalsekreterare har fått mandat att ta fram en årlig lägesrapport om målen för hållbar utveckling för att ge stöd till uppföljningen och översynen vid Politiska högnivåforumet för hållbar utveckling. Lägesrapporten ska bygga på uppgifter som tagits fram av nationella statistiksystem och information som samlats in på olika nivåer.

B.  Kommissionen för statistik stödde vid sin 46:e session (den 3–6 mars 2015) färdplanen för utveckling och genomförandet av en ram för globala indikatorer.

C.  Den interinstitutionella expertgruppen IAEG-SDG, som hade i uppdrag att ta fram ett komplett förslag om ramen för indikatorer för övervakning av målen och delmålen i utvecklingsagendan efter 2015, föreslog indikatorer för översynen av 2030-agendan, som man enades om i mars 2016 vid den 47:e sessionen i FN:s kommission för statistik.

D.  De 230 föreslagna indikatorerna för målen för hållbar utveckling är en god utgångspunkt och en kraftfull ram för uppföljningen och översynen av framstegen mot att uppnå de 17 målen för hållbar utveckling.

E.  Flera av indikatorerna är ännu inte färdigställda, och de undertecknande medlemsstaterna kommer att behöva utveckla sina nationella indikatorer i linje med de globala indikatorerna och anpassa dem efter sina nationella förhållanden.

F.  Ekonomiska och sociala rådet (Ecosoc) bör enas om ramen för globala indikatorer i juli 2016 och generalförsamlingen i september 2016.

G.  Rådet (utrikes frågor) kommer att sammanträda med sina utvecklingsministrar den 12 maj 2016 och bör utarbeta EU:s ståndpunkt inför mötet i Politiska högnivåforumet för hållbar utveckling i juli samt bestämma i vilket sammanhang en tematisk diskussion om handel och utveckling, med fokus på hur EU kan hjälpa den privata sektorn att genomföra 2030-agendan, ska äga rum.

H.  Utvecklingsutskottets ledamöter skickade en skrivelse till kommissionsledamot Mimica där de bad kommissionen att lägga fram ett meddelande om uppföljningen och översynen av 2030-agendan, inför högnivåforumets möte i juli 2016. Kommissionen har ännu inte skickat något officiellt svar på denna begäran.

I.  Systemomfattande strategisk planering, genomförande och rapportering behövs för att säkerställa ett konsekvent och integrerat stöd för genomförandet av den nya agendan från FN:s utvecklingssystem.

J.  Den nya allmänna ramen för hållbar utveckling kräver mer konsekvens mellan olika politikområden och EU-aktörer, vilket kräver ytterligare samordning, dialog och samarbete på alla nivåer inom och mellan EU:s institutioner för att se till att den hållbara utvecklingens tre pelare (miljömässig, ekonomisk och social) integreras i EU:s inrikes- och utrikespolitik.

K.  Högnivåforumets möte i juli 2016 kommer att omfatta frivillig översyn av 22 länder, däribland fyra EU-länder – Estland, Finland, Frankrike och Tyskland – och tematisk översyn av framstegen med målen för hållbar utveckling, inbegripet övergripande frågor, tillsammans med den översyn som utförs av Ecosocs funktionella kommissioner och andra mellanstatliga organ och forum.

1.  Europaparlamentet uppmanar utrikesrådets utvecklingsministrar att inför högnivåforumets möte i juli anta en konsekvent gemensam EU-ståndpunkt, som tar hänsyn till parlamentets ståndpunkt enligt denna resolution. Parlamentet anser att det är avgörande för EU:s trovärdighet och ledarskap att lägga fram en gemensam ståndpunkt. Parlamentet är oroat över att kommissionen inte har lagt fram något meddelande om uppföljningen och översynen av 2030-agendan inför högnivåforumets möte, såsom utvecklingsutskottets ledamöter begärt, som skulle utgöra en grund för EU:s gemensamma ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet välkomnar IAEG-SDG:s rapport, som det anser är ett stort framsteg och en god grund för förhandlingarna eftersom de föreslagna indikatorerna belyser en mycket bredare uppsättning strukturella problem.

3.  Europaparlamentet gläder sig över det separata kapitlet om uppdelning av uppgifter och den betydelse som man tillmäter den nationella statistiska kapaciteten.

4.  Europaparlamentet erkänner högnivåforumets avgörande roll i översynen av genomförandet av målen för hållbar utveckling. Parlamentet betonar att detta forum måste säkerställa en samordnad och effektiv bedömning av behoven samt antagandet av de färdplaner som behövs för ett ändamålsenligt genomförande av 2030-agendan.

5.  Europaparlamentet betonar att 2030-agendan och målen för hållbar utveckling innebär ett förnyat internationellt åtagande om att bekämpa fattigdom, omdefiniera och modernisera våra utvecklingsstrategier för de kommande 15 åren och se till att vi levererar.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om en överordnad strategi för hållbar utveckling som omfattar alla berörda interna och externa politikområden, med en detaljerad tidsplan fram till 2030, en halvtidsöversyn och ett särskilt förfarande som säkerställer parlamentets fulla delaktighet, däribland en konkret genomförandeplan som samordnar uppnåendet av de 17 målen, 169 delmålen och 230 globala indikatorerna. Parlamentet betonar vikten av allmängiltiga mål samt att EU och dess medlemsstater har gjort ett åtagande om att genomföra alla mål och delmål fullt ut, i teorin och i praktiken.

7.  Europaparlamentet insisterar på att EU:s nya strategi för hållbar utveckling och tillhörande genomförandeåtgärder omfattas av ett brett samråd med samtliga aktörer, däribland nationella parlament, lokala myndigheter och det civila samhället, genom en inkluderande process.

8.  Europaparlamentet efterlyser ett kommissionsmeddelande om uppföljningen och översynen av 2030-agendan, med tydlig information om agendans genomförandestruktur på EU- och medlemsstatsnivå. Parlamentet understryker att kommissionens berörda generaldirektorat och Europeiska utrikestjänsten bör engagera sig fullt ut i integreringen av 2030-agendan vid den kommande översynen av Europa 2020-strategin och den kommande globala EU-strategin för utrikes- och säkerhetspolitiken, för att få till stånd en verkligt konsekvent politik för hållbar utveckling.

9.  Europaparlamentet betonar att översynen av det europeiska samförståndet om utveckling helt och hållet måste återspegla den nya 2030-agendan, vilket innefattar ett paradigmskifte och en genomgripande omvandling av EU:s utvecklingspolitik. Parlamentet påminner om att det behövs program för lämpligt och riktat stöd inom utvecklingssamarbetet, med tillbörlig respekt för principerna om biståndseffektivitet, för att uppnå målen och de tillhörande delmålen.

10.  Europaparlamentet betonar att EU måste utnyttja den kommande halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen fullt ut för att se till att alla åtaganden som EU enats om inom ramen för 2030-agendan återspeglas i finansieringsmekanismerna och budgetposterna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att snarast möjligt förnya sitt åtagande om målet på 0,7 procent av bruttonationalinkomsten till offentligt utvecklingsbistånd och att lägga fram en tidsplan för en gradvis ökning av det offentliga utvecklingsbiståndet för att nå 0,7 procent.

11.  Europaparlamentet efterlyser en regelbunden dialog mellan högnivåforumet och kommissionen om de framsteg som görs, med regelbunden rapportering till parlamentet, i enlighet med principerna om transparens och ömsesidig ansvarighet. Parlamentet insisterar på behovet av en fördjupad dialog mellan kommissionen och parlamentet om genomförandet av 2030-agendan, särskilt i fråga om utvecklingspolitik och en konsekvent politik för utveckling.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att i nära samråd med andra parter lägga fram konkreta förslag om hur man på ett effektivare sätt kan integrera en konsekvent politik för utveckling i genomförandet av 2030-agendan, och vill se att detta nya tillvägagångssätt integreras i alla EU:s institutioner för att säkerställa ett effektivt samarbete och undvika ett silobetonat (uppdelat) tillvägagångssätt.

13.  Europaparlamentet betonar vikten av att införliva en konsekvent politik för utveckling som koncept. Parlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten att i nära samråd med andra partner lägga fram konkreta förslag om hur man på ett effektivare sätt kan integrera en konsekvent politik för utveckling i EU:s strategi för att genomföra 2030‑agendan för hållbar utveckling, och pekar på behovet av att denna nya strategi integreras i alla EU:s institutioner.

14.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att ta fram effektiva mekanismer för övervakning, översyn och ansvarsskyldighet i fråga om genomförandet av 2030-agendan och att regelbundet rapportera till parlamentet. Parlamentet påminner i detta hänseende om behovet att öka Europaparlamentets demokratiska kontroll, eventuellt genom ett bindande interinstitutionellt avtal, i enlighet med artikel 295 i EUF-fördraget.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och FN:s specialiserade organ, fonder och program att upprätta en högnivådialog om genomförandet av målen för hållbar utveckling, i syfte att samordna EU:s, FN:s och andra givares politik, program och åtgärder. Parlamentet understryker vikten av uppdelade och tillgängliga uppgifter för att övervaka framstegen och utvärdera resultaten.

16.  Europaparlamentet efterlyser en mer konsekvent politik för utveckling inom FN:s arbetsstrukturer för att verkligen integrera alla dimensioner som rör hållbar utveckling.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till FN:s generalsekreterare.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0196.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2014)0059.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0403.

Rättsligt meddelande