Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0587/2016

Ingivna texter :

B8-0587/2016

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 180kWORD 73k
9.5.2016
PE582.605v01-00
 
B8-0587/2016

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om uppföljningen och lägesbeskrivningen av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (2016/2696(RSP))


Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om uppföljningen och lägesbeskrivningen av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (2016/2696(RSP))  
B8-0587/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2014 om EU och den globala utvecklingsramen efter 2015(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2015 om finansiering för utveckling(2),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om målen för hållbar utveckling och 2030‑agendan,

–  med beaktande av FN:s millenniedeklaration av den 8 september 2000,

–  med beaktande av FN:s rapport om millenniemålen 2014,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 70/1 av den 25 september 2015, Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling,

–  med beaktande av slutdokumenten från den första och den andra internationella konferensen om utvecklingsfinansiering, i synnerhet Monterreyöverenskommelsen från 2002 och Dohaförklaringen från 2008,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner 68/204 och 68/279 om den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering, som hölls i Addis Abeba (Etiopien) den 13–16 juli 2015,

–  med beaktande av det aspektdokument som medordförandena för förberedelsen av den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering lade fram den 21 januari 2015,

–  med beaktande av den rapport om utvecklingsagendan efter 2015 som FN:s högnivågrupp med framstående personer lade fram i maj 2013,

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares sammanfattande rapport från december 2014 om agendan för tiden efter 2015, The Road to Dignity by 2030: Ending poverty, transforming all lives and protecting the planet,

–  med beaktande av rapporten från den mellanstatliga expertkommittén för finansiering av hållbar utveckling från augusti 2014,

–  med beaktande av rapporten från FN:s öppna arbetsgrupp om mål för en hållbar utveckling, från juli 2014,

–  med beaktande av Unctads rapport om investeringar i världen 2014, Investing in the SDGs: An Action Plan(3),

–  med beaktande av slutdokumentet från FN:s konferens om hållbar utveckling (Rio+20) från juni 2012, The Future We Want,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 68/304 om vägen mot upprättande av en multilateral rättslig ram för omstrukturering av statsskulder, från september 2014,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 februari 2015, Ett globalt partnerskap för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling efter 2015 (COM(2015)0044)(4),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juni 2014, Ett anständigt liv för alla: från vision till kollektiva åtgärder (COM(2014)0335)(5),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 juli 2013, Efter 2015: mot en bred och integrerad strategi för finansiering av fattigdomsutrotning och hållbar utveckling (COM(2013)0531)(6),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 februari 2013, Ett anständigt liv för alla: att avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar framtid (COM(2013)0092)(7),

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 12 december 2013 om en konsekvent politik för utveckling,

–  med beaktande av rådets (allmänna frågor) slutsatser av den 16 december 2014 om en omdanande agenda för tiden efter 2015,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 12 december 2013 om finansieringen av fattigdomsutrotning och hållbar utveckling efter 2015,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 12 december 2014 om en starkare roll för den privata sektorn i utvecklingssamarbete,

–  med beaktande av rådets (allmänna frågor) slutsatser av den 25 juni 2013 om den övergripande agendan för tiden efter 2015,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 472/2014/EU av den 16 april 2014 om Europaåret för utvecklingssamarbete (2015)(8),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014 av den 11 mars 2014 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete för perioden 2014–2020,

–  med beaktande av artikel 7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget), som bekräftar att EU ”ska säkerställa samstämmigheten mellan all sin politik och verksamhet, med beaktande av samtliga sina mål”,

–  med beaktande av artikel 208 i EUF-fördraget som fastställer att utrotning av fattigdom är det främsta målet för EU:s utvecklingspolitik och principen för en konsekvent politik för utveckling,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  År 2000 samlades alla berörda aktörer för att fastställa millennieutvecklingsmålen, i syfte att uppnå konkreta mål för utveckling och fattigdomsbekämpning före 2015.

B.  Millenniemålen har ökat kunskapen om att utrotandet av den globala fattigdomen är en brådskande utmaning och en prioritering för globalt agerande. Millenniemålen har uppnåtts i varierande omfattning, och överlag är det internationella samfundet långt ifrån att nå de mål som skulle ha uppnåtts 2015.

C.  Den 25–27 september 2015 hölls FN:s toppmöte för antagandet av utvecklingsprogrammet för tiden efter 2015 i New York, och FN sammanträdde i ett högnivåmöte om millennieutvecklingsmålen.

D.  Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling det slutdokument som FN‑toppmötet för antagandet av utvecklingsagendan för tiden efter 2015 hade resulterat i: resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling.

E.  I ovannämnda resolution fastställs att denna agenda är en handlingsplan för människorna, planeten och välståndet, som även strävar efter att uppnå universell fred i större frihet.

F.  I 2030-agendan för hållbar utveckling tillkännages 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål, vilket visar på stor ambition och ett försök att bygga vidare på millenniemålen och uppnå vad de inte uppnådde.

G.  Att utrota fattigdom i alla dess former och dimensioner, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och en ofrånkomlig förutsättning för hållbar utveckling.

H.  Denna långtgående handlingsplan bygger på ett 15-årigt tidsspann, men målen kan bara uppnås i praktiken genom daglig tillämpning och regelbunden uppföljning.

I.  Ettårsdagen för antagandet av 2030-agendan närmar sig, och en första uppföljning av de resultat som har uppnåtts under det första året måste läggas fram.

1.  Europaparlamentet bekräftar EU:s vilja att fungera som ledande aktör på den internationella scenen vad gäller fattigdomsbekämpning i alla dess former och dimensioner.

2.  Europaparlamentet påminner om det tunga ansvar som EU, dess institutioner och medlemsstater har – tillsammans med alla andra nationella och internationella aktörer – gentemot nuvarande och kommande generationer, när det gäller att utrota fattigdom.

3.  Europaparlamentet stöder målen och delmålen i 2030-agendan, och uppmanar EU:s medlemsstater och institutioner att aktivt verka för att uppnå målen i 2030‑agendan för hållbar utveckling.

4.  Europaparlamentet påminner om att det är ytterst viktigt att civilsamhället deltar för att uppnå målen för hållbar utveckling.

5.  Europaparlamentet framhåller att alla mänskliga rättigheter för alla människor är allmängiltiga, odelbara och ömsesidigt beroende och utan urskiljning av något skäl – först och främst alla människors grundläggande rätt till värdighet.

6.  Europaparlamentet välkomnar det perspektiv som stöds i 2030-agendan för hållbar utveckling, enligt vilket målen för hållbar utveckling är integrerade och odelbara, och som skapar en balans mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

7.  Europaparlamentet betonar att målen och delmålen har tagits fram för att stimulera insatser de kommande 14 åren på områden som är avgörande för mänskligheten och planeten.  

8.  Europaparlamentet noterar ambitionen i det övergripande resultat som eftersträvas genom målen för hållbar utveckling, särskilt på grund av att målen för hållbar utveckling har en flerdimensionell natur. Parlamentet stöder detta övergripande perspektiv.

9.  Europaparlamentet är av den bestämda uppfattningen att en periodisk uppföljning av 2030-agendan och målen för hållbar utveckling är av yttersta vikt för att regelbundet stämma av framsteg, och eventuella bakslag, när det gäller fattigdomsbekämpningen, samt att justera den utstakade kursen närhelst det behövs.

10.  Europaparlamentet konstaterar att i vissa hänseenden kan själva 2030-agendan fungera som en gemensam resultatram för utvecklingssamarbetet. Parlamentet noterar särskilt att av de 169 delmålen i 2030-agendan handlar 88 – det vill säga ungefär hälften – om resultat, och skulle kunna övervakas särskilt, för att samla in uppgifter för en periodisk uppföljning av hur väl relaterade mål har uppnåtts.

11.  Europaparlamentet konstaterar att av dessa 88 delmål fokuserar 28 på människor, 38 på samhället och 22 på miljön, och påminner om att en övervakning av dessa resultatinriktade delmål ger relevanta, beslutsorienterade upplysningar.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och alla andra berörda EU-institutioner samt medlemsstaterna att ändamålsenligt samarbeta för att samla in och dela uppgifter, och att regelbundet beakta läget för 2030-agendan och målen för hållbar utveckling.

13.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och alla andra berörda EU‑institutioner att regelbundet rapportera till parlamentet om läget för 2030-agendan och målen för hållbar utveckling.

14.  Europaparlamentet ber kommissionen om en första uppföljning av läget för 2030‑agendan och målen för hållbar utveckling i samband med första årsdagen för antagandet av 2030-agendan.

15.  Europaparlamentet uppmanar utvecklingsländerna att fastställa periodiska mål och att regelbundet följa upp hur dessa mål har uppnåtts, för att i detalj kunna redogöra för läget och kunna handla proaktivt och anpassa sina insatser.

16.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU:s institutioner och medlemsstater att handla på ett samstämt och ändamålsenligt sätt när det gäller fattigdomsbekämpningen och arbetet med målen för hållbar utveckling, samt att ta vederbörlig hänsyn till framgångarna och bakslagen under detta första samarbetsår inom ramen för den nya agendan. Parlamentet uppmanar enträget alla statliga och icke-statliga aktörer att anpassa sina metoder och insatser på ett proaktivt och övergripande sätt som tar hänsyn till resultatet av denna uppföljning.

17.  Europaparlamentet påminner om att det är omöjligt att försöka uppnå 2030-agendans långtgående mål utan ett betydande och konkret utflöde av ekonomiska resurser. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU och dess medlemsstater att göra sitt yttersta för att fullgöra sina åtaganden att avsätta 0,7 % av sin bruttonationalinkomst (BNI) till offentligt utvecklingsbistånd (ODA).

18.  Europaparlamentet uppmanar alla länder och intressenter att arbeta tillsammans i partnerskap för att genomföra planen i 2030-agendan.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare samt ordföranden för den öppna arbetsgruppen om mål för en hållbar utveckling.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0059.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0196.

(3)

http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_en.pdf.

(4)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1462975920494&uri=CELEX:52015DC0044.

(5)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1462976243108&uri=CELEX:52014DC0335.

(6)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1462976560474&uri=CELEX:52013DC0531.

(7)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0092&qid=1462976728564&from=SV.

(8)

EUT L 136, 9.5.2014, s. 1.

Rättsligt meddelande