Eljárás : 2016/2667(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0604/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0604/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 12/05/2016 - 9.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 251kWORD 73k
10.5.2016
PE582.622v01-00
 
B8-0604/2016

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról és a piacgazdasági státuszról (2016/2667(RSP))


David Borrelli, Tiziana Beghin, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Beatrix von Storch az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról és a piacgazdasági státuszról (2016/2667(RSP))  
B8-0604/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) preambulumára, amely kimondja, hogy a tagállamoknak eltökélt szándéka, hogy „a fenntartható fejlődés alapelvének figyelembevételével és a belső piac megvalósításának, a megerősített kohéziónak és a környezetvédelemnek a keretében előmozdítsák népeik gazdasági és társadalmi fejlődését, továbbá hogy olyan politikákat hajtsanak végre, amelyek biztosítják, hogy a gazdasági integráció előrehaladása más területek párhuzamos fejlődésével járjon együtt”,

–  tekintettel az EUSZ 3. cikkének (5) bekezdésére, amely kimondja, hogy „a világ többi részéhez fűződő kapcsolataiban az Unió védelmezi és érvényre juttatja értékeit és érdekeit, és hozzájárul polgárainak védelméhez”,

–  tekintettel az EUSZ 17. cikkének (1) bekezdésére, amely kimondja, hogy „a Bizottság előmozdítja az Unió általános érdekeit, és ennek érdekében megteszi a megfelelő kezdeményezéseket”,

–  tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és Kína a világ legjelentősebb kereskedelmi hatalmai közé tartoznak, és mivel Kína az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere;

B.  mivel az EU és Kína közötti kapcsolatoknak a kölcsönös tiszteleten és a gazdasági és egyéb területeken folytatott egyenlő és méltányos együttműködésen kell alapulnia;

C.  mivel az EU és Kína közötti kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének az emberi és munkajogokra vonatkozó normák javítását és a felek gazdaságainak erősítését kell céloznia;

D.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke kimondja, hogy „politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására [és] a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre...vonatkozó követelményeket”;

E.  mivel az EUMSZ 151. cikk kimondja, hogy „[...] az Unió és a tagállamok célkitűzése a foglalkoztatás, az élet- és munkakörülmények javítása”;

F.  mivel amennyiben Kína piacgazdasági státuszt kapna, ez a dolgok jelenlegi állása szerint az EU stratégiai gazdasági ágazataiban súlyosan veszélyeztetné az ipart, a foglalkoztatást és a készségeket;

G.  mivel a dömping tárgyát képező kínai termékek kereskedelmére vonatkozó szabályozás módjával kapcsolatos bármely döntésnek biztosítania kell az uniós jognak és a WTO szabályainak való megfelelést;

H.  mivel a piacgazdasági státusz jelentősen megnehezíti, hogy szükség esetén dömpingellenes intézkedéseket hozzanak;

I.  mivel 2016 decemberében a Kína Világkereskedelmi Szervezethez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek csak a 15 (a) (ii) szakasza jár le, míg a szakasz fennmaradó részei érvényben maradnak;

J.  mivel Kína nem teljesíti az Unió által a piacgazdasági státusz megadására vonatkozóan megállapított öt kritériumot;

K.  mivel Kína termelési többletkapacitása már jelenleg is súlyos társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi következményekkel jár az EU-ban, amint azt e többletkapacitásnak az Egyesült Királyság acéliparára a közelmúltban kifejtett negatív hatása is bizonyítja;

L.  mivel a piacgazdasági státusz Kínának való esetleges odaítélése súlyos következményekkel járna az EU legfontosabb partnereivel, így az Egyesült Államokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatok tekintetében;

M.  mivel a Bizottság 2012. október 10-i, „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében” című bizottsági közleményének (COM(2012)0582) célja annak biztosítása, hogy Európában az ipar GDP-hez való hozzájárulása 2020-ra elérje a 20%-ot;

N.  mivel amennyiben Kína piacgazdasági státuszt kap, ez a dolgok jelenlegi állása szerint súlyos hatással lesz az európai gazdaságra, és a GDP akár 2%-os csökkenését és több millió munkahely megszűnését vonhatja maga után;

O.  mivel a Bizottság késik azzal kapcsolatos értékelésének előterjesztésével, hogy a piacgazdasági státusz Kínának való odaítélése milyen hatással jár majd gazdasági és foglalkoztatási téren;

1.  hangsúlyozza a Parlament szerepének fontosságát, és elutasít minden olyan tárgyalási vagy intézményi eljárást, amely ezt aláássa;

2.  hangsúlyozza, hogy az EU és Kína közötti stratégiai partnerségnek méltányos kereskedelmi kapcsolatokon kell alapulnia, teljes összhangban a WTO szabályaival, a kölcsönös tisztelet és az egyenlő és méltányos együttműködés elvével, valamint hogy annak az emberi és munkajogokra vonatkozó normák javítását kell céloznia;

3.  osztja az érdekelt felek kétségeit, amelyeket a piacgazdasági státusz Kínának való esetleges megadása esetén az európai foglalkoztatás és ipar vonatkozásában megjelenő negatív következményekkel kapcsolatos vita során felvetettek; felhívja a Bizottságot, hogy vegye kellőképpen figyelembe a gazdasági és társadalmi hatást és a munkahelyek és a know-how esetleges tömeges megszűnését – különösen egyes stratégiai ágazatokban – az Európai Unióban;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy ne adjon piacgazdasági státuszt Kínának, és a Kínából származó behozatal tekintetében ne térjen át a „standard módszerre”, míg Kína nem teljesíti az öt uniós kritériumot; felszólítja a Bizottságot, hogy mindaddig, amíg Kína nem felel meg az ország piacgazdasággá minősítéshez szükséges, szóban forgó öt kritériumnak, a bizonyítás terhe a kínai termelőkre háruljon;

5.  sürgeti a Bizottságot, hogy fellépését hangolja össze a legfontosabb kereskedelmi partnereivel, valamint hogy ellenezzen minden olyan egyoldalú kínai álláspontot, amely alááshatja az e partnerekkel fenntartott politikai és kereskedelmi kapcsolatokat;

6.  felszólítja a Bizottságot, hogy a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalások során ne engedje, hogy határidők és egyoldalú álláspontok révén nyomást gyakoroljanak rá;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat