Procedūra : 2016/2667(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0604/2016

Pateikti tekstai :

B8-0604/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 483kWORD 72k
10.5.2016
PE582.622v01-00
 
B8-0604/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES ir Kinijos prekybos santykių ir rinkos ekonomikos statuso  (2016/2667(RSP))


David Borrelli, Tiziana Beghin, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Kinijos prekybos santykių ir rinkos ekonomikos statuso  (2016/2667(RSP))  
B8-0604/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) preambulę, kurioje nurodyta, kad valstybės narės yra pasiryžusios „skatinti savo tautų ekonominę ir socialinę pažangą, atsižvelgdami į nenutrūkstamos plėtros principą, vidaus rinkos sukūrimą, tvirtesnę sanglaudą ir aplinkos apsaugą, ir įgyvendinti politiką, užtikrinančią, kad ekonominės integracijos pažangą lydėtų pažanga ir kitose srityse“,

–  atsižvelgdamas į ES sutarties 3 straipsnio 5 dalį, kurioje nustatyta, kad „palaikydama santykius su platesniu pasauliu, Sąjunga išsaugo ir skatina savo vertybes ir savo interesus bei prisideda prie savo piliečių apsaugos“,

–  atsižvelgdamas į ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad „Komisija remia bendruosius Sąjungos interesus ir imasi atitinkamos iniciatyvos šiuo tikslu“,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių(1),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ES ir Kinijos prekybos santykių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir Kinija yra dvi didžiausios apimties prekybą pasaulyje vykdančios šalys ir Kinija yra antra pagal prekybos apimtį ES prekybos partnerė;

B.  kadangi ES ir Kinijos santykiai turi būti grindžiami tarpusavio pagarba ir lygiu ir sąžiningu bendradarbiavimu ekonominėje ir kitose srityse;

C.  kadangi plėtojant dvišalius ES ir Kinijos santykius reikėtų siekti gerinti žmogaus ir darbo teisių standartus ir stiprinti abiejų šalių atitinkamus ekonomikos sektorius;

D.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9 straipsnyje nustatyta, kad „nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu [ir] kova su socialine atskirtimi“;

E.  kadangi SESV 151 straipsnyje nustatyta, kad „Sąjunga ir valstybės narės [...], mano, jog tikslinga didinti užimtumą, skatinti kurti geresnes gyvenimo bei darbo sąlygas“;

F.  kadangi, suteikus rinkos ekonomikos statusą Kinijai, esant dabartinei padėčiai būtų labai pakenkta pramonei, užimtumui ir gebėjimams strateginiuose ES ekonomikos sektoriuose;

G.  kadangi bet koks sprendimas, kaip reglamentuoti prekybą produktais iš Kinijos, kuriems taikomas dempingas, turi atitikti ES teisę ir Pasaulio prekybos organizacijos (WTO) taisykles;

H.  kadangi dėl rinkos ekonomikos statuso iš esmės daug sudėtingiau taikyti antidempingo priemones, kai jų reikia;

I.  kadangi 2016 m. gruodžio mėn. baigs galioti tik Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją protokolo 15 skirsnio a punkto ii papunktis, o likusios šio skirsnio dalys toliau galios;

J.  kadangi Kinija neatitinka penkių ES kriterijų dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo;

K.  kadangi perteklinis Kinijos gamybos pajėgumas jau dabar turi sunkių socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių ES, kaip rodo pastaruoju metu daromas neigiamas poveikis Jungtinės Karalystės plieno sektoriui;

L.  kadangi galimas rinkos ekonomikos statuso suteikimas Kinijai turėtų sunkių pasekmių prekybos santykiams su ES pagrindinėmis partnerėmis, pvz., JAV;

M.  kadangi 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatu „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012) 0582) siekiama užtikrinti, kad 2020 m. pramonės dalis Europos BVP sudarytų 20 proc.;

N.  kadangi, suteikus rinkos ekonomikos statusą Kinijai, esant dabartinei padėčiai būtų padarytas neigiamas poveikis Europos ekonomikai, BVP galimai sumažėtų 2 proc. ir būtų prarasta milijonai darbo vietų;

O.  kadangi Komisija šiuo metu vėluoja pateikti rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai poveikio vertinimą ekonominiu ir užimtumo požiūriu;

1.  pabrėžia, kad Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį, ir nesutinka su jokiomis derybų ar institucinėmis procedūromis, kuriomis mažinamas šis vaidmuo;

2.  ragina ES su Kinija sudaryti strateginę partnerystę, kuri būtų grįsta sąžiningais prekybos santykiais visapusiškai laikantis WTO taisyklių, tarpusavio pagarba, lygiu ir sąžiningu bendradarbiavimu ir kuria būtų siekiama gerinti žmogaus ir darbo teisių standartus;

3.  pritaria susirūpinimą keliantiems klausimams, kuriuos iškėlė suinteresuotieji subjektai diskusijose dėl galimo rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai neigiamų pasekmių užimtumui ir pramonei Europoje; ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į ekonominį ir socialinį poveikį ir galimą masinį darbo vietų ir praktinės patirties praradimą, visų pirma tam tikruose strateginiuose sektoriuose ES;

4.  ragina Komisiją nesuteikti rinkos ekonomikos statuso Kinijai ir nepradėti taikyti standartinių metodų importui iš Kinijos, kol ši neatitiks penkių ES kriterijų; ragina Komisiją, kol Kinija neatitiks šių penkių kriterijų, pagal kuriuos suteikiamas rinkos ekonomikos statusas, Kinijos gamintojams toliau taikyti principą dėl įrodymo, kad jie atitinka kriterijus;

5.  primygtinai ragina Komisiją koordinuoti savo veiklą su pagrindinėmis prekybos partnerėmis ir pasipriešinti bet kokiai vienašališkai Kinijos pozicijai, kuri galėtų kenkti politiniams ir prekybos santykiams su šiomis partnerėmis;

6.  ragina Komisiją su Kinija vesti derybas dėl prekybos, neleidžiant spausti savęs terminais ir vienašališkomis pozicijomis;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

Teisinis pranešimas