Postup : 2016/2667(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0605/2016

Předložené texty :

B8-0605/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/05/2016 - 9.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 254kWORD 66k
10.5.2016
PE582.623v01-00
 
B8-0605/2016

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o statusu tržního hospodářství Číny (2016/2667(RSP))


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Franz Obermayr, Edouard Ferrand, Barbara Kappel za skupinu ENF

Usnesení Evropského parlamentu o statusu tržního hospodářství Číny (2016/2667(RSP))  
B8-0605/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(1),

–  s ohledem na protokol o přistoupení Číny ke Světové obchodní organizaci (WTO),

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 10. května 2016 o statusu tržního hospodářství Číny,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Čína patří k největším obchodním mocnostem na světě, že Čína je druhým největším obchodním partnerem EU a EU je hlavním obchodním partnerem Číny, při čemž hodnota jejich obchodních výměn přesahuje jednu miliardu EUR denně;

B.  vzhledem k tomu, že veškerá rozhodnutí o tom, jak přistupovat k dovozům z Číny po prosinci roku 2016, by měla zajišťovat soulad právních předpisů EU s ustanoveními WTO;

C.  vzhledem k tomu, že navzdory přistoupení Číny k WTO před téměř 15 lety nepovažuje tuto zemi žádný z jejích hlavních obchodních partnerů za tržní hospodářství, a vzhledem k tomu, že neexistence volně fungující poptávky a nabídky vedly k vypracování oddílu 15 protokolu o přistoupení, který se stal základem pro odlišné zacházení se zbožím dováženým z Číny v zájmu ochrany před dumpingovými cenami;

D  vzhledem k tomu, že automatické ukončení platnosti oddílu 15 písm. a) bodu ii) protokolu o přistoupení Číny k WTO neznamená automatické přiznání statusu tržního hospodářství celé čínské ekonomice; vzhledem k tomu, že zbývající ustanovení oddílu 15 písm. a) odst. i) budou i nadále sloužit jako právní základ pro uplatňování nestandardní metodiky na dovozy z Číny po roce 2016;

E.  vzhledem ke stávající míře vlivu státu na čínské hospodářství, kvůli níž rozhodnutí firem týkající se cen, nákladů, výstupů a vstupů nereagují na signály na trhu odrážející nabídku a poptávku;

F.  vzhledem k tomu, že nadměrná výrobní kapacita Číny má již na EU silný sociální, ekonomický a environmentální vliv, jak ukazují nedávné neblahé dopady na ocelářský průmysl EU, a vzhledem k tomu, že pokud by byl Číně udělen status tržního hospodářství, mohlo by to vést ke značným sociálním dopadům na pracovní místa v EU a podle studie Ústavu hospodářské politiky (Economic Policy Institute) by to mohlo ohrozit více než 3,5 milionu pracovních míst;

G.  vzhledem k tomu, že z nedávno zahájených veřejných konzultací o případném udělení statusu tržního hospodářství Číně by mohly vyplynout další informace, jež by mohly být užitečné pro řešení tohoto problému;

1.  připomíná význam spolupráce mezi členskými státy a EU a Čínou; bere na vědomí rozhodnutí Číny, jakožto svrchovaného státu, uplatňovat politiku intervencionismu do hospodářství a obchodu;

2.  zdůrazňuje, že Čína není tržním hospodářstvím a že nesplnila pět kritérií, která EU stanovila pro definování takových zemí;

3.  vyzývá Komisi, aby řádně zohlednila obavy, které vyjadřují zástupci průmyslu EU a různé zúčastněné strany ohledně dopadu na pracovní místa v EU, udržitelný hospodářský růst ve všech dotčených výrobních odvětvích a na průmysl EU jako celek, a aby zajistila konkurenceschopnost EU v celosvětovém měřítku;

4.  vyzývá Komisi, aby posílila účinnou ochranu obchodu;

5.  naléhavě proto vyzývá Komisi, aby Číně neudělovala status tržního hospodářství;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

Právní upozornění