Procedure : 2016/2667(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0605/2016

Indgivne tekster :

B8-0605/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/05/2016 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 165kWORD 58k
10.5.2016
PE582.623v01-00
 
B8-0605/2016

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Kinas status som markedsøkonomi (2016/2667(RSP))


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Franz Obermayr, Edouard Ferrand, Barbara Kappel for ENF-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Kinas status som markedsøkonomi (2016/2667(RSP))  
B8-0605/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab(1),

–  der henviser til protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO,

–  der henviser til erklæringerne fra Rådet og Kommissionen af 10. maj 2016 om Kinas status som markedsøkonomi,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Kina er to af de største handelsaktører i verden, at Kina er EU's næststørste handelspartner, og at EU er Kinas største handelspartner, idet samhandlen beløber sig til langt mere end 1 mia. EUR om dagen;

B.  der henviser til, at det i enhver beslutning om hvordan importen fra Kina skal behandles efter december 2016, skal sikres, at EU-lovgivningen er forenelig med WTO's bestemmelser;

C.  der henviser til, at Kina på trods af landets tiltrædelse af WTO for næsten 15 år siden stadig ikke af sine vigtigste handelspartnere betragtes som værende et land med markedsøkonomi, og at fraværet af det frie spil mellem udbud og efterspørgsel har ført til indførelse af afsnit 15 i tiltrædelsesprotokollen, der danner grundlag for en forskelsbehandling af kinesiske import med henblik på beskyttelse mod dumping;

D  der henviser til, at det automatiske udløb af afsnit 15 (a)(ii) i Kinas protokol for tiltrædelse af WTO ikke automatisk vil give den kinesiske økonomi som helhed status af markedsøkonomi; der henviser til, at det resterende afsnit 15 (a)(i) fortsat vil udgøre retsgrundlaget for anvendelsen af en atypisk metode på import fra Kina efter 2016;

E.  der henviser til, at på grund af det nuværende omfang af statslig indblanding i den kinesiske økonomi svarer virksomhedernes beslutninger vedrørende priser, omkostninger, output og input ikke til reaktioner på de markedssignaler, der afspejler udbud og efterspørgsel;

F.  der henviser til, at Kinas produktionsoverkapacitet allerede nu har stærke sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser i EU, hvilket tydeligt fremgår af de seneste negative konsekvenser for EU's stålsektor, og understreger, at de sociale følger for EU's beskæftigelse af at indrømme markedsøkonomisk status kan være betydelige og ifølge en undersøgelse fra Economic Policy Institute kan føre til, at mere end 3,5 mio. arbejdspladser bringes i fare;

G.  der henviser til, at den nylige gennemførte offentlige høring om en mulig indrømmelse til Kina af status som markedsøkonomi kan tilvejebringe yderligere oplysninger, der kan være relevante for behandlingen af disse problemer;

1.  gentager betydningen af samarbejdet mellem EU's medlemsstater og Kina, og noterer sig, at Kina som suveræn stat har valgt at intervenere i økonomi og handel;

2.  understreger, at Kina ikke er et land med markedsøkonomi, og at de fem kriterier, som EU har fastlagt for at definere sådanne lande, ikke er blevet opfyldt;

3.  opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til de bekymringer, som EU's industri og de forskellige berørte parter har givet udtryk for med hensyn til følgerne for beskæftigelsen i EU og for en bæredygtig økonomisk vækst i alle de berørte sektorer inden for fremstillingsvirksomhed og for EU's erhvervsliv som helhed, og opfordrer den til at sikre EU's konkurrenceevne i en global sammenhæng;

4.  opfordrer Kommissionen til at styrke en effektiv handelsbeskyttelse;

5.  opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til ikke at indrømme Kina status af markedsøkonomi;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

Juridisk meddelelse