Menetlus : 2016/2667(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0605/2016

Esitatud tekstid :

B8-0605/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/05/2016 - 9.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 162kWORD 58k
10.5.2016
PE582.623v01-00
 
B8-0605/2016

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Hiina turumajandusliku staatuse kohta (2016/2667(RSP))


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Franz Obermayr, Edouard Ferrand, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Hiina turumajandusliku staatuse kohta (2016/2667(RSP))  
B8-0605/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed(1),

–  võttes arvesse Hiina Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) ühinemise protokolli,

–  võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 10. mai 2016. aasta avaldusi Hiina turumajandusliku staatuse kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit ja Hiina on kaks maailma suurimat kauplejat, kusjuures Hiina on ELi suuruselt teine kaubanduspartner ja EL on Hiina peamine kaubanduspartner ning nende kaubavahetuse maht on suurem kui miljard eurot päevas;

B.  arvestades, et otsus selle kohta, kuidas suhtuda Hiina kaupade importi pärast 2016. aasta detsembrit, tuleks teha nii, et oleks tagatud ELi õiguse vastavus WTO nõuetele;

C.  arvestades, et vaatamata WTOga ühinemisele peaaegu 15 aastat tagasi ei pea ükski Hiina peamistest kaubanduspartneritest Hiinat siiski turumajandusega riigiks, ning arvestades, et vaba nõudluse ja pakkumise puudumise tõttu lisati ühinemisprotokolli 15. jagu, millega dumpinguhindade eest kaitsmiseks loodi alus Hiina importkauba erikohtlemiseks;

D.  arvestades, et Hiina WTOga ühinemise protokolli 15. jao punkti a alapunkt ii ei anna Hiina majandusele tervikuna automaatselt turumajanduse staatust; arvestades, et 15. jao punkti a alapunkt i annab ka edaspidi õigusliku aluse Hiinast imporditavate kaupade suhtes ebastandardse metoodika kohaldamiseks pärast 2016. aastat;

E.  arvestades, et tulenevalt Hiina majanduse mõjutamisest riigi poolt praegusel tasemel, ei vasta ettevõtete otsused hinna, kulude, tootmismahtude ja tootmissisendite kohta nõudlust ja pakkumist kajastavatele turusignaalidele;

F.  arvestades, et Hiina ülemäärane tootmisvõimsus toob juba praegu ELis kaasa tõsiseid tagajärgi sotsiaalsfäärile, majandusele ja keskkonnale, nagu näitas äsja ELi terasesektorile avaldunud kahjulik mõju, ning arvestades, et turumajandusliku staatuse andmise sotsiaalne mõju ELi töökohti silmas pidades võib olla märkimisväärne ja see võib Majanduspoliitika Instituudi uuringu andmetel seada ohtu enam kui 3,5 miljonit töökohta;

G.  arvestades, et äsja algatatud avalik konsultatsioon Hiinale turumajandusliku staatuse andmise teemal võib anda täiendavat teavet, millest võib selle küsimuse lahendamisel kasu olla;

1.  rõhutab ELi liikmesriikide ja Hiina vahelise koostöö olulisust; tõdeb, et suveräänse riigina on Hiina otsustanud majandusse ja kaubandusse riiklikult sekkuda;

2.  rõhutab, et Hiina ei ole turumajanduslik riik ja ta ei ole täitnud ELi poolt turumajanduslike riikide määratlemiseks kehtestatud viit kriteeriumit;

3.  palub komisjonil võtta nõuetekohaselt arvesse ELi tööstussektori ja mitmete sidusrühmade väljendatud muret tagajärgede pärast ELi töökohtadele ja jätkusuutlikule majanduskasvule kõigis asjaomastes tootmissektorites ja ELi tööstusele tervikuna, ning tagada ELi konkurentsivõime ülemaailmses kontekstis;

4.  palub komisjonil tugevdada kaubanduse tõhusat kaitset;

5.  nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon ei annaks Hiinale turumajanduslikku staatust;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

Õigusalane teave