Menettely : 2016/2667(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0605/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0605/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/05/2016 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 161kWORD 58k
10.5.2016
PE582.623v01-00
 
B8-0605/2016

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kiinan markkinatalousasemasta (2016/2667(RSP))


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Franz Obermayr, Edouard Ferrand, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kiinan markkinatalousasemasta (2016/2667(RSP))  
B8-0605/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009(1),

–  ottaa huomioon Kiinan liittymistä Maailman kauppajärjestöön (WTO) koskevan pöytäkirjan,

–  ottaa huomioon 10. toukokuuta 2016 annetut neuvoston ja komission julkilausumat Kiinan markkinatalousasemasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Kiina ovat kaksi suurimpiin kuuluvaa kauppamahtia maailmassa, ja toteaa, että Kiina on EU:n toiseksi suurin ja EU Kiinan johtava kauppakumppani ja että niiden kauppavaihto on reilusti yli miljardi euroa päivässä;

B.  toteaa, että päätettäessä siitä, miten Kiinan tuontiin suhtaudutaan joulukuun 2016 jälkeen, olisi varmistettava, että EU:n lainsäädäntö on Maailman kauppajärjestön määräysten mukaista;

C.  ottaa huomioon, että vaikka Kiinan liittymisestä WTO:hon on kulunut lähes 15 vuotta, yksikään Kiinan tärkeimmistä kauppakumppaneista ei vieläkään katso sitä markkinataloudeksi; toteaa, että vapaan tarjonnan ja kysynnän puuttuminen johti siihen, että otettiin käyttöön liittymispöytäkirjan 15 osasto, jossa tarjotaan perusta Kiinan tuonnin erilaiselle kohtelulle polkumyyntihinnoilta suojautumiseksi;

D  ottaa huomioon, että Kiinan liittymistä WTO:n jäseneksi koskevan pöytäkirjan 15 osaston a alakohdan ii alakohdan automaattisesta umpeutumisesta ei seuraa markkinatalousaseman automaattinen myöntäminen Kiinan taloudelle kokonaisuudessaan; toteaa, että Kiinan Maailman kauppajärjestöön liittymisestä tehdyn pöytäkirjan 15 osaston a alakohdan i alakohta tarjoaa edelleen oikeusperustan standardeista poikkeavien menettelyjen soveltamiselle Kiinasta tulevaan tuontiin vuoden 2016 jälkeen;

E.  ottaa huomioon, että valtion nykyinen vaikutusvalta Kiinan talouteen, aiheuttaa sen, että hintoja, kustannuksia, tuotantomääriä ja panostuksia koskevat yritysten päätökset eivät reagoi tarjontaa ja kysyntää kuvastaviin markkinasignaaleihin;

F.  toteaa, että Kiinan tuotannon ylikapasiteetilla on jo suuria sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia EU:ssa, mistä esimerkkinä ovat EU:n teräsalaan hiljattain kohdistuneet kielteiset vaikutukset; toteaa, että markkinatalousaseman myöntämisellä voisi olla merkittävä EU:n työpaikkoihin kohdistuva sosiaalinen vaikutus ja se saattaisi Economic Policy Instituten laatiman tutkimuksen mukaan johtaa yli 3,5 miljoonan työpaikan vaarantumiseen;

G.  ottaa huomioon, että äskettäin käynnistetty julkinen kuuleminen mahdollisesta markkinatalousaseman myöntämisestä Kiinalle voi antaa lisätietoa, josta voi olla hyötyä asian käsittelyssä;

1.  toteaa jälleen pitävänsä EU:n jäsenvaltioiden ja Kiinan välistä yhteistyötä tärkeänä; panee merkille Kiinan suvereenina valtiona tekemän valinnan harjoittaa interventionismia talouden ja kaupan alalla;

2.  korostaa, että Kiina ei ole markkinatalous ja ettei se täytä viittä EU:n asettamaa ehtoa tällaisten maiden määrittelemiseksi;

3.  kehottaa komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon EU:n teollisuuden ja eri sidosryhmien esittämät huolenaiheet, jotka koskevat EU:n työpaikoille ja kestävälle talouskasvulle koituvia seurauksia kaikilla valmistusteollisuuden sektoreilla, joita asia koskee, sekä vaikutuksia EU:n teollisuuteen kokonaisuudessaan, ja kehottaa sitä varmistamaan EU:n globaalin kilpailukyvyn;

4.  kehottaa komissiota vahvistamaan kaupan tehokasta suojaamista;

5.  kehottaa näin ollen komissiota olemaan myöntämättä Kiinalle markkinatalousasemaa;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

Oikeudellinen huomautus