Procedura : 2016/2667(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0605/2016

Teksty złożone :

B8-0605/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/05/2016 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 237kWORD 62k
10.5.2016
PE582.623v01-00
 
B8-0605/2016

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin (2016/2667(RSP))


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Franz Obermayr, Edouard Ferrand, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin (2016/2667(RSP))  
B8-0605/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1),

–  uwzględniając protokół w sprawie przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO),

–  uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska i Chiny są dwoma największymi uczestnikami rynku na świecie, przy czym Chiny są drugim najważniejszym partnerem handlowym UE, która z kolei jest największym partnerem handlowym Chin, a wartość wymiany handlowej wynosi ponad 1 mld EUR dziennie;

B.  mając na uwadze, że jakakolwiek decyzja w sprawie podejścia do przywozu z Chin po grudniu 2016 r. musi zapewnić zgodność z prawem UE i przepisami WTO;

C.  mając na uwadze, że chociaż Chiny przystąpiły do WTO prawie 15 lat temu, to żaden z ważnych partnerów handlowych nie uznaje tej gospodarki za gospodarkę rynkową oraz mając na uwadze, że brak wolnej gry popytu i podaży doprowadził do wprowadzenia do protokołu akcesyjnego sekcji 15, która jest podstawą do odmiennego traktowania przywozu z Chin, aby chronić się przed dumpingiem cenowym;

D  mając na uwadze, że automatyczne wygaśnięcie przepisów sekcji 15 lit. a) pkt (ii) protokołu w sprawie przystąpienia Chin do WTO nie spowoduje, że cała gospodarka chińska uzyska status gospodarki rynkowej; mając na uwadze, że pozostała część sekcji 15, tj. lit. a) pkt (i), będzie nadal stanowić podstawę prawną do stosowania niestandardowej metodologii do przywozu z Chin po roku 2016;

E.  mając na uwadze, że stopień, w jakim państwo obecnie wpływa na gospodarkę chińską, decyzje przedsiębiorstw dotyczące cen, kosztów, nakładów i wyników, nie odpowiada sygnałom rynkowym odzwierciedlającym podaż i popyt;

F.  mając na uwadze, że chińska nadprodukcja już teraz ma silne skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe w UE, czego przejawem był niedawno jej istotny niekorzystny wpływ na sektor stalowy UE, oraz mając na uwadze, że społeczny wpływ przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej może być znaczny pod względem miejsc pracy w UE i według badania zrealizowanego przez Instytut Polityki Gospodarczej może narazić na szwank ponad 3,5 mln miejsc pracy;

G.  mając na uwadze, że rozpoczęte niedawno konsultacje publiczne w sprawie ewentualnego przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej mogą przynieść dodatkowe informacje, które być może okażą się przydatne w rozwiązaniu tej kwestii;

1.  podkreśla znaczenie, jakie ma współpraca między państwami członkowskimi UE a Chinami; zauważa, że jako suwerenne państwo Chiny postanowiły ingerować w gospodarkę i handel;

2.  podkreśla, że Chiny nie są jeszcze gospodarką rynkową i nie spełniają jeszcze pięciu kryteriów, jakie określiła UE, aby definiować takie państwa;

3.  wzywa Komisję do należytego uwzględnienia wszystkich obaw branży przemysłowej UE oraz różnych zainteresowanych stron co do konsekwencji dla miejsc pracy w UE i zrównoważonego wzrostu gospodarczego we wszystkich zainteresowanych sektorach przemysłu wytwórczego oraz ogólnych konsekwencji dla przemysłu UE i zapewnienia konkurencyjności UE w wymiarze ogólnoświatowym;

4.  wzywa Komisję do wzmocnienia skutecznej ochrony handlu;

5.  w związku z tym apeluje do Komisji, aby nie przyznała Chinom statusu gospodarki rynkowej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

Informacja prawna