Postup : 2016/2667(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0605/2016

Predkladané texty :

B8-0605/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/05/2016 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 258kWORD 62k
10.5.2016
PE582.623v01-00
 
B8-0605/2016

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o štatúte trhového hospodárstva Číny (2016/2667(RSP))


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Franz Obermayr, Edouard Ferrand, Barbara Kappel v mene skupiny ENF

Uznesenie Európskeho parlamentu o štatúte trhového hospodárstva Číny (2016/2667(RSP))  
B8-0605/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva(1),

–  so zreteľom na protokol o pristúpení Číny k Svetovej obchodnej organizácii (WTO),

–  so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie z 10. mája 2016 o štatúte trhového hospodárstva Číny (MES),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a Čína sú dve z najväčších obchodných mocností na svete, Čína je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ a EÚ je najvýznamnejším obchodným partnerom Číny, pričom vzájomný obchod predstavuje viac ako 1 miliardu EUR denne;

B.  keďže každé rozhodnutie týkajúce sa prístupu k dovozom z Číny po decembri 2016 by malo zaisťovať súlad práva EÚ s normami WTO;

C.  keďže žiadny z hlavných obchodných partnerov Číny ešte stále, aj napriek jej pristúpeniu k WTO takmer pred 15 rokmi, nepokladá túto krajinu za trhové hospodárstvo a keďže nedostatok voľného pôsobenia ponuky a dopytu viedol k zavedeniu oddielu 15 protokolu o pristúpení, ktorý slúži ako základ pre rozdielne zaobchádzanie s dovozmi z Číny v záujme ochrany pred dumpingovými cenami;

D.  keďže automatické skončenie platnosti oddielu 15 písm. a) bodu ii) protokolu o pristúpení Číny k WTO neznamená automatické udelenie štatútu trhového hospodárstva čínskej ekonomike ako celku; keďže zostávajúci oddiel 15 písm. a) bod i) bude aj naďalej právnym základom pre uplatňovanie neštandardnej metodiky na dovozy z Číny po roku 2016;

E.  keďže vzhľadom na súčasnú úroveň zasahovania štátu do čínskeho hospodárstva rozhodnutia spoločností týkajúce sa cien, nákladov, výstupov a vstupov nereagujú na signály trhu, ktoré odrážajú ponuku a dopyt;

F.  keďže nadmerné čínske kapacity výroby majú už silné sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky v EÚ, ako to dokazuje nedávny negatívny vplyv na oceliarsky sektor v EÚ, a keďže sociálne dôsledky udelenia štatútu trhového hospodárstva na pracovné miesta v EÚ môžu byť značné a mohli by podľa štúdie Inštitútu pre hospodársku politiku viesť k ohrozeniu viac ako 3,5 milióna pracovných miest;

G.  keďže nedávno ukončená verejná konzultácia o možnom udelení štatútu trhového hospodárstva Číne by mohla byť zdrojom ďalších informácií, ktoré môžu byť užitočné pri riešení tejto otázky;

1.  pripomína význam spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a Čínou; berie na vedomie, že Čína sa ako zvrchovaný štát rozhodla pre zasahovanie v oblasti hospodárstva a obchodu;

2.  zdôrazňuje, že Čína nie je trhovým hospodárstvom a že nesplnila päť kritérií, ktoré EÚ vypracovala na vymedzenie krajín s trhovým hospodárstvom;

3.  vyzýva Komisiu, aby náležite zohľadnila obavy zo strany priemyslu EÚ a rôznych zainteresovaných strán týkajúce sa dôsledkov na zamestnanosť a udržateľný hospodársky rast vo všetkých dotknutých výrobných odvetviach v EÚ a na priemysel EÚ ako celok a aby zabezpečila konkurencieschopnosť EÚ v globálnom kontexte;

4.  vyzýva Komisiu, aby posilnila účinnú ochranu obchodu;

5.  preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby Číne neudelila štatút trhového hospodárstva;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

Právne oznámenie