Förfarande : 2016/2667(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0605/2016

Ingivna texter :

B8-0605/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/05/2016 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 165kWORD 58k
10.5.2016
PE582.623v01-00
 
B8-0605/2016

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om Kinas status som marknadsekonomi (2016/2667(RSP))


Marine Le Pen, Matteo Salvini, Franz Obermayr, Edouard Ferrand, Barbara Kappel för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution om Kinas status som marknadsekonomi (2016/2667(RSP))  
B8-0605/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1),

–  med beaktande av protokollet om Kinas anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO),

–  med beaktande av uttalandena från rådet och kommissionen av den 10 maj 2016 om Kinas status som marknadsekonomi,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och Kina är två av de största handelsaktörerna i världen. Kina är EU:s näst största handelspartner och EU är Kinas ledande handelspartner, med ett handelsutbyte på långt över en miljard euro om dagen.

B.  Alla beslut om hur importer från Kina ska behandlas efter december 2016 bör säkerställa EU-rättens överensstämmelse med WTO:s bestämmelser.

C.  Trots att Kina blev medlem i WTO för nästan 15 år sedan anser ingen av Kinas viktigaste handelspartner att landet är en marknadsekonomi. Bristen på fritt samspel mellan utbud och efterfrågan ledde till att man införde avsnitt 15 i protokollet om anslutning, som ger grund för att importen från Kina får behandlas på ett avvikande sätt i syfte att skydda mot dumpningspriser.

D.  Även om avsnitt 15 a ii i protokollet om Kinas anslutning till WTO automatiskt upphör att gälla betyder detta inte att den kinesiska ekonomin som helhet automatiskt beviljas marknadsekonomisk status. De återstående bestämmelserna i avsnitt 15 a i) kommer att fortsätta att tillhandahålla en rättslig grund för att tillämpa en icke-standardmetod på importer från Kina efter 2016.

E.  Statens nuvarande inflytande på Kinas ekonomi innebär att företagens beslut om priser, kostnader, produktion och insats inte svarar mot marknadssignaler som återspeglar utbud och efterfrågan.

F.  Kinas produktionsöverkapacitet för redan nu med sig kraftiga sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser i EU, vilket framgått av den senaste tidens negativa inverkan på EU:s stålsektor. Den sociala inverkan av att bevilja marknadsekonomisk status kan bli betydande i fråga om arbetstillfällen i EU och kan, enligt en studie som genomförts av tankesmedjan Economic Policy Institute, komma att leda till att mer än 3,5 miljoner arbetstillfällen sätts på spel.

G.  De nyligen inledda offentliga samråden om ett eventuellt beviljande av marknadsekonomisk status för Kina skulle kunna ge ytterligare information som kan bli till nytta för behandlingen av frågan.

1.  Europaparlamentet upprepar betydelsen av samarbete mellan EU:s medlemsstater och Kina. Parlamentet konstaterar att Kina som suverän stat har valt interventionism i ekonomi och handel.

2.  Europaparlamentet framhåller att Kina inte är en marknadsekonomi och att de fem kriterier som EU ställt upp för att definiera sådana länder inte är uppfyllda.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till de farhågor som EU:s industri och olika intressenter uttryckt om konsekvenserna för EU:s arbetstillfällen och en hållbar ekonomisk tillväxt i alla berörda tillverkningssektorer och för EU:s industri i stort, samt att säkerställa EU:s konkurrenskraft i en global kontext.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka effektiva handelspolitiska skyddsåtgärder.

5.  Europaparlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att inte bevilja Kina marknadsekonomisk status.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

Rättsligt meddelande