Процедура : 2016/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0607/2016

Внесени текстове :

B8-0607/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/05/2016 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0223

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 481kWORD 71k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.625v01-00
 
B8-0607/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно статут на пазарна икономика за Китай (2016/2667(RSP))


Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Мариел дьо Сарнез, Дита Харанзова, Хану Такула, Йоханес Корнелис ван Бален от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно статут на пазарна икономика за Китай (2016/2667(RSP))  
B8-0607/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид антидъмпинговото законодателство на ЕС (Регламент (EО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност(1)) и неговия антисубсидиен регламент (Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност(2)),

–  като взе предвид Протокола за присъединяването на Китай към Световната търговска организация (СТО), и по-специално раздел 15 от него,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно търговските отношения между ЕС и Китай,

–  като все предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582), според което делът на промишлеността в БВП на ЕС следва да достигне 20% до 2020 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз и Китай са две от най-големите търговски сили в света, като Китай е вторият търговски партньор на ЕС, а ЕС е водещият търговски партньор на Китай, с търговски обмен, надвишаващ значително 1 млрд. евро дневно;

Б.  като има предвид, че всяко решение относно начина, по който да се отчете изтичането на срока на действие на раздел 15, буква а), подточка ii) от Протокола за присъединяването на Китай към СТО и да се третира нелегалният дъмпингов внос от Китай след декември 2016 г., трябва да следва основния принцип на осигуряване на съответствие на правото на ЕС с правото на СТО;

В.  като има предвид, че когато Китай се присъедини към СТО, едно временно споразумение за неговото присъединяване даваше възможност за специфична методология за изчисляване на дъмпинга, която беше въведена в раздел 15 от протокола за присъединяването на Китай и служи като основа за различното третиране на китайския внос;

Г.  като има предвид, че Китай понастоящем не отговаря на критериите на ЕС за предоставяне на статут на пазарна икономика и че със сигурност няма да ги изпълни до края на 2016 г.;

Д.  като има предвид, че трябва да се извърши оценка на точните правни последици, произтичащи от изтичането на срока на действие на раздел 15, буква а), (ii) от гледна точка на сегашния метод, използван за определяне на нормалната стойност на китайските стоки, изнасяни за ЕС, с цел установяване на антидъмпингови мерки, както и на правната сила на останалите части от раздел 15;

Е.  като има предвид, че при настоящото равнище на влияние на държавата върху китайската икономика решенията на дружествата, засягащи цените, разходите, продукцията и ресурсите, често не отговарят на сигналите на пазара, отразяващи предлагането и търсенето;

Ж.  като има предвид, че липсата на прозрачност и сътрудничество често затрудняват надлежната проверка от страна на ЕС на твърдения за манипулиране на цените и държавна намеса в промишления сектор на Китай;

З.  като има предвид, че производственият свръхкапацитет на Китай в някои сектори потиска световните цени и че износът на Китай на толкова ниски цени оказва въздействие върху някои промишлени отрасли на ЕС, както свидетелства отрицателното му въздействие наскоро върху стоманодобивния сектор на ЕС;

И.  като има предвид, че стартиралите наскоро обществена консултация и проучване на последствията от възможни промени в антидъмпинговите процедури на ЕС по отношение на Китай биха могли да предоставят допълнителна информация, която може да бъде полезна при решаването на въпроса;

1.  отново изтъква значението на стратегическото партньорство на ЕС с Китай, в което търговията и инвестициите играят централна роля, значението на Китай в световните вериги за създаване на стойност и факта, че много работни места в ЕС зависят от търговските отношения с Китай;

2.  отбелязва изтичането на срока на действие на раздел 15, буква а), подточка ii) от Протокола за присъединяване на Китай към СТО на 11 декември 2016 г.; приканва Комисията да разгледа, по целесъобразност, какви законодателни промени може да бъдат необходими за отчитане на изтичането на този срок;

3.  отправя искане всяко предвидено предложение на Комисията твърдо да се основава на следните четири основни принципа:

•  необходимостта да се гарантира, че правото на ЕС остава в пълно съответствие със задълженията на ЕС, произтичащи от правото на СТО, както и от правните последици от промените в някои пасажи от раздел 15 от протокола за присъединяването на Китай;

•  необходимостта не само да се вземат предвид конкретните правни последици от изтичането на срока на действие на раздел 15, буква а), подточка ii), но и да се осигури правилното правно тълкуване на разделите от Протокола, които ще останат в сила след 11 декември 2016 г.;

•  необходимостта да се гарантира, като въпрос от критично и решаващо значение, че ЕС запазва пълна и непрекъсната способност да взема навременни, необходими и ефективни мерки за противодействие на дъмпингови практики и да повишава способността си да се справя със субсидии и свръхкапацитет от страна на търговски партньори на ЕС, които вредят на промишлеността на ЕС, както и да се гарантира дейността на дружествата от ЕС в еднакви условия на конкуренция в световен мащаб;

•  необходимостта всяко законодателно предложение да се основава на внимателна и обмислена оценка на въздействието на правните аспекти на всяко решение, както и на средно- и дългосрочните икономически, социални, промишлени, политически и стратегически въздействия, които могат да произтекат от него;

4.  отправя искане тази оценка да не засяга предстоящата необходимост от по-обща реформа на инструментите за защита на търговията на Европейския съюз;

5.  призовава Комисията да продължи диалога с всички засегнати промишлени сектори на ЕС, като стоманодобива и керамичната и хартиената промишленост, относно следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети;

6.  настоятелно призовава Комисията да координира действията си с основните търговски партньори на Съюза, включително в контекста на предстоящата среща на високо равнище на Г-7, по отношение на стъпките, които да бъдат предприети след изтичане на срока на действие на някои разпоредби на раздел 15;

7.  отправя искане Комисията да не прави никакво предложение докато Парламентът почива;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)

ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

Правна информация