Eljárás : 2016/2667(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0607/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0607/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 12/05/2016 - 9.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0223

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 172kWORD 72k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.625v01-00
 
B8-0607/2016

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


Kína piacgazdasági státuszáról (2016/2667(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány Kína piacgazdasági státuszáról (2016/2667(RSP))  
B8-0607/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EU dömpingellenes rendeletére (az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet(1)), valamint szubvencióellenes rendeletére (az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendelet(2)),

–  tekintettel a Kína Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre, különösen annak 15. szakaszára,

–  tekintettel az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a 2012. október 10-i, „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében” című bizottsági közleményre (COM(2012)0582), amely célul tűzi ki annak biztosítását, hogy Európában az ipar GDP-hez való hozzájárulása 2020-ra elérje a 20%-ot,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és Kína a világ legjelentősebb kereskedelmi partnerei között szerepelnek, Kína az EU második, míg az EU Kína első számú kereskedelmi partnere, a kereskedelmi kapcsolatok volumene pedig jóval meghaladja a napi egymilliárd eurót;

B.  mivel a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15. szakasza a) bekezdésének ii. pontja hatályvesztése figyelembevételének mikéntjére, illetve a Kínából származó, 2016. december utáni illegálisan dömpingelt behozatal kezelésére irányuló bármely döntésnek alapelvként biztosítania kell, hogy az uniós jog a továbbiakban is összhangban álljon a WTO szabályozásával;

C.  mivel amikor Kína csatlakozott a WTO-hoz, a csatlakozás érdekében átmeneti rendelkezéssel lehetővé tették a dömpingérték számításának egyedi módját, amelyet a csatlakozási jegyzőkönyv 15. szakasza rögzít, és amely a kínai behozatal eltérő kezelésének alapjául szolgál;

D.  mivel Kína jelenleg nem teljesíti a piacgazdasági státusz megadásának uniós feltételeit, és 2016 végéig bizonyosan nem is fogja teljesíteni e feltételeket;

E.  mivel az EU-ba behozott kínai áruk rendes értékének meghatározására jelenleg használatos módszer tekintetében értékelni kell az 5. szakasz a) bekezdése ii. pontjának hatályvesztéséből eredő pontos jogi következményeket a dömpingellenes intézkedések célkitűzései, valamint a 15. szakasz fennmaradó részéből eredő joghatások szempontjából;

F.  mivel – a kínai gazdaságra gyakorolt állami befolyás jelenlegi mértékéből adódóan – a cégek árra, költségekre, outputra és inputra vonatkozó döntései gyakran nem felelnek meg a kínálatra és a keresletre vonatkozó piaci jelzéseknek;

G.  mivel az átláthatóság és az együttműködés hiánya miatt az EU számára nehéz az ármanipulációra és a kínai ipari ágazatba való állami beavatkozásra vonatkozó állítások megfelelő ellenőrzése;

H.  mivel Kína túl nagy termelési kapacitása bizonyos ágazatokban lenyomja a világpiaci árakat, és az ilyen alacsony árú kínai exportok hatással vannak egyes uniós iparágakra, amit jól mutat az uniós acéliparra legutóbb kifejtett romboló hatás;

I.  mivel a dömpingellenes eljárások esetleges módosításának Kínával kapcsolatos következményeire vonatkozóan nemrég indított nyilvános konzultáció és tanulmány további hasznos információkkal szolgálhat a kérdés kezeléséhez;

1.  újólag felhívja a figyelmet az EU Kínával való stratégiai partnerségének fontosságára, melyben központi szerep jut a kereskedelemnek és a beruházásoknak, Kína jelentős szerepére a globális értékláncokban, továbbá arra, hogy az EU-ban sok munkahely függ a Kínával fenntartott kereskedelmi kapcsolatoktól;

2.  megállapítja, hogy a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15. szakasza a) bekezdésének ii. pontja 2016. december 11-én hatályát veszti; felszólítja a Bizottságot, hogy adott esetben fontolja meg, hogy e hatályvesztés következtében mely jogi változtatások válhatnak szükségessé;

3.  kéri, hogy bármely tervezett bizottsági javaslat szigorúan az alábbi négy alapelvre épüljön:

•  gondoskodni kell arról, hogy az uniós jogszabályok teljes mértékben összhangban legyenek a WTO-jogból eredő uniós kötelezettségekkel, valamint a Kína csatlakozási jegyzőkönyve 15. szakaszának egyes részeit érintő változásokból eredő jogi következményekkel;

•  nem pusztán figyelembe kell venni a 15. szakasz a) bekezdése ii. pontjának hatályvesztéséből eredő konkrét jogkövetkezményeket, hanem gondoskodni kell arról is, hogy jogilag helyesen értelmezzék a jegyzőkönyv 2016. december 11. után hatályban maradó részeit;

•  gondoskodni kell arról – és ez kritikus és kulcsfontosságú tényező –, hogy az EU-nak továbbra is maradéktalan és folyamatos lehetősége legyen kellő időben meghozni a szükséges és hatásos intézkedéseket a dömping kezelése, valamint az EU kereskedelmi partnerei uniós iparnak kárt okozó támogatásait és túlzott kapacitásait kezelő uniós képesség fejlesztése érdekében, továbbá garantálni kell, hogy az EU vállalatai továbbra is globálisan egyenlő versenyfeltételek mellett működhessenek;

•  bármely jogalkotási javaslatot bármely döntés jogi aspektusai hatásának, valamint a következményként esetleg fellépő közép- és hosszú távú gazdasági, társadalmi, ipari, politikai és stratégiai hatásoknak a gondos és megfontolt értékelésére kell alapozni;

4.  kéri, hogy ez az értékelés ne befolyásolja azt, hogy haladéktalanul szükséges az Európai Unió kereskedelmének védelmét szolgáló eszközök általánosabb reformja;

5.  felszólítja a Bizottságot, hogy valamennyi érintett uniós iparággal, például az acél-, a kerámia- és a papíriparral folytassa a párbeszédet a következő meghozandó intézkedésekről;

6.  sürgeti a Bizottságot, hogy egyeztessen – a következő G7 csúcstalálkozó keretében is – legnagyobb kereskedelmi partnereivel a 15. szakasz bizonyos rendelkezéseinek hatályvesztését követően megteendő lépésekről;

7.  kéri, hogy a parlamenti munka szünetelése idején a Bizottság ne nyújtson be javaslatot;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)

HL L 188., 2009.12.22., 93. o.

Jogi nyilatkozat