Procedūra : 2016/2667(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0607/2016

Pateikti tekstai :

B8-0607/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0223

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 405kWORD 73k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.625v01-00
 
B8-0607/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso  (2016/2667(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso (2016/2667(RSP))  
B8-0607/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES antidempingo teisės aktus (2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių(1)) ir prieš subsidijas nukreiptą reglamentą (2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių(2)),

–  atsižvelgdamas į Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją (WTO) protokolą, ypač į jo 15 skirsnį,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ES ir Kinijos prekybos santykių,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012) 0582), kuriame nustatytas tikslas iki 2020 m. ES BVP pramonės dalį padidinti 20 proc.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir Kinija yra dvi didžiausios apimties prekybą pasaulyje vykdančios šalys, Kinija yra antra pagal prekybos apimtį ES prekybos partnerė, ES yra pirma pagal prekybos apimtį Kinijos prekybos partnerė ir jų prekybos mainų apimtis gerokai viršija 1 mlrd. EUR per dieną;

B.  kadangi bet kokiu sprendimu, kaip atsižvelgti į Kinijos stojimo į WTO protokolo 15 skirsnio a punkto ii papunkčio galiojimo pabaigą ir kaip elgtis neteisėto importo dempingo kaina iš Kinijos atveju po 2016 m. gruodžio mėn., iš esmės privaloma užtikrinti ES teisės atitiktį WTO teisei;

C.  kadangi, Kinijai prisijungus prie WTO, laikinos stojimo susitarimo nuostatos sudarė sąlygas taikyti specifinius dempingo apskaičiavimo metodus, kurie buvo įtraukti į stojimo protokolo 15 skirsnį ir jais remiantis importas iš Kinijos vertinamas skirtingai;

D.  kadangi Kinija šiuo metu neatitinka ES kriterijų dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo ir jų tikrai neatitiks iki 2016 m. pabaigos;

E.  kadangi reikia įvertinti tikslias teisines pasekmes dėl 15 skirsnio a punkto ii papunkčio galiojimo pabaigos dabartiniam metodui, naudojamam nustatant įprastą į ES eksportuojamų prekių iš Kinijos vertę, kad būtų galima nustatyti antidempingo priemones, taip pat teisinio kitų 15 skirsnio dalių poveikio;

F.  kadangi, atsižvelgiant į dabartinį Kinijos ekonomikai daromos valstybės įtakos mastą, bendrovių sprendimai, susiję su kainomis, kaštais, produkcija ir sąnaudomis, dažnai neatitinka rinkos signalų, rodančių pasiūlą ir paklausą;

G.  kadangi dėl skaidrumo ir bendradarbiavimo trūkumo Europos Sąjungai dažnai sudėtinga tinkamai patikrinti teiginius dėl manipuliavimo kainomis ir valstybės kišimosi į Kinijos pramonės sektorių;

H.  kadangi perteklinis Kinijos gamybos pajėgumas tam tikruose sektoriuose mažina pasaulines kainas, o Kinijos eksportas tokiomis žemomis kainomis daro poveikį tam tikriems ES pramonės sektoriams, kaip pastaruoju metu parodė neigiamas poveikis ES plieno sektoriui;

I.  kadangi neseniai pradėtos viešosios konsultacijos ir tyrimas dėl ES antidempingo procedūrų, taikomų Kinijai, galimų pokyčių pasekmių galėtų suteikti papildomos informacijos, kuri gali praversti sprendžiant šį klausimą;

1.  pakartoja, kad ES ir Kinijos strateginė partnerystė, kurioje didelis vaidmuo tenka prekybai ir investicijoms, yra svarbi, ir atkreipia dėmesį į Kinijos svarbą pasaulinės vertės grandinėse ir tai, kad daug darbo vietų ES priklauso nuo prekybos santykių su Kinija;

2.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio 11 d. baigiasi Kinijos stojimo į WTO protokolo 15 skirsnio a punkto ii papunkčio galiojimas; ragina Komisiją esant galimybei apsvarstyti, kokių teisinių pakeitimų gali prireikti siekiant atsižvelgti į šių nuostatų galiojimo pabaigą;

3.  prašo visus planuojamus Komisijos pasiūlymus tvirtai grįsti šiais keturiais pagrindiniais principais:

•  būtinybe užtikrinti, kad ES teisė visiškai atitiktų ES įsipareigojimus pagal WTO teisę ir teisines tam tikrų Kinijos stojimo į WTO protokolo 15 skirsnio dalių pakeitimų pasekmes;

•  būtinybe ne tik atsižvelgti į tam tikrą teisinį 15 skirsnio a punkto ii papunkčio galiojimo pabaigos poveikį, bet ir užtikrinti, kad būtų teisingai teisiniu požiūriu aiškinami tie nurodyto protokolo skirsniai, kurie toliau galioja po 2016 m. gruodžio 11 d.;

•  būtinybe užtikrinti (dėl to, kad tai itin svarbu), kad ES ir toliau galėtų laiku, nuolat ir visapusiškai imtis reikalingų ir veiksmingų priemonių, kuriomis kovojama su dempingo praktika, ir pagerintų savo gebėjimą kovoti su ES prekybos partnerių subsidijomis ir pertekliniu gamybos pajėgumu, kurie kenkia ES pramonei, taip pat užtikrintų, kad ES bendrovės toliau vykdytų veiklą pasaulinėmis vienodomis sąlygomis;

•  nuostatomis, kad visi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų būtų grindžiami atidžiu ir apsvarstytu visų sprendimų teisinių aspektų poveikio vertinimu, taip pat vidutinio laikotarpio ir ilgalaikio ekonominio, socialinio, pramoninio, politinio ir strateginio poveikio, kuris gali pasireikšti, vertinimu;

4.  prašo užtikrinti, kad šie svarstymai nedarytų poveikio neišvengiamai būtinybei vykdyti bendresnę Europos Sąjungos prekybos apsaugos priemonių reformą;

5.  ragina Komisiją tęsti dialogą su visais atitinkamais ES pramonės sektoriais, t. y. plieno, keramikos ir popieriaus sektoriaus, dėl tolesnių veiksmų, kurių reikia imtis;

6.  primygtinai ragina Komisiją koordinuoti savo veiklą su svarbiausiomis prekybos partnerėmis, be kita ko, kai vyks G7 aukščiausiojo lygio susitikimas, dėl tolesnių veiksmų, kurių reikia imtis pasibaigus tam tikrų 15 skirsnio nuostatų galiojimui;

7.  prašo Komisijos neteikti jokių pasiūlymų, kai Parlamento veikloje yra daroma pertrauka;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)

OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

Teisinis pranešimas