Procedūra : 2016/2667(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0607/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0607/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0223

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 397kWORD 71k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.625v01-00
 
B8-0607/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu (2016/2667(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu (2016/2667(RSP))  
B8-0607/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ES antidempinga tiesību aktu (Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis(1)) un ES antisubsidēšanas regulu (Padomes 2009. gada 11. jūnija Regulu (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis(2)),

–  ņemot vērā Protokolu par Ķīnas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO) un jo īpaši tā 15. sadaļu,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par ES un Ķīnas attiecībām,

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai” (COM(2012)0582), kurā ir noteikts mērķis līdz 2020. gadam līdz 20 % palielināt ES IKP rūpniecības daļu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienība un Ķīna ir divi lielākie tirdzniecības dalībnieki pasaulē un Ķīna ir otrā lielākā ES tirdzniecības partnere, savukārt ES ir lielākā Ķīnas tirdzniecības partnere, turklāt ikdienas tirdzniecības plūsma starp šīm valstīm pārsniedz EUR 1 miljardu;

B.  tā kā, pieņemot jebkādus lēmumus par to, kā ņemt vērā Protokola par Ķīnas pievienošanos PTO 15. sadaļas a) punkta ii) apakšpunkta spēka zaudēšanu un kā pēc 2016. gada decembra risināt jautājumu par importa precēm no Ķīnas ar nelikumīgi noteiktām dempinga cenām, principā ir jānodrošina ES tiesību aktu atbilstību PTO tiesību aktiem;

C.  tā kā tad, ka Ķīna pievienojās PTO, uz tās pievienošanos tika attiecināts pagaidu noteikums, paredzot izmantot īpašu dempinga aprēķināšanas metodoloģiju, kura tika iekļauta Protokola par Ķīnas pievienošanos 15. sadaļā un uz kuru pamatojas atšķirīgs režīms, ko piemēro importam no Ķīnas;

D.  tā kā pašlaik Ķīna neatbilst ES kritērijiem, lai tai varētu piešķirt tirgus ekonomikas statusu, un līdz 2016. gada beigām atbilstība, visticamāk, netiks nodrošināta;

E.  tā kā antidempinga pasākumu noteikšanas nolūkā ir jānovērtē konkrētas tiesiskās sekas, ko izraisīs 15. sadaļas a) punkta ii) apakšpunkta spēka zaudēšana attiecībā uz pašreizējo metodi, kas tiek izmantota, lai noteiktu uz ES eksportēto Ķīnas preču normālo vērtību, un ir jānovērtē arī pārējā 15. sadaļas teksta tiesiskās sekas;

F.  tā kā, ņemot vērā pašreizējo valsts ietekmi uz Ķīnas ekonomiku, uzņēmumi savos lēmumos par cenām, izmaksām, ieguldījumiem un peļņu bieži vien nereaģē uz tirgus signāliem, kas atspoguļo pieprasījumu un piedāvājumu;

G.  tā kā pārredzamības un sadarbības trūkuma dēļ Eiropas Savienībai nereti ir sarežģīti pienācīgi pārbaudīt sūdzības par cenu manipulācijām un valdības intervences pasākumiem Ķīnas rūpniecības nozarē;

H.  tā kā Ķīnas ražošanas jaudas pārpalikums dažās nozarēs izraisa cenu samazinājumu pasaulē un Ķīnas eksports par tik zemām cenām ietekmē konkrētas ES nozares, par ko liecina pašreizējā kaitējošā ietekme uz ES tērauda nozari;

I.  tā kā nesen sāktā sabiedriskā apspriešana un pētījums par sekām, ko varētu izraisīt iespējamās izmaiņas Ķīnai piemērojamās ES antidempinga procedūrās, varētu sniegt papildu informāciju, kas būtu noderīga šā jautājuma izskatīšanā,

1.  atkārtoti uzsver, ka liela nozīme ir ES un Ķīnas stratēģiskajai partnerībai, kurā centrālā loma piešķirta tirdzniecībai un ieguldījumiem; ka Ķīna ir nozīmīga globālās vērtību ķēdes daļa un ka daudzas darbvietas Eiropas Savienībā ir atkarīgas no tirdzniecības attiecībām ar Ķīnu;

2.  norāda, ka 2016. gada 11. decembrī spēku zaudē Protokola par Ķīnas pievienošanos PTO 15. sadaļas a) punkta ii) apakšpunkts; aicina Komisiju attiecīgi apsvērt, kādas juridiskas izmaiņas varētu būt nepieciešamas, lai ņemtu vērā šo spēka zaudēšanas apstākli;

3.  pieprasa ikvienu paredzēto Komisijas priekšlikumu stingri pamatot uz četriem šādiem svarīgiem principiem:

•  ir jānodrošina, ka ES tiesību akti pilnībā atbilst ES saistībām, kas izriet no PTO tiesību aktiem un tiesiskajām sekām, ko rada izmaiņas Protokola par Ķīnas pievienošanos 15. sadaļas noteiktās teksta daļās,

•  ir ne tikai jāņem vērā īpašās tiesiskās sekas, ko rada 15. sadaļas a) punkta ii) apakšpunkta spēka zaudēšana, bet arī jānodrošina pareiza interpretācija tām protokola teksta daļām, kuras pēc 2016. gada 11. decembra joprojām būs spēkā,

•  ir ārkārtīgi svarīgi un būtiski nodrošināt, ka ES pilnībā un nepārtraukti saglabā iespējas savlaicīgi pieņemt nepieciešamus un efektīvus pasākumus, lai cīnītos pret dempinga praksi, un ka tā pilnveido savas spējas risināt jautājumus saistībā ar ES tirdzniecības partneru subsidēšanu un to radītajiem jaudas pārpalikumiem, kas negatīvi ietekmē ES ražošanas nozari, turklāt ir jānodrošina ES uzņēmumiem iespējas turpināt darbību pasaulē līdzvērtīgos konkurences apstākļos,

•  ikvienam tiesību akta priekšlikumam ir jābalstās uz rūpīgu un pārdomātu novērtējumu par ikviena lēmuma juridisko aspektu ietekmi un par vidēja termiņa un ilgtermiņa ekonomisko, sociālo, ražošanas, politisko un stratēģisko ietekmi;

4.  prasa apsvērt šos jautājumus, neskarot neatliekamo vajadzību veikt daudz plašāku Eiropas Savienības tirdzniecības aizsardzības instrumentu reformu;

5.  aicina Komisiju turpināt dialogu ar visu attiecīgo ES ražošanas nozaru pārstāvjiem, piemēram, ar tērauda, keramikas un papīra ražošanas nozaru pārstāvjiem, apspriežot turpmākos veicamos pasākumus;

6.  mudina Komisiju, tostarp gaidāmā G7 samita kontekstā, saskaņot viedokli ar tās lielākajiem tirdzniecības partneriem par pasākumiem, kas jāveic pēc tam, kad daži 15. sadaļas noteikumi zaudēs spēku;

7.  pieprasa Komisijai nekādā gadījumā nenākt klajā ar priekšlikumu Parlamenta darba pārtraukuma periodā;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)

OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.

Juridisks paziņojums