Процедура : 2016/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0608/2016

Внесени текстове :

B8-0608/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/05/2016 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0223

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 476kWORD 65k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно статут на пазарна икономика за Китай (2016/2667(RSP))


Юлиу Винклер, Даниел Каспари, Токиа Саифи, Кришианис Каринш, Салваторе Чику, Сантяго Фисас Айшела, Франк Пруст, Годеливе Квистхауд-Ровол, Адам Шейнфелд, Фернанду Руаш, Ярослав Валенса, Шон Кели, Пабло Салба Бидегайн, Херберт Ройл, Франсоаз Гростет, Теодорос Загоракис от името на групата РРЕ

Резолюция на Европейския парламент относно статут на пазарна икономика за Китай (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид антидъмпинговото законодателство на ЕС (Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност(1)),

–  като взе предвид Протокола за присъединяването на Китай към Световната търговска организация (СТО),

–  като взе предвид предишните си резолюции относно търговските отношения между ЕС и Китай,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз и Китай са две от най-големите търговски сили в света, като Китай е вторият по големина търговски партньор на ЕС, а ЕС е най-големият търговски партньор на Китай с търговски обмен, надвишаващ значително 1 млрд. евро дневно;

Б.  като има предвид, че всяко решение относно начина на третиране на вноса от Китай след декември 2016 г. следва да гарантира, че правото на ЕС съответства на нормите на СТО;

В.  като има предвид, че разпоредбите на раздел 15 от Протокола за присъединяване на Китай, които остават в сила след 2016 г., предоставят правно основание за прилагането на нестандартна методология към вноса от Китай след 2016 г.;

Г.  като има предвид, че при настоящото равнище на влияние на държавата върху китайската икономика решенията на дружествата за цените, разходите, продукцията и ресурсите не отговарят на сигналите на пазара, отразяващи предлагането и търсенето;

Д.  като има предвид, че производственият свръхкапацитет на Китай вече има силни социални, икономически и екологични последици в ЕС, както пролича от неотдавнашните му вредни последствия за стоманодобивния сектор в ЕС; като има предвид, че социалното въздействие от предоставянето на статут на пазарна икономика може да бъде съществено по отношение на работните места в ЕС;

Е.  като има предвид, че започналата наскоро публична консултация относно възможността за предоставяне на статут на пазарна икономика на Китай би могла да предостави допълнителна информация, която може да бъде полезна за третиране на въпроса;

Ж.  като има предвид, че в съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“, се поставя целта за повишаване на дела на промишлеността в БВП на ЕС на 20% до 2020 г.;

1.  отново посочва значението на стратегическо партньорство на ЕС с Китай, в което търговията и инвестициите играят важна роля и което следва да се основава на реципрочност и взаимна изгода;

2.  подчертава, че Китай не е пазарна икономика и че петте критерия, установени от ЕС за определяне на подобни държави, все още не са изпълнени;

3.  настоятелно призовава Комисията да координира със своите главни търговски партньори, включително в контекста на предстоящата среща на високо равнище на Г-7, най-добрия начин да се гарантира, че всички разпоредби от раздел 15 от Протокола за присъединяването на Китай към СТО, които остават в сила след 2016 г., получават пълноценно правно значение съгласно съответните национални законодателства, и да се противопоставя на всяко едностранно признаване на статут на пазарна икономика или методологически промени за Китай;

4.  призовава Комисията да отчете надлежно тревогите, изразени от промишлеността и различни заинтересовани страни в ЕС относно последиците за работните места и устойчивия икономически растеж в ЕС във всички засегнати отрасли на производството, както и за промишлеността на ЕС като цяло, и да осигури конкурентоспособността на ЕС в световен контекст;

5.  изразява убеждението си, че докато Китай не изпълни петте критерия на ЕС, изисквани, за да бъде определена тази държава като пазарна икономика, ЕС следва да използва нестандартна методология в антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания на вноса от Китай при определянето на сравнимостта на цените, спазвайки пълноценно онези части от раздел 15 от Протокола за присъединяване на Китай, които дават достатъчна възможност за прилагане на нестандартна методология;

6.  призовава Комисията да укрепи ефективен инструмент за търговска защита, за да гарантира равнопоставеност за промишлеността на ЕС по отношение на Китай при пълно зачитане на правилата на СТО, и да гарантира, че всяка приета методология ще защитава ефективно промишлеността на ЕС срещу дъмпинговия внос от Китай;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

Правна информация