Procedure : 2016/2667(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0608/2016

Indgivne tekster :

B8-0608/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/05/2016 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0223

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 264kWORD 59k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Kinas status som markedsøkonomi (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Theodoros Zagorakis for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Kinas status som markedsøkonomi (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU's antidumpinglovgivning (Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab(1)),

–  der henviser til protokollen om Kinas tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om handelsforbindelserne mellem EU og Kina,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Kina er to af de største handelsaktører i verden, at Kina er EU's næststørste handelspartner, og at EU er Kinas største handelspartner, med en samhandel, der beløber sig til godt og vel 1 mia. EUR om dagen;

B.  der henviser til, at enhver beslutning om, hvordan importen fra Kina skal behandles efter december 2016, bør sikre, at EU-lovgivningen er i overensstemmelse med WTO's bestemmelser;

C.  der henviser til, at de bestemmelser i afsnit 15 i protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO, der fortsat er i kraft efter 2016, giver et retsgrundlag for at anvende en ikke-standardiseret metode på import fra Kina efter 2016;

D.  der henviser til, at det omfang, som statens indflydelse på den kinesiske økonomi i øjeblikket har, bevirker, at virksomhedernes beslutninger vedrørende priser, omkostninger, output og input ikke følger de markedssignaler, der afspejler udbud og efterspørgsel;

E.  der henviser til, at Kinas overskydende produktionskapacitet allerede har alvorlige sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser i EU, sådan som den seneste negative indvirkning på EU's stålsektor har vist; der henviser til, at det kan få betydelige sociale konsekvenser at indrømme Kina markedsøkonomisk status, for så vidt angår beskæftigelsen i EU;

F.  der henviser til, at den nyligt iværksatte offentlige høring om en mulig tildeling af markedsøkonomisk status til Kina kan tilvejebringe yderligere oplysninger, der kan være nyttige i forbindelse med dette spørgsmål;

G.  der henviser til, at Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" opstiller en målsætning om at øge industriens andel af EU's BNP til 20% i 2020;

1.  gentager betydningen af EU's strategiske partnerskab med Kina, hvori handel og investering spiller en vigtig rolle, og som bør være baseret på gensidighed og fordele for begge parter;

2.  understreger, at Kina ikke er en markedsøkonomi, og at de fem kriterier, som EU har opstillet for at definere sådanne lande, endnu ikke er blevet opfyldt;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til med sine større handelspartnere, bl.a. i forbindelse med det forestående G7-topmøde, at koordinere, hvordan det bedst kan sikres, at alle de bestemmelser i afsnit 15 i protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO, der fortsat er i kraft efter 2016, får fuld juridisk betydning i henhold til deres nationale love, og til at modsætte sig enhver form for ensidig indrømmelse af status som markedsøkonomi til Kina eller nogen ændring af behandlingsmetoden;

4.  opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til de betænkeligheder, som EU's erhvervsliv og de forskellige berørte parter har givet udtryk for vedrørende konsekvenserne for beskæftigelsen i EU og en bæredygtig økonomisk vækst i alle de berørte produktionssektorer og for EU's erhvervsliv som helhed, og til at sikre EU's konkurrenceevne på verdensplan;

5.  er overbevist om, at så længe Kina ikke opfylder alle EU's fem kriterier for at være en markedsøkonomi, bør EU anvende en ikke-standardiseret metode i forbindelse med antidumping- og antisubsidie-undersøgelser af import fra Kina med henblik på at bestemme prissammenlignelighed, i fuld overensstemmelse med de dele af afsnit 15 i protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO, der giver tilstrækkelig plads til anvendelse af en ikke-standardiseret metode;

6.  opfordrer Kommissionen til at sørge for et mere effektivt handelspolitisk beskyttelsesinstrument for at garantere erhvervslivet i EU lige konkurrencevilkår med Kina i fuld overensstemmelse med WTO-reglerne og til at sikre, at enhver metode, der tages i anvendelse, effektivt vil beskytte EU's erhvervsliv mod dumpingimport fra Kina;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

Juridisk meddelelse