Διαδικασία : 2016/2667(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0608/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0608/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2016 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0223

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 477kWORD 70k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Θεόδωρος Ζαγοράκης εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη νομοθεσία αντιντάμπινγκ της ΕΕ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(1)),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι δύο από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο, ότι η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και η ΕΕ ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, με εμπορικές συναλλαγές που υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε απόφαση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εισαγωγών από την Κίνα μετά τον Δεκέμβριο του 2016 θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της νομοθεσίας της ΕΕ προς τους κανόνες του ΠΟΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του τμήματος 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ που παραμένουν σε ισχύ μετά το 2016 παρέχουν μια νομική βάση για την εφαρμογή μιας μη τυποποιημένης μεθοδολογίας για τις εισαγωγές από την Κίνα μετά το 2016·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου του τρέχοντος επιπέδου κρατικής επιρροής στην κινεζική οικονομία, οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τις τιμές, το κόστος, την παραγωγή και τις προμήθειες δεν λαμβάνουν υπόψη τα σήματα που στέλνει η αγορά μέσω της προσφοράς και της ζήτησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας έχει ήδη ισχυρές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ΕΕ, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες αρνητικές συνέπειες για τη χαλυβουργία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια διαβούλευση που άρχισε πρόσφατα για την ενδεχόμενη αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες, ενδεχομένως χρήσιμες για την αντιμετώπιση του θέματος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10 Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη», προσδιορίζει τους στόχους για την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της ΕΕ σε 20% έως το 2020·

1.  επαναλαμβάνει τη σημασία μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα, στο πλαίσιο της οποίας το εμπόριο και οι επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, και η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και τα αμοιβαία οφέλη·

2.  τονίζει ότι η Κίνα δεν είναι οικονομία της αγοράς, και ότι τα πέντε κριτήρια που έχει ορίσει η ΕΕ για τον προσδιορισμό των χωρών αυτών δεν πληρούνται ακόμη·

3.  καλεί την Επιτροπή να συντονιστεί με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της, μεταξύ άλλων ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής της G7, σχετικά με τον καλύτερο τρόπο να διασφαλιστεί ότι όλες οι διατάξεις του κεφαλαίου 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ που θα παραμείνουν σε ισχύ μετά το 2016 να αποκτήσουν πλήρη νομική σημασία σύμφωνα με τις οικείες εθνικές νομοθεσίες, και να αντιταχθεί σε κάθε μονομερή αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς ή αλλαγή μεθοδολογίας, στην Κίνα·

4.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τη βιομηχανία της ΕΕ και τους διάφορους συμφεροντούχους, σχετικά με τις συνέπειες για την απασχόληση και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ σε όλους τους επηρεαζόμενους τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας και στη βιομηχανία της ΕΕ συνολικά, και να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·

5.  είναι πεπεισμένο ότι, όσο η Κίνα δεν πληροί τα πέντε κριτήρια που απαιτούνται για να αναγνωριστεί ως οικονομία της αγοράς, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια μη τυποποιημένη μεθοδολογία στις έρευνες για ντάμπινγκ και επιδοτήσεις των εισαγωγών από την Κίνα κατά τον καθορισμό της συγκρισιμότητας των τιμών, με πλήρη τήρηση των τμημάτων του τμήματος 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας που αφήνουν επαρκή περιθώρια για την εφαρμογή μη τυποποιημένης μεθοδολογίας·

6.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του μέσου εμπορικής άμυνας προκειμένου να εξασφαλίσει για τη βιομηχανία της ΕΕ ίσους όρους ανταγωνισμού με την Κίνα, με πλήρη τήρηση των κανόνων του ΠΟΕ, και να μεριμνήσει ώστε όποια μεθοδολογία υιοθετηθεί να προστατεύει αποτελεσματικά τη βιομηχανία της ΕΕ από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Κίνα·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

ΕΕ L 343, 22.12.2009, σ. 51.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου