Menetlus : 2016/2667(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0608/2016

Esitatud tekstid :

B8-0608/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/05/2016 - 9.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0223

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 258kWORD 62k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Hiina turumajandusliku staatuse kohta (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Theodoros Zagorakis fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Hiina turumajandusliku staatuse kohta (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi dumpinguvastaseid õigusakte (nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed(1)),

–  võttes arvesse Hiina Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) ühinemise protokolli,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ELi ja Hiina kaubandussuhete kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit ja Hiina on kaks maailma suurimat kauplejat, kusjuures Hiina on ELi suuruselt teine kaubanduspartner ja EL on Hiina peamine kaubanduspartner ning nende kaubavahetuse maht on suurem kui miljard eurot päevas;

B.  arvestades, et igasugused otsused selle kohta, kuidas suhtuda Hiina kaupade importi pärast 2016. aasta detsembrit, peaksid tagama ELi õiguse vastavuse WTO nõuetele;

C.  arvestades, et Hiina WTOga ühinemise protokolli 15. jao sätted, mis jäävad kehtima ka pärast 2016. aastat, on õiguslikuks aluseks, mille kohaselt Hiina importkaubale kohaldatakse ka pärast 2016. aastat mittestandardset metoodikat;

D.  arvestades, et kui riik jätkab Hiina majanduse mõjutamist praegusel määral, ei vasta ettevõtete otsused hinna, kulude, tootmismahtude ja tootmiskulutuste kohta nõudlust ja pakkumist kajastavatele turusignaalidele;

E.  arvestades, et Hiina ülemäärane tootmisvõimsus toob juba praegu ELis kaasa tõsiseid tagajärgi sotsiaalsfäärile, majandusele ja keskkonnale, nagu näitas äsja ELi terasesektorile avaldunud kahjulik mõju; arvestades, et turumajandusliku staatuse andmisel võib ELi töökohti silmas pidades olla väga suur sotsiaalne mõju;

F.  arvestades, et äsja algatatud avalik arutelu Hiinale turumajandusliku staatuse andmise teemal võib anda täiendavat teavet, millest võib selle küsimuse lahendamisel kasu olla;

G.  arvestades, et komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatises „Tugevam Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja taastumiseks“ seatakse eesmärgiks tõsta tööstuse osa ELi SKPs aastaks 2020 20 %-le;

1.  kordab, kui oluline on ELi strateegiline partnerlus Hiinaga, milles kaubandusel ja investeeringutel on oluline roll ning mille aluseks peaksid olema vastastikkus ja vastastikune kasu;

2.  rõhutab, et Hiina ei ole turumajandus ning viis kriteeriumi, mille EL on selliste riikide määratlemiseks kehtestanud, ei ole veel täidetud;

3.  nõuab tungivalt, et komisjon kooskõlastaks oma peamiste kaubanduspartneritega, sealhulgas ka tulevase G7 tippkohtumise raames, kuidas tagada, et Hiina WTOga ühinemise protokolli 15. jao kõikidel sätetel, mis jäävad kehtima ka pärast 2016. aastat, oleks täielik õigusjõud siseriiklikus õiguses, ning oleks vastu Hiinale mis tahes ühepoolsele turumajandusliku staatuse andmisele või käsitlusmeetodite muutmisele;

4.  palub komisjonil võtta nõuetekohaselt arvesse ELi tööstussektori ja mitmesuguste sidusrühmade väljendatud muret tagajärgede pärast ELi töökohtadele ja jätkusuutlikule majanduskasvule kõigis asjaomastes tootmissektorites ja ELi tööstusele tervikuna, ning tagada ELi konkurentsivõime ülemaailmses kontekstis;

5.  on veendunud, et nii kaua kui Hiina ei täida ELi kehtestatud viit kriteeriumi, mis on vajalikud turumajandusliku staatuse saamiseks, peaks EL hindade võrreldavuse kindlaksmääramiseks kasutama Hiinast imporditud toodete puhul dumpingu- ja subsiidiumivastaste uurimiste teostamisel mittestandardset metoodikat, tagades täieliku kooskõla Hiina WTOga ühinemise protokolli 15. jao nende osadega, mis jätavad piisavalt ruumi mittestandardse metoodika kohaldamiseks;

6.  kutsub komisjoni üles tõhustama tulemuslikku kaubanduse kaitsevahendit, et tagada ELi tööstusettevõtetele Hiinaga võrdsed tingimused täielikus kooskõlas WTO eeskirjadega, ning tagama, et mis tahes kohaldatava metoodikaga kaitstakse tõhusalt ELi tööstust Hiina dumpinguhinnaga impordi eest;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

Õigusalane teave