Menettely : 2016/2667(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0608/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0608/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/05/2016 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0223

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 260kWORD 59k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kiinan markkinatalousasemasta (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Theodoros Zagorakis PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kiinan markkinatalousasemasta (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon polkumyynnin vastaisen EU:n lainsäädännön (30. marraskuuta 2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009 polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta(1)),

–  ottaa huomioon Kiinan liittymistä Maailman kauppajärjestöön (WTO) koskevan pöytäkirjan,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa EU:n ja Kiinan kauppasuhteista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Kiina ovat kaksi suurimpiin kuuluvaa kauppamahtia maailmassa, ja toteaa, että Kiina on EU:n toiseksi suurin ja EU Kiinan suurin kauppakumppani ja että niiden kauppavaihto on yli miljardi euroa päivässä;

B.  toteaa, että päätettäessä siitä, miten Kiinan tuontiin suhtaudutaan joulukuun 2016 jälkeen, olisi varmistettava, että EU:n lainsäädäntö vastaa Maailman kauppajärjestön normeja;

C.  toteaa, että Kiinan liittymistä Maailman kauppajärjestöön koskevan pöytäkirjan artiklan määräykset ovat edelleen voimassa vuoden 2016 jälkeen ja kyseinen artikla muodostaa oikeusperustan sovellettaessa Kiinan tuontiin standardeista poikkeavia menettelyjä vuoden 2016 jälkeen;

D.  ottaa huomioon sen, kuinka suuri vaikutusvalta valtiolla on nykytilanteessa Kiinan talouteen, ja toteaa, että hintoja, kustannuksia, tuotantomääriä ja panostuksia koskevat yritysten päätökset eivät vastaa tarjontaa ja kysyntää kuvastavia markkinasignaaleja;

E.  ottaa huomioon, että Kiinan tuotannon liikakapasiteetti aiheuttaa jo nyt merkittäviä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia unionille, mistä osoituksena ovat Yhdistyneen kuningaskunnan terästeollisuudelle hiljattain aiheutuneet kielteiset vaikutukset; toteaa, että markkinatalousaseman myöntämisellä voi olla merkittävä sosiaalinen vaikutus unionin työpaikkoihin;

F.  ottaa huomioon, että äskettäin käynnistetty julkinen kuuleminen mahdollisesta markkinatalousaseman myöntämisestä Kiinalle voi antaa lisätietoa, josta voi olla hyötyä asian käsittelyssä;

G.  ottaa huomioon komission 10. lokakuuta 2012 antaman tiedonannon ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten”, jossa tavoitteeksi esitettiin teollisuuden BKT-osuuden nostaminen Euroopassa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;

1.  toteaa jälleen pitävänsä tärkeänä EU:n ja Kiinan strategista kumppanuutta, jossa kaupalla ja investoinneilla on tärkeä osa ja jonka tulisi perustua vastavuoroisuuteen ja kummankin osapuolen etuun;

2.  korostaa, että Kiina ei ole markkinatalous ja että viisi EU:n asettamaa ehtoa tällaisten maiden määrittelemiseksi eivät vielä täyty;

3.  kehottaa komissiota koordinoimaan suurimpien kauppakumppaniensa kanssa myös tulevan G7-kokouksen yhteydessä kysymystä siitä, miten voitaisiin parhaiten varmistaa, että Kiinan liittymistä Maailman kauppajärjestöön koskevan pöytäkirjan 15 artiklan kaikki määräykset pysyvät voimassa vuoden 2016 jälkeen ja saavat täyden oikeudellisen merkityksen maan omassa lainsäädännössä; kehottaa vastustamaan kaikenlaista yksipuolista markkinatalousaseman myöntämistä tai menettelyn muutoksia Kiinaan nähden;

4.  kehottaa komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon EU:n teollisuuden ja eri sidosryhmien esittämän huolen, joka koskee EU:n työpaikoille ja kestävälle talouskasvulle koituvia seurauksia kaikilla valmistusteollisuuden sektoreilla, joita asia koskee, sekä vaikutuksia EU:n teollisuudelle kokonaisuudessaan, ja kehottaa sitä varmistamaan EU:n globaalin kilpailukyvyn;

5.  on vakuuttunut siitä, että niin kauan kuin Kiina ei täytä EU:n viittä vaadittua ehtoa tullakseen luokitelluksi markkinataloudeksi, EU:n olisi käytettävä standardista poikkeavaa menettelyä polkumyynnin ja tukien torjuntaan liittyvissä Kiinan tuontia koskevissa tutkimuksissa hintojen vertailukelpoisuutta määritettäessä; katsoo, että tässä olisi noudatettava täysin Kiinan liittymispöytäkirjan 15 artiklaa, joka jättää riittävästi tilaa standardista poikkeavan menettelyn soveltamiselle;

6.  kehottaa komissiota vahvistamaan tehokkaita kaupan suojatoimia, jotta EU:n teollisuudelle voidaan tarjota yhtäläiset toimintaedellytykset Kiinan kanssa noudattaen täysimääräisesti Maailman kauppajärjestön sääntöjä; kehottaa varmistamaan, että kaikki hyväksytyt menettelyt todella suojaavat EU:n teollisuutta Kiinasta tulevalta polkumyynniltä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

Oikeudellinen huomautus