Postupak : 2016/2667(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0608/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0608/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/05/2016 - 9.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0223

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 262kWORD 69k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o statusu tržišnoga gospodarstva Kine (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Theodoros Zagorakis u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o statusu tržišnoga gospodarstva Kine (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir antidampinško zakonodavstvo EU-a (Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice(1)),

–  uzimajući u obzir Protokol o pristupanju Kine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o trgovinskim odnosima između EU-a i Kine,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Europska unija i Kina među najvećim trgovinskim silama svijeta, da je Kina drugi najveći trgovinski partner EU-a, da je EU najveći trgovinski partner Kine te da vrijednost njihove dnevne trgovinske razmjene znatno premašuje milijardu EUR;

B.  budući da se u svakoj odluci o načinu postupanja s uvozom iz Kine nakon prosinca 2016. mora zajamčiti usklađenost zakonodavstva EU-a sa standardima WTO-a;

C.  budući da odredbe iz odjeljka 15. Protokola o pristupanju Kine WTO-u koje ostaju na snazi nakon 2016. pružaju pravnu osnovu za primjenu nestandardne metodologije na uvoz iz Kine nakon 2016.;

D.  budući da, s obzirom na sadašnju razinu utjecaja države na kinesko gospodarstvo, odluke koje poduzeća donose u pogledu cijena, troškova te izlaznih i ulaznih elemenata ne odgovaraju nužno signalima s tržišta koji odražavaju ponudu i potražnju;

E.  budući da prekomjerna proizvodnja u Kini već sada imaju snažne društvene, gospodarske i ekološke posljedice za Uniju, što se nedavno pokazalo u štetnom učinku na sektor čelika u Uniji; budući da bi dodjeljivanje statusa tržišnoga gospodarstva Kini moglo imati velike socijalne učinke na radna mjesta u Uniji;

F.  budući da bi nedavno pokrenuto javno savjetovanje o mogućem dodjeljivanju statusa tržišnog gospodarstva Kini moglo pružiti dodatne informacije koje bi mogle biti korisne pri razmatranju tog pitanja;

G.  budući da je u Komunikaciji Komisije od 10. listopada 2012. pod nazivom „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak” utvrđen cilj povećanja udjela industrije u BDP-u EU-a na 20 % do 2020.;

1.  ponovno ističe važnost strateškog partnerstva Europske unije i Kine u kojem trgovina i ulaganja imaju ključnu ulogu i koje bi se trebalo temeljiti na uzajamnosti i obostranoj koristi;

2.  ističe da Kina nije tržišno gospodarstvo i da još uvijek ne ispunjava pet kriterija na osnovu kojih EU utvrđuje te zemlje;

3.  potiče Komisiju da se uskladi sa svojim glavnim trgovinskim partnerima, među ostalim i tijekom predstojećeg sastanka na vrhu skupine G7, u pogledu najboljeg načina da se zajamči da sve odredbe odjeljka 15. Protokola o pristupanju Kine WTO-u koje ostaju na snazi nakon 2016. dobiju puno pravno značenje u okviru njihovih nacionalnih zakona te da se usprotivi svakom jednostranom dodjeljivanju statusa tržišnog gospodarstva Kini;

4.  poziva Komisiju da dužnu pozornost obrati na nedoumice koje su industrijski sektor u EU-u i ostali dionici izrazili u pogledu posljedica na radna mjesta u EU-u i održivi gospodarski rast u svim zahvaćenim proizvodnim sektorima, ali i na industrijski sektor EU-a u cjelini, te da zajamči konkurentnost EU-a u globalnom okruženju;

5.  uvjeren je da bi EU, sve dok Kina ne ispuni svih pet kriterija EU-a koji su potrebni da bi je se odredilo kao tržišno gospodarstvo, za utvrđivanje usporedivosti cijena u antidampinškim i antisubvencijskim istragama uvoza iz Kine trebao koristiti nestandardnu metodologiju, poštujući pritom u potpunosti one dijelove odjeljka 15. Protokola o pristupanju Kine koji ostavljaju dovoljno prostora za primjenu nestandardne metodologije;

6.  poziva Komisiju da pojača učinkovite instrumente trgovinske zaštite kako bi se industriji iz EU-a, uz puno poštovanje pravila WTO-a, zajamčio ravnopravan položaj u odnosu na Kinu te da se pobrine da se svakom usvojenom metodologijom industrija iz EU-a učinkovito štiti od dampinškog uvoza iz Kine;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

Pravna napomena