Eljárás : 2016/2667(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0608/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0608/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 12/05/2016 - 9.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0223

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 264kWORD 70k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


Kína piacgazdasági státuszáról (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Theodoros Zagorakis a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Kína piacgazdasági státuszáról (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EU dömpingellenes szabályozására (az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet(1)),

–  tekintettel a Kína Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre,

–  tekintettel az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és Kína a világ legjelentősebb kereskedelmi hatalmai közé tartoznak, mivel Kína az EU második, míg az EU Kína első legnagyobb kereskedelmi partnere, a kereskedelmi forgalom pedig jóval meghaladja a napi egymilliárd eurót;

B.  mivel a kínai termékek behozatalával kapcsolatos, 2016 decembere után követendő eljárásokra vonatkozó bármely döntésnek biztosítania kell az uniós jog a WTO szabványoknak való megfelelését;

C.  mivel a Kína WTO-hoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15. szakaszának 2016 után hatályban maradó rendelkezései jogi alapot biztosítanak arra, hogy 2016 után a Kínából származó behozatalra a nem szabványos módszert alkalmazzák;

D.  mivel – a kínai gazdaságra gyakorolt állami befolyás jelenlegi mértékéből adódóan – a cégek árra, költségekre, outputra és inputra vonatkozó döntései nem felelnek meg a kínálatot és a keresletet tükröző piaci jelzéseknek;

E.  mivel Kína termelési többletkapacitása már jelenleg is súlyos társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi következményekkel jár az EU-ban, amint azt e többletkapacitásnak az EU acélágazatára a közelmúltban kifejtett negatív hatása is bizonyítja; mivel a piacgazdasági státusz megadásának rendkívül súlyos társadalmi hatása lehet az uniós munkahelyek tekintetében;

F.  mivel a Kínának esetleg megadandó piacgazdasági státusszal kapcsolatosan nemrég indított nyilvános konzultáció további hasznos információkat szolgáltathat a kérdés kezeléséhez;

G.  mivel a Bizottság 2012. október 10-i, „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében” című közleménye azt tűzi ki célul, hogy az ipar az EU GDP-jéhez való hozzájárulása 2020-ra elérje a 20%-ot;

1.  újólag felhívja a figyelmet az EU Kínával való stratégiai partnerségének fontosságára, melyben fontos szerep jut a kereskedelemnek és a beruházásoknak, és amelynek a kölcsönösségen és a kölcsönös előnyökön kell alapulnia;

2.  hangsúlyozza, hogy Kína nem piacgazdaság, és hogy az ilyen országok meghatározása céljából az EU által felállított öt kritérium még nem teljesült;

3.  sürgeti a Bizottságot, hogy egyeztessen – a következő G7 csúcstalálkozó keretében is – legnagyobb kereskedelmi partnereivel arról, hogy miképpen lehetne a legmegfelelőbben elérni azt, hogy a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15. szakasza valamennyi, 2016 után érvényben maradó rendelkezésének jogi érvénye nemzeti jogrendszerükben is maradéktalanul megjelenjen, valamint hogy ellenezze a piacgazdasági státusz Kínának való bármely egyoldalú megadását vagy módszerbeli változtatások engedélyezését;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy vegye kellőképpen figyelembe az uniós iparágak és különböző érdekelt felek által kifejezett aggodalmakat, amelyek az uniós munkahelyekre és a fenntartható gazdasági fejlődésre, illetve az uniós ipar egészére gyakorolt hatásokra vonatkoznak valamennyi gyártási ágban, valamint hogy gondoskodjon az EU versenyképességének fennmaradásáról a globális környezetben;

5.  meggyőződése, hogy mindaddig, amíg Kína nem teljesíti az ország piacgazdasággá minősítéshez szükséges öt uniós feltételt, az EU-nak nem szabványos módszert kell alkalmaznia a kínai behozatallal kapcsolatos dömpingellenes és szubvenció-ellenes vizsgálatok során az ár-összehasonlíthatóság meghatározásakor, teljes mértékben tiszteletben tartva a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15. szakaszának azokat a részeit, amelyek elegendő teret hagynak a nem szabványos módszer alkalmazásának;

6.  felhívja a Bizottságot egy hatékony piacvédelmi eszköz megerősítésére, annak garantálása érdekében, hogy az uniós ipar – a WTO szabályainak teljes mértékben megfelelően – Kínával egyenlő partnerként léphessen fel, valamint annak biztosítása érdekében, hogy bármely alkalmazott módszer hatékonyan védje az uniós ipart a Kínából származó dömpingelt behozatallal szemben;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

Jogi nyilatkozat