Procedūra : 2016/2667(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0608/2016

Pateikti tekstai :

B8-0608/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0223

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 406kWORD 69k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso  (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Theodoros Zagorakis PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso  (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES antidempingo teisės aktus (2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių(1)),

–  atsižvelgdamas į Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją (WTO) protokolą,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ES ir Kinijos prekybinių santykių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir Kinija yra dvi iš šalių, vykdančių didžiausios pasaulyje apimties prekybą, Kinija yra antra pagal prekybos apimtį ES prekybos partnerė, ES yra pirma pagal prekybos apimtį Kinijos prekybos partnerė ir jų tarpusavio prekybos mainų apimtis gerokai viršija 1 mlrd. eurų per dieną;

B.  kadangi priimant bet kokį sprendimą dėl importui iš Kinijos taikomos tvarkos po 2016 m. gruodžio mėn. turėtų būti užtikrinama, kad ES teisė atitiktų Pasaulinės prekybos organizacijos taisykles;

C.  kadangi po 2016 m. tebegaliosiančios Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją protokolo 15 skirsnio nuostatos ir toliau bus teisinis pagrindas po 2016 m. importui iš Kinijos taikyti nestandartinę metodiką;

D.  kadangi, atsižvelgiant į dabartinį Kinijos ekonomikai daromos valstybės įtakos mastą, įmonių sprendimai, susiję su kainomis, kaštais, produkcija ir sąnaudomis, neatitinka rinkos signalų, rodančių pasiūlą ir paklausą;

E.  kadangi perteklinis Kinijos gamybos pajėgumas jau turi didelių socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių ES, kaip rodo pastaruoju metu daromas labai neigiamas poveikis ES plieno sektoriui; kadangi rinkos ekonomikos valstybės statuso suteikimo socialinis poveikis ES darbo vietoms gali būti labai didelis;

F.  kadangi neseniai pradėtos viešosios konsultacijos dėl galimo rinkos ekonomikos valstybės statuso suteikimo Kinijai galėtų suteikti papildomos informacijos, kuri gali praversti sprendžiant šį klausimą;

G.  kadangi 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikate „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“ nustatytas tikslas iki 2020 m. padidinti pramonės dalį BVP iki 20 proc.;

1.  pakartoja, kad labai svarbi ES ir Kinijos strateginė partnerystė, kurioje didelis vaidmuo tenka prekybai ir investicijoms ir kuri turėtų būti grindžiama abipusiškumo principu ir abipuse nauda;

2.  pabrėžia, jog Kinija nėra rinkos ekonomikos valstybė ir kad dar netenkinami penki ES nustatyti kriterijai, apibūdinantys tokią valstybę;

3.  primygtinai ragina Komisiją koordinuoti priemones su svarbiausiomis prekybos partnerėmis, be kita ko, kai vyks G7 aukščiausiojo lygio susitikimas, kaip būtų geriausia užtikrinti, kad visos po 2016 m. tebegaliosiančios Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją protokolo 15 skirsnio nuostatos visapusiškai galiotų teisiniu požiūriu pagal atitinkamus šalių įstatymus, ir nepritarti jokiam vienašališkam rinkos ekonomikos valstybės statuso suteikimui Kinijai ar metodikos pakeitimams;

4.  ragina Komisiją visapusiškai ir tinkamai atsižvelgti į ES pramonės ir įvairių suinteresuotųjų subjektų reiškiamą susirūpinimą dėl pasekmių ES darbo vietoms ir tvariam ekonomikos augimui visuose paveiktuose gamybos sektoriuose ir visai ES pramonei ir užtikrinti ES konkurencingumą pasaulyje;

5.  yra įsitikinęs, kad tol, kol Kinija neatitiks penkių ES nustatytų rinkos ekonomikos kriterijų, ES turėtų taikyti nestandartinę kainų palyginamumo nustatymo metodiką atlikdama importo iš Kinijos antidempingo ir antisubsidijų tyrimus, visapusiškai laikydamasi Kinijos stojimo į Pasaulinę prekybos organizaciją protokolo 15 skirsnio nuostatų, kurios palieka pakankamai laisvės taikyti nestandartinę metodiką;

6.  ragina Komisiją padidinti prekybos apsaugos priemonės veiksmingumą, kad būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos ES pramonei ir Kinijai, visapusiškai laikantis Pasaulinės prekybos organizacijos taisyklių, ir užtikrinti, kad bet kokia patvirtinta metodika padėtų veiksmingai apsaugoti ES pramonę nuo importo iš Kinijos dempingo kainomis;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

Teisinis pranešimas