Procedūra : 2016/2667(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0608/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0608/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0223

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 481kWORD 67k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Eiropadomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Theodoros Zagorakis PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ES tiesību aktus antidempinga jomā (Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis)(1),

–  ņemot vērā Protokolu par Ķīnas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības Organizācijai (PTO),

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par ES un Ķīnas tirdzniecības attiecībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienība un Ķīna ir divi lielākie tirdzniecības dalībnieki pasaulē un Ķīna ir ES otrā lielākā tirdzniecības partnere, savukārt ES ir lielākā Ķīnas tirdzniecības partnere, turklāt ikdienas tirdzniecības plūsma starp šīm valstīm ievērojami pārsniedz EUR 1 miljardu;

B.  tā kā jebkuram lēmumam par to, kā rīkoties ar importu no Ķīnas pēc 2016. gada decembra, ir jānodrošina ES tiesību atbilstība PTO normām;

C.  tā kā tie Protokola par Ķīnas pievienošanos PTO 15. sadaļas noteikumi, kas paliek spēkā pēc 2016. gada, paredz juridisko pamatu nestandarta metodikai attiecībā uz importu no Ķīnas pēc 2016. gada;

D.  tā kā, ņemot vērā pašreizējo Ķīnas valsts ietekmi uz ekonomiku, uzņēmumu pieņemtie lēmumi par cenām, izmaksām, saņemtajiem un izdotajiem līdzekļiem neatbilst tirgus signāliem attiecībā uz pieprasījumu un piedāvājumu;

E.  tā kā Ķīnas ražošanas jaudas pārpalikums jau tagad būtiski ietekmē ES sociālo, ekonomikas un vides jomu, par ko liecina pašreizējā kaitējošā ietekme uz ES tērauda nozari; tā kā tirgus ekonomikas statusa piešķiršanas Ķīnai sociālā ietekme attiecībā uz ES darbvietām varētu būt ievērojama;

F.  tā kā nesen sāktā sabiedriskā apspriešana par iespējamo tirgus ekonomikas statusa piešķiršanu Ķīnai varētu sniegt papildu informāciju, kas varētu būt noderīga šā jautājuma izskatīšanā;

G.  tā kā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumā „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai” noteikts mērķis līdz 2020. gadam līdz 20 % palielināt IKP rūpniecības daļu,

1.  atkārtoti uzsver, cik svarīga ir ES un Ķīnas stratēģiskā partnerība, kurā būtiska loma piešķirta tirdzniecībai un ieguldījumiem un kurā ir jābalstās uz savstarpīgumu un abpusējiem ieguvumiem;

2.  uzsver, ka Ķīna nav tirgus ekonomika un ka vēl nav izpildīti pieci ES noteiktie kritēriji, kas definē šādas valstis;

3.  mudina Komisiju, tostarp gaidāmā G7 samita kontekstā, saskaņot viedokli ar tās lielākajiem tirdzniecības partneriem par to, kā vislabāk nodrošināt to, ka visiem Protokola par Ķīnas pievienošanos PTO 15. sadaļas noteikumiem, kas paliek spēkā pēc 2016. gada, tiek piešķirta pilnīga juridiska nozīme saskaņā ar attiecīgajiem vietējiem tiesību aktiem, un iebilst jebkādai vienpusīgai tirgus ekonomikas statusa piešķiršanai Ķīnai vai izmaiņām Ķīnai piemērotajā metodikā;

4.  aicina Komisiju pienācīgi ņemt vērā ES nozares un dažādu ieinteresēto personu paustās bažas par ietekmi uz ES darbvietām un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi visos skartajos ražošanas sektoros un kopumā ES rūpniecībā, un nodrošināt ES konkurētspēju globālā kontekstā;

5.  pauž pārliecību — kamēr Ķīna neizpilda visus piecus ES kritērijus, kas nepieciešami tirgus ekonomikas statusa iegūšanai, ES antidempinga un antisubsidēšanas izmeklēšanā par Ķīnas importu ir jāizmanto nestandarta metodika cenu salīdzināmības noteikšanā, pilnībā ievērojot tās Protokola par Ķīnas pievienošanos 15. sadaļas daļām, kuras paredz pietiekamu rīcības brīvību, lai piemērotu nestandarta metodiku;

6.  aicina Komisiju nostiprināt iedarbīgu tirdzniecības aizsardzības instrumentu, lai nodrošinātu ES rūpniecībai līdzvērtīgus konkurences apstākļus ar Ķīnu, pilnībā ievērojot PTO noteikumus, un nodrošināt, ka jebkura pieņemtā metodika iedarbīgi aizsargās ES rūpniecību pret importu par dempinga cenām no Ķīnas;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

Juridisks paziņojums