Procedura : 2016/2667(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0608/2016

Teksty złożone :

B8-0608/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/05/2016 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0223

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 336kWORD 65k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Theodoros Zagorakis w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając unijne ustawodawstwo antydumpingowe (rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1)),

–  uwzględniając protokół w sprawie przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO),

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie stosunków handlowych między UE a Chinami,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska i Chiny są dwoma spośród największych uczestników rynku na świecie, przy czym Chiny są drugim najważniejszym partnerem handlowym UE, która z kolei jest największym partnerem handlowym Chin, a wartość wymiany handlowej wynosi ponad 1 mld EUR dziennie;

B.  mając na uwadze, że wszelkie decyzje dotyczące podejścia do przywozu z Chin w okresie po grudniu 2016 r. powinny gwarantować zgodność prawa UE z normami WTO;

C.  mając na uwadze, że przepisy działu 15 protokołu w sprawie przystąpienia Chin do WTO, które pozostaną w mocy po 2016 r., stanowią podstawę prawną stosowania niestandardowej metodologii w stosunku do przywozu z Chin w okresie po 2016 r.;

D.  mając na uwadze, że ze względu na obecny stopień ingerencji państwa w gospodarkę chińską decyzje przedsiębiorstw dotyczące cen, kosztów, nakładów i wyników nie odpowiadają sygnałom rynkowym odzwierciedlającym podaż i popyt;

E.  mając na uwadze, że chińska nadwyżka zdolności produkcyjnych już teraz ma silne skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe w UE, czego przejawem był niedawno jej niekorzystny wpływ na sektor stalowy UE; mając na uwadze, że społeczny wpływ przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej może być znaczny pod względem miejsc pracy w UE;

F.  mając na uwadze, że rozpoczęte niedawno konsultacje publiczne w sprawie ewentualnego przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej mogą przynieść dodatkowe informacje, które być może okażą się przydatne w rozwiązaniu tej kwestii;

G.  mając na uwadze, że w komunikacie Komisji z dnia 10 października 2012 r. pt. „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” określono cele dotyczące zwiększenia udziału przemysłu w PKB UE do 20 % w 2020 r.;

1.  podkreśla wagę strategicznego partnerstwa UE z Chinami, w którym centralną rolę odgrywają handel i inwestycje i które powinno opierać się na wzajemności i obopólnych korzyściach;

2.  podkreśla, że Chiny nie są gospodarką rynkową i że pięć kryteriów przyjętych przez UE w celu zdefiniowania takich krajów nie zostało jeszcze spełnionych;

3.  wzywa Komisję do skoordynowania wraz z jej głównymi partnerami handlowymi, w tym w kontekście zbliżającego się szczytu G-7, stanowiska w sprawie najlepszego sposobu dopilnowania, by wszystkim przepisom działu 15 protokołu w sprawie przystąpienia Chin do WTO, które pozostają w mocy po 2016 r., nadano pełne znaczenie prawne w przepisach krajowych oraz w sprawie sprzeciwu wobec wszelkiego jednostronnego przyznawania Chinom statusu gospodarki rynkowej lub zmianom metody;

4.  wzywa Komisję do należytego uwzględnienia podniesionych przez przemysł UE oraz różne zainteresowane strony problematycznych kwestii dotyczących konsekwencji dla miejsc pracy w UE oraz dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego we wszystkich zainteresowanych sektorach przemysłu wytwórczego oraz dla przemysłu UE ogółem, a także wzywa ją do zapewnienia konkurencyjności UE w wymiarze ogólnoświatowym;

5.  jest przekonany, że tak długo jak Chiny nie spełnią pięciu unijnych kryteriów wymaganych do tego, by mogły zostać uznane za gospodarkę rynkową, UE nie powinna stosować niestandardowej metody w dochodzeniach antydumpingowych i antysubsydyjnych wobec przywozu z Chin przy określaniu porównywalności cen, z pełnym poszanowaniem tych części działu 15 protokołu w sprawie przystąpienia Chin, które pozostawiają wystarczające pole manewru do stosowania niestandardowej metodologii;

6.  wzywa Komisję do wzmocnienia efektywnego instrumentu ochrony handlu, aby zagwarantować przemysłowi UE równe warunki konkurencji z Chinami przy pełnym poszanowaniu zasad WTO oraz aby wszelka przyjęta metodologia skutecznie chroniła przemysł UE przed przywozem z Chin produktów po cenach dumpingowych;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

Informacja prawna