Procedură : 2016/2667(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0608/2016

Texte depuse :

B8-0608/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/05/2016 - 9.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0223

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 404kWORD 67k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la statutul de economie de piață al Chinei (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Theodoros Zagorakis în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la statutul de economie de piață al Chinei (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere legislația anti-dumping a UE [Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene(1)],

–  având în vedere Protocolul de aderare a Chinei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la relațiile comerciale dintre UE și China,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană și China sunt cele mai mari blocuri comerciale din lume, China fiind al doilea partener comercial ca mărime al UE, iar UE fiind cel mai mare partener comercial al Chinei, schimburile comerciale cifrându-se la peste 1 miliard de EUR pe zi;

B.  întrucât orice decizie cu privire la modul de gestionare a importurilor din China adoptată după luna decembrie 2016 ar trebui să asigure conformitatea legislației UE cu normele OMC;

C.  întrucât prevederile secțiunii 15 din Protocolul de aderare a Chinei la OMC care vor continua să fie în vigoare după 2016 asigură temeiul juridic pentru aplicarea a unei metodologii excepționale în cazul importurilor provenite din China după 2016;

D.  întrucât, având în vedere nivelul actual al influenței exercitate de stat asupra economiei chineze, deciziile întreprinderilor cu privire la prețuri, costuri, intrări și ieșiri nu corespund semnalelor pieței ce reflectă cererea și oferta;

E.  întrucât capacitatea excedentară de producție a Chinei are deja consecințe sociale, economice și de mediu importante în UE, astfel cum o demonstrează recentul impact negativ asupra sectorului siderurgic european; întrucât acordarea statutului de economie de piață (CEP) ar putea avea un impact social considerabil asupra ocupării forței de muncă din UE;

F.  întrucât consultarea publică, lansată recent, privind eventuala acordare a statutului de economie de piață Chinei ar putea oferi informații suplimentare care s-ar putea dovedi utile în abordarea acestei probleme;

G.  întrucât Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei” stabilește obiectivul ca ponderea industriei din PIB-ul UE să crească la 20% până în 2020,

1.  reiterează importanța unui parteneriat strategic dintre UE și China, în care comerțul și investițiile să joace un rol important și care ar trebui să se bazeze pe reciprocitate și pe beneficii reciproce;

2.  subliniază faptul că China nu este o economie de piață și că încă nu au fost îndeplinite cele cinci criterii stabilite de UE pentru definirea țărilor de acest tip;

3.  solicită Comisiei să ajungă la o înțelegere cu principalii săi parteneri comerciali, inclusiv în contextul viitorului summit G7, cu privire la cele mai bune modalități de a asigura că toate dispozițiile din secțiunea 15 din Protocolul de aderare a Chinei la OMC care rămân în vigoare după 2016 sunt pe deplin implementate în legislația internă relevantă și să se opună oricărei decizii unilaterale de acordare a statutului de economie de piață Chinei sau de schimbare metodologică în ceea ce o privește;

4.  invită Comisia să țină seama în mod corespunzător de preocupările exprimate de sectoarele industriale din UE și de diferite părți interesate cu privire la consecințele pentru locurile de muncă din UE și creșterea economică sustenabilă în toate sectoarele de producție afectate, ca și pentru industria UE în ansamblu, și să asigure competitivitatea UE la nivel mondial;

5.  își exprimă convingerea că, atâta timp cât China nu îndeplinește cele cinci criterii stabilite de UE pentru acordarea statutului de economie de piață, UE ar trebui să utilizeze o metodologie diferită de cea standard în cadrul anchetelor sale antidumping și antisubvenții cu privire la importurile din China pentru a stabili comparabilitatea prețurilor, cu respectarea deplină a acelor dispoziții din secțiunea 15 din Protocolul de aderare a Chinei care permit o marjă suficientă pentru a face posibilă folosirea unei metodologii diferite de cea standard;

6.  solicită Comisiei să consolideze un instrument eficace de protecție comercială pentru a garanta condiții de concurență echitabile pentru industria UE în raport cu China, cu respectarea deplină a normelor OMC; și să garanteze că orice metodologie adoptată va proteja efectiv industria UE de dumpingul de produse importate din China;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

Notă juridică