Postup : 2016/2667(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0608/2016

Predkladané texty :

B8-0608/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/05/2016 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0223

NÁVRH UZNESENIA
PDF 271kWORD 64k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o štatúte trhového hospodárstva Číny (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Theodoros Zagorakis v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o štatúte trhového hospodárstva Číny (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na právne predpisy EÚ v oblasti ochrany proti dumpingu (nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva(1)),

–  so zreteľom na protokol o pristúpení Číny k Svetovej obchodnej organizácii (WTO),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o obchodných vzťahoch EÚ – Čína,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a Čína sú dvaja z najväčších obchodníkov na svete, Čína je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ a EÚ je najväčším obchodným partnerom Číny, pričom vzájomný obchod predstavuje viac ako 1 miliardu EUR denne;

B.  keďže každé rozhodnutie týkajúce sa dovozu z Číny po decembri 2016 musí byť v súlade s právom Únie a s normami WTO;

C.  keďže ustanovenia oddielu 15 protokolu o pristúpení Číny k WTO, ktoré zostávajú v platnosti aj po roku 2016, sú právnym základom pre uplatňovanie neštandardnej metodiky na dovoz z Číny po roku 2016;

D.  keďže vzhľadom na súčasnú úroveň zasahovania štátu do čínskeho hospodárstva rozhodnutia spoločností týkajúce sa cien, nákladov a vstupov nereagujú na signály trhu, ktoré odrážajú ponuku a dopyt;

E.  keďže čínska nadvýroba má už teraz vážne sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky pre EÚ, čo dokazuje nedávny negatívny vplyv na oceliarsky priemysel v EÚ; keďže sociálne dôsledky udelenie štatútu trhového hospodárstva (ŠTH) môžu mať vážny dosah na pracovné miesta;

F.  keďže nedávno začatá verejná konzultácia o možnom udelení štatútu trhového hospodárstva (ŠTH) Číne môže byť zdrojom ďalších informácií, ktoré pomôžu pri riešení tohto problému;

G.  keďže v oznámení Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva sa stanovuje cieľ zvýšiť do roku 2020 podiel priemyslu na HDP EÚ na 20 %;

1.  pripomína význam strategického partnerstva EÚ s Čínou, v ktorom obchod a investície zohrávajú dôležitú úlohu a ktoré by sa malo zakladať na reciprocite a vzájomných výhodách;

2.  zdôrazňuje, že Čína nie je trhovým hospodárstvom a že päť kritérií, ktoré EÚ určila na vymedzenie krajín s trhových hospodárstvom, ešte nebolo splnených;

3.  vyzýva Komisiu, aby koordinovala so svojimi hlavnými obchodnými partnermi, a to aj v kontexte nadchádzajúceho samitu G-7, ako najlepšie zabezpečiť, že všetky ustanovenia oddielu 15 protokolu o pristúpení Číny k WTO, ktoré zostávajú v platnosti aj po roku 2016, budú z právneho hľadiska plne zohľadnené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, a aby odmietla akékoľvek jednostranné ústupky, pokiaľ ide o udelenie ŠTH alebo zmeny metodiky vo vzťahu k Číne;

4.  vyzýva Komisiu, aby náležite zohľadnila všetky obavy zo strany priemyslu EÚ a rôznych zainteresovaných strán týkajúce sa dôsledkov pre zamestnanosť a udržateľný hospodársky rast vo všetkých dotknutých výrobných odvetviach a pre priemysel EÚ ako celok a zabezpečila konkurencieschopnosť EÚ v globálnom kontexte;

5.  je presvedčený, že pokiaľ Čína nespĺňa päť kritérií potrebných na jej označenie ako trhového hospodárstva, EÚ by v rámci antidumpingových a antisubvenčných vyšetrovaní dovozu z Číny mala používať neštandardnú metodiku pri určovaní porovnateľnosti cien, pri plnom rešpektovaní tých častí oddielu 15 protokolu o pristúpení Číny, ktoré ponechávajú dostatočný priestor na uplatnenie neštandardnej metodiky;

6.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila účinný nástroj na ochranu obchodu s cieľom zaručiť priemyslu EÚ rovnaké podmienky s Čínou, v úplnom súlade s pravidlami WTO, a aby zabezpečila, že každá metodika, ktorá bude prijatá, bude účinne chrániť priemysel EÚ pred dumpingovými dovozmi z Číny;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

Právne oznámenie