Postopek : 2016/2667(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0608/2016

Predložena besedila :

B8-0608/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/05/2016 - 9.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0223

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 325kWORD 69k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o statusu tržnega gospodarstva Kitajske (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis) v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o statusu tržnega gospodarstva Kitajske (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju protidampinške zakonodaje EU (Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti(1)),

–  ob upoštevanju protokola o pristopu Kitajske k Svetovni trgovinski organizaciji,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o trgovinskih odnosih med EU in Kitajsko,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker sta Evropska unija in Kitajska dve izmed največjih trgovinskih sil na svetu, pri čemer je Kitajska druga največja trgovinska partnerica EU, ta pa njena največja trgovinska partnerica, njuna dnevna trgovinska izmenjava pa znatno presega 1 milijardo EUR;

B.  ker bi bilo treba vse odločitve o tem, kako obravnavati uvoz iz Kitajske po decembru 2016, uskladiti s pravom EU in standardi Svetovne trgovinske organizacije;

C.  ker določbe oddelka 15 protokola o pristopu Kitajske k STO, ki ostanejo veljavne po letu 2016, zagotavljajo pravno podlago za uporabo nestandardne metodologije za kitajski uvoz po letu 2016;

D.  ker glede na trenutno raven državnega vpliva na kitajsko gospodarstvo, odločitve podjetij glede cen, stroškov, rezultatov in vložkov ne ustrezajo tržnim signalom, ki odražajo ponudbo in povpraševanje;

E.  ker ima presežek kitajskih proizvodnih kapacitet že hude socialne, gospodarske in okoljske posledice v EU, kot je nedavno pokazal njegov negativni vpliv na jeklarski sektor v EU; ker bi podelitev statusa tržnega gospodarstva tej državi lahko imela velik socialni vpliv, kar zadeva delovna mesta v EU;

F.  ker bi nedavno začeto javno posvetovanje o morebitni podelitvi statusa tržnega gospodarstva Kitajski lahko ponudilo dodatne informacije, ki bi bile lahko koristne pri obravnavi tega vprašanja;

G.  ker so v sporočilu Komisije z dne 10. oktobra 2012 z naslovom Močnejša evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva določeni cilji, v skladu s katerimi naj bi se v EU delež industrije v BDP povečal na 20 % do leta 2020;

1.  ponovno opozarja na pomen strateškega partnerstva med EU in Kitajsko, v katerem imajo osrednjo vlogo trgovina in naložbe in ki mora temeljiti na vzajemnosti in vzajemnih koristih;

2.  poudarja, da Kitajska ni tržno gospodarstvo in da še ni izpolnila pet meril, ki jih je določila EU za opredelitev takšnih držav;

3.  odločno poziva Komisijo, naj se s svojimi glavnimi trgovinskimi partnericami, tudi v okviru bližajočega se vrha držav skupine G7, uskladi o tem, kako najbolje zagotoviti, da bodo vse določbe oddelka 15 protokola o pristopu Kitajske k Svetovni trgovinski organizaciji, razen pododstavka 15(a)(ii), imele popolno pravno veljavnost po njihovi nacionalni zakonodaji, ter nasprotuje vsakršni enostranski podelitvi statusa tržnega gospodarstva Kitajski ali spremembi metodologije, ki se uporablja zanjo;

4.  poziva Komisijo, naj ustrezno upošteva zaskrbljenost industrijskega sektorja in različnih deležnikov v EU nad posledicami za delovna mesta in trajnostno gospodarsko rast v vseh prizadetih proizvodnih sektorjih EU ter za vso industrijo EU in naj zagotovi konkurenčnost EU na svetovni ravni;

5.  je prepričan, bi morala EU za protidampinške in protisubvencijske preiskave kitajskega uvoza uporabljati nestandardno metodologijo za določanje primerljivosti cen, vse dokler Kitajska ne izpolni vseh petih meril EU za opredelitev za tržno gospodarstvo, in sicer popolnoma v skladu s tistimi deli oddelka 15 protokola o pristopu Kitajske, ki dovoljujejo uporabo za uporabo nestandardne metodologije;

6.  poziva Komisijo, naj okrepi učinkovitost instrumenta trgovinske zaščite za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev za industrijo EU in Kitajsko ob polnem spoštovanju pravil STO in zagotovi, da bo sprejeta metodologija učinkovito zaščitila industrijo EU pred dampinškim uvozom iz Kitajske;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

Pravno obvestilo