Förfarande : 2016/2667(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0608/2016

Ingivna texter :

B8-0608/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/05/2016 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0223

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 263kWORD 59k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.626v01-00
 
B8-0608/2016

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om Kinas status som marknadsekonomi (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Krišjānis Kariņš, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Françoise Grossetête, Theodoros Zagorakis för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Kinas status som marknadsekonomi (2016/2667(RSP))  
B8-0608/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EU:s antidumpningslagstiftning (rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen(1)),

–  med beaktande av protokollet om Kinas anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om handelsförbindelserna mellan EU och Kina,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och Kina är två av de största handelsaktörerna i världen. Kina är EU:s näst största handelspartner och EU Kinas största med ett handelsutbyte på en bra bit över en miljard euro om dagen.

B.  Alla beslut om hur import från Kina ska behandlas efter december 2016 bör säkerställa EU-rättens överensstämmelse med WTO:s normer.

C.  De bestämmelser i avsnitt 15 i protokollet om Kinas anslutning till WTO som kommer att fortsätta att gälla efter 2016 tillhandahåller en rättslig grund för att tillämpa en icke‑standardmetod på import från Kina efter 2016.

D.  Statens inflytande på den kinesiska ekonomin är för närvarande på en sådan nivå att företags beslut om priser, kostnader, produktion och insatsvaror inte fattas som reaktion på marknadssignaler som återspeglar tillgång och efterfrågan.

E.  Kinas produktionsöverkapacitet för redan nu med sig kraftiga sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser i EU, vilket framgått av den senaste tidens negativa inverkan på EU:s stålsektor. Den sociala inverkan av att bevilja status som marknadsekonomi kan bli betydande i fråga om arbetstillfällen i EU.

F.  De nyligen inledda offentliga samråden om ett eventuellt beviljande av status som marknadsekonomi för Kina skulle kunna ge ytterligare information som kan bli till nytta för behandlingen av frågan.

G.  Kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning fastställer målet att industrins andel av EU:s BNP ska öka till 20 % fram till 2020.

1.  Europaparlamentet upprepar betydelsen av ett strategiskt partnerskap mellan EU och Kina i vilket handel och investeringar spelar en viktig roll och som bör baseras på ömsesidighet och gemensamma fördelar.

2.  Europaparlamentet framhåller att Kina inte är en marknadsekonomi och att de fem kriterier som EU ställt upp för att definiera sådana länder ännu inte är uppfyllda.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa samordning med sina största handelspartner – även i samband med det kommande G7-mötet – i fråga om hur man på bästa sätt kan se till att alla de bestämmelser i avsnitt 15 i protokollet om Kinas anslutning till WTO som kommer att fortsätta att gälla efter 2016 ges full rättslig innebörd i deras nationella lagstiftning, samt att motsätta sig alla unilaterala eftergifter att bevilja Kina status som marknadsekonomi eller metodförändringar.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till de farhågor som EU:s industri och olika intressenter uttryckt om konsekvenserna för EU:s arbetstillfällen och en hållbar ekonomisk tillväxt i alla berörda tillverkningssektorer och för EU:s industri i stort, samt att säkerställa EU:s konkurrenskraft i en global kontext.

5.  Europaparlamentet är övertygat om att EU, så länge Kina inte uppfyller de fem EU‑kriterierna för att kvalificeras som marknadsekonomi, bör tillämpa en icke‑standardmetod i antidumpnings- och antisubventionsundersökningar av kinesisk import när prisjämförbarhet fastställs, med full respekt för de delar av avsnitt 15 i Kinas anslutningsprotokoll som lämnar tillräckligt med utrymme för tillämpningen av en icke-standardmetod.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förstärka en effektiv handelspolitisk skyddsåtgärd för att garantera likvärdiga förutsättningar för EU:s industri i förhållande till Kina med full respekt för WTO:s regler, och att se till att den metod som antas verkligen skyddar EU:s industri mot dumpad import från Kina.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

Rättsligt meddelande