Eljárás : 2016/2667(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0609/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0609/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 12/05/2016 - 9.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0223

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 345kWORD 72k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.627v01-00
 
B8-0609/2016

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról és a piacgazdasági státuszról (2016/2667(RSP))


David Martin, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Nicola Danti, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Pervenche Berès, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Pier Antonio Panzeri, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról és a piacgazdasági státuszról (2016/2667(RSP))  
B8-0609/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EU dömpingellenes rendeletére (az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet(1)),

–  tekintettel a Kína Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvre,

–  tekintettel az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió és Kína a világ legjelentősebb kereskedelmi hatalmai közé tartoznak, mivel Kína az EU második, míg az EU Kína első legnagyobb kereskedelmi partnere, a két fél közötti kereskedelmi forgalom pedig jóval meghaladja a napi egymilliárd eurót;

B.  mivel a kínai termékek behozatalával kapcsolatos, 2016 decembere után követendő eljárásokra vonatkozó bármely döntésnek biztosítania kell az uniós jog WTO-szabványoknak való megfelelését;

C.  mivel amikor Kína csatlakozott a WTO-hoz, egy a csatlakozásával kapcsolatos rendelkezés lehetővé tette a dömpingérték számításának egyedi módját, amelyet Kína csatlakozási jegyzőkönyvének 15. szakasza rögzített, és amely a kínai behozatal eltérő kezelésének alapjául szolgál;

D.  mivel a Kína WTO-hoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15. szakaszának érvényben maradó rendelkezései között szerepel a WTO elismerése arra vonatkozóan, hogy a dömpingellenes vizsgálatok során Kínára különleges szabályok alkalmazhatók, továbbá jogalapot biztosítanak ahhoz, hogy 2016 után a Kínából származó behozatalra nem szabványos módszert alkalmazzanak;

E.  mivel – a kínai gazdaságra gyakorolt állami befolyás jelenlegi mértékéből adódóan – a cégek árra, költségekre, outputra és inputra vonatkozó döntései nem felelnek meg a kínálatra és a keresletre vonatkozó piaci jelzéseknek;

F.  mivel Kína a csatlakozási jegyzőkönyvében többek között kötelezettséget vállalt annak lehetővé tételére, hogy az ország által alkalmazott valamennyi árat piaci erőviszonyok határozzák meg, és mivel az EU-nak biztosítania kell, hogy Kína teljes mértékben megfeleljen a WTO-megállapodás alapján fennálló kötelezettségeinek;

G.  mivel Kína többletkapacitásai máris jelentős szociális, gazdasági és környezeti következményekkel járnak az EU-ban, amit jól mutat például az uniós acélágazatra – különösen az Egyesült Királyságban – a közelmúltban gyakorolt káros hatás, és mivel a piacgazdasági státusz megadásának jelentős szociális hatásai lehetnek az uniós munkahelyekre nézve;

H.  mivel a Kínának esetleg megadandó piacgazdasági státusszal kapcsolatosan nemrég végrehajtott nyilvános konzultáció további hasznos információkkal szolgálhat a kérdés kezeléséhez;

I.  mivel a Bizottság 2012. október 10-i, „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében” című közleménye azt tűzi ki célul, hogy az iparnak az EU GDP-jéhez való hozzájárulása 2020-ra elérje a 20%-ot;

1.  újólag felhívja a figyelmet az EU Kínával való stratégiai partnerségének jelentőségére, melyben fontos szerep jut a szabad és tisztességes kereskedelemnek és beruházásoknak;

2.  hangsúlyozza, hogy Kína nem piacgazdaság, és hogy a piacgazdaságok meghatározása céljából az EU által felállított öt kritérium még nem teljesült;

3.  sürgeti a Bizottságot, hogy egyeztessen – a következő G7 és G20 csúcstalálkozó keretében is – legnagyobb kereskedelmi partnereivel arról, hogy miképpen lehetne a legmegfelelőbben elérni azt, hogy a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15. szakasza – a 15. albekezdés a) bekezdésének ii. pontja kivételével – valamennyi rendelkezésének jogi érvénye a megfelelő nemzeti jogszabályokban is maradéktalanul megjelenjen, valamint hogy ellenezze a piacgazdasági státusz Kínának való bármely egyoldalú megadását;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy vegye kellőképpen figyelembe az uniós iparágak és szakszervezetek, valamint különböző érdekelt felek által kifejezett aggodalmakat, amelyek az uniós munkahelyekre és a fenntartható gazdasági növekedésre, illetve az uniós ipar egészére gyakorolt hatásokra vonatkoznak valamennyi gyártási ágban, valamint hogy gondoskodjon az EU versenyképességének fennmaradásáról a globális környezetben;

5.  meggyőződése, hogy mindaddig, amíg Kína nem teljesíti a piacgazdasággá minősítéséhez szükséges öt uniós feltételt, az EU-nak nem szabványos módszertant kell alkalmaznia a kínai behozatallal kapcsolatos dömpingellenes és szubvencióellenes vizsgálatok során az ár-összehasonlíthatóság meghatározásakor, teljes mértékben követve és tiszteletben tartva a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15. szakaszának azokat a részeit, amelyek 2016 decembere után hatályban maradnak;

6.  felszólítja a Bizottságot dömpingellenes eszköze hatékonyságának fokozására annak érdekében, hogy az uniós ipar számára – a WTO szabályainak teljes mértékben megfelelően – Kínával egyenlő versenyfeltételeket biztosítson;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

Jogi nyilatkozat