Procedūra : 2016/2667(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0609/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0609/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0223

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 564kWORD 71k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.627v01-00
 
B8-0609/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Eiropadomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par ES un Ķīnas tirdzniecības attiecībām un tirgus ekonomikas statusu (2016/2667(RSP))


David Martin, Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Nicola Danti, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Pervenche Berès, Goffredo Maria Bettini, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Pier Antonio Panzeri, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un Ķīnas tirdzniecības attiecībām un tirgus ekonomikas statusu (2016/2667(RSP))  
B8-0609/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ES antidempinga tiesību aktus (Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis(1)),

–  ņemot vērā Protokolu par Ķīnas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības Organizācijai (PTO),

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par ES un Ķīnas tirdzniecības attiecībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienība un Ķīna ir divas no lielākajām tirdzniecības dalībniecēm pasaulē, proti, Ķīna ir ES otrā lielākā tirdzniecības partnere un ES ir lielākā Ķīnas tirdzniecības partnere, un tirdzniecības plūsma šo valstu starpā ievērojami pārsniedz EUR 1 miljardu dienā;

B.  tā kā jebkuram lēmumam par to, kā rīkoties ar importu no Ķīnas pēc 2016. gada decembra, ir jānodrošina ES tiesību atbilstība PTO normām;

C.  tā kā Ķīnai pievienojoties PTO, tika paredzēta īpaša dempinga aprēķināšanas metodika, kas tika ieviesta Protokola par Ķīnas pievienošanos 15. sadaļā un kalpo par pamatu atšķirīgam režīmam attiecībā uz Ķīnas importu;

D.  tā kā Protokola par Ķīnas pievienošanos PTO 15. sadaļas atlikušajā daļā ietverts PTO atzinums, ka Ķīnai var piemērot īpašus noteikumus antidempinga izmeklēšanas laikā, un tiek paredzēts juridisks pamats nestandarta metodikas piemērošanai attiecībā uz importu no Ķīnas pēc 2016. gada;

E.  tā kā, ņemot vērā pašreizējo valsts ietekmi uz Ķīnas ekonomiku, uzņēmumu lēmumi par cenām, izmaksām, saņemtajiem un izdotajiem līdzekļiem neatbilst tirgus signāliem, kas atspoguļo pieprasījumu un piedāvājumu;

F.  tā kā Protokolā par pievienošanos Ķīna ir apņēmusies cita starpā ļaut visas savas cenas noteikt tirgus spēkiem un tā kā ES ir jānodrošina pilnīga Ķīnas atbilstība PTO saistībām;

G.  tā kā Ķīnas jaudas pārpalikums jau spēcīgi ietekmē ES sociālo, ekonomisko un vides jomu, kā to parāda nesenā jaudas pārpalikuma kaitējošā ietekme uz ES tērauda nozari, īpaši Apvienotajā Karalistē, un tā kā tirgus ekonomikas statusa piešķiršana Ķīnai varētu radītu ievērojamu sociālo ietekmi uz ES darbvietām;

H.  tā kā nesen pabeigtā sabiedriskā apspriešana par iespējamo tirgus ekonomikas statusa piešķiršanu Ķīnai varētu sniegt papildu informāciju, kas varētu būt noderīga šā jautājuma izskatīšanā;

I.  tā kā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumā „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai” noteikts mērķis līdz 2020. gadam līdz 20 % palielināt IKP rūpniecības daļu,

1.  uzsver, cik nozīmīga ir ES un Ķīnas stratēģiskā partnerība, kurā svarīga loma ir brīvai un taisnīgai tirdzniecībai un investīcijām;

2.  uzsver, ka Ķīna nav tirgus ekonomika un ka vēl nav izpildīti pieci ES noteiktie kritēriji, ar kuriem tiek definētas tirgus ekonomikas valstis;

3.  mudina Komisiju, tostarp gaidāmā G7 samita kontekstā, saskaņot viedokli ar tās lielākajiem tirdzniecības partneriem par to, kā vislabāk nodrošināt to, ka visiem Protokola par Ķīnas pievienošanos 15. sadaļas noteikumiem, izņemot 15. panta a) apakšpunkta ii) punktu, tiek piešķirta pilnīga juridiska nozīme saskaņā ar attiecīgajiem valstu tiesību aktiem, un iebilst jebkādai vienpusīgai tirgus ekonomikas statusa piešķiršanai Ķīnai;

4.  aicina Komisiju pienācīgi ņemt vērā ES nozares un arodbiedrību un dažādu ieinteresēto personu paustās bažas par ietekmi uz ES darbvietām un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi visos skartajos ražošanas sektoros un visā ES rūpniecībā un nodrošināt ES konkurētspēju globālā kontekstā;

5.  pauž pārliecību — kamēr Ķīna neizpilda visus piecus ES kritērijus, kas nepieciešami tirgus ekonomikas statusa iegūšanai, ES antidempinga un antisubsidēšanas izmeklēšanā par Ķīnas importu ir jāizmanto nestandarta metodika cenu salīdzināmības noteikšanā, lai panāktu atbilstību un nodrošinātu pilnu spēku tām Protokola par Ķīnas pievienošanos 15. sadaļas daļām, kurām 2016. gada decembrī nebeidzas termiņš;

6.  aicina Komisiju stiprināt antidempinga instrumenta efektivitāti, lai garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES rūpniecībai un Ķīnai, pilnīgi ievērojot PTO noteikumus;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

Juridisks paziņojums