Процедура : 2016/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0610/2016

Внесени текстове :

B8-0610/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/05/2016 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 493kWORD 79k
10.5.2016
PE582.628v01-00
 
B8-0610/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно търговските отношения между ЕС и Китай и статут на пазарна икономика (2016/2667(RSP))


Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Фабио Де Мази, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно търговските отношения между ЕС и Китай и статут на пазарна икономика (2016/2667(RSP))  
B8-0610/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид антидъмпинговото законодателство на ЕС (Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност)(1),

–  като взе предвид 21-вата конференция на страните (CОP-21) по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКООНИК) и 11-ата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP-11), проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г., както и споразумението от Париж,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 март 2016 г., озаглавено „Стоманодобив: запазване на устойчивите работни места и растежа в Европа“ (COM(2016)0155),

–  като взе предвид Протокола за присъединяването на Китай към Световната търговска организация (СТО),

–  като взе предвид стратегията за търговската политика на ЕС „Търговия за всички“, в частност ориентираността към справедлива търговия,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно търговските отношения между ЕС и Китай,

–  като взе предвид решението на Китайския народен конгрес относно 13-ия петгодишен план на Китай,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз и Китай са две от най-големите икономики и търговски сили в света, като Китай е вторият по големина търговски партньор на ЕС, а ЕС е най-големият търговски партньор на Китай с търговски поток, надвишаващ значително 1 млрд. евро дневно;

Б.  като има предвид, че дори и без китайската икономика да има статут на пазарна икономика, търговските отношения на Европа с Китай не са балансирани и през 2015 г. търговският дефицит между ЕС и Китай достигна безпрецедентен връх от 180 млрд. EUR;

В.  като има предвид, че през 2015 г. китайските инвестиции в ЕС за пръв път надвишиха инвестициите от ЕС в Китай; като има предвид, че китайският пазар се оказа основен двигател на печалбите за редица промишлености и марки в ЕС;

Г.  като има предвид, че всяко решение относно начина на третиране на вноса от и износа за Китай след декември 2016 г. следва да гарантира, че правото на ЕС съответства на международното право и защитата на работните места и промишлеността на ЕС, като взема предвид настоящите тенденции към многополюсен свят;

Д.  като има предвид, че споразуменията за свободна търговия и СТО са съществени инструменти за дерегулация на търговските отношения и либерализиране на икономиките в ущърб на работниците и служителите, и народите; като има предвид, че тези два инструмента увековечават не само хегемонията на богатите и развити страни, но и експлоатацията на по-бедните региони в света, и оттам – неравенството между държавите и народите;

Е.  като има предвид, че когато Китай се присъедини към СТО, преходно споразумение за неговото присъединяване даваше възможност за специфична методология за изчисляване на дъмпинга, която беше въведена в раздел 15 от Протокола за присъединяването и служи за основа за различно третиране на китайския внос;

Ж.  като има предвид, че останалата част от раздел 15 от Протокола за присъединяването на Китай към СТО представлява признание от страна на СТО, че по отношение на Китай могат да бъдат прилагани специални правила при антидъмпингови разследвания, и продължава да предоставя правно основание за прилагане на нестандартна методология към вноса от Китай след 2016 г.; като има предвид, че ако Китай реши да внесе жалба срещу антидъмпинговите мерки, прилагани едностранно от други членове на СТО след декември 2016 г., ще бъде взето решение на състав на СТО, с което да се внася яснота в тълкуването на текста;

З.  като има предвид, че кризата, пред която са изправени няколко държави членки, се дължи на първо място на липса на търсене в резултат от натиска за намаляване на доходите на трудещите се и високо равнище на безработица, и на второ място, на погрешни политически и икономически избори като дерегулиране и либерализиране, наложени от една страна от вътрешния пазар и други европейски механизми, а от друга – от участието в институции като СТО;

И.  като има предвид, че производственият свръхкапацитет на Китай и драстичният спад на вътрешното търсене в ЕС поради продължаващата икономическа криза вече имат тежки социални, икономически и екологични последици в ЕС, както пролича от неотдавнашните му вредни последствия за стоманодобивния сектор в ЕС; като има предвид, че социалното въздействие от предоставянето на статут на пазарна икономика може да бъде съществено по отношение на работните места в ЕС;

Й.  като има предвид, че съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“, определя цел за повишаване на дяла на промишлеността в БВП на ЕС до 20% до 2020 г.;

К.  като има предвид, че бюджетните ограничения и неолибералните политики, налагани от рамката за икономическото управление на ЕС на държавите членки и техните народи, засягат също промишлеността на държавите членки, като причиняват продължителна икономическа стагнация и депресия, висока безработица и загуби на работни места, както и ограничаване на социалните и трудовите права; като има предвид, че спешно е необходимо скъсване с рамката за икономическото управление на ЕС, включително за единния пазар, и особено с настоящите промишлена, инвестиционна и фискална политики, така че да се насърчи и подкрепи икономическото възстановяване, създаването на работни места и устойчивият растеж чрез прилагане на действителен план за публични инвестиции;

1.  изразява съжаление относно факта, че публичната консултация, организирана от Комисията, не отчете най-важните заинтересовани страни в стоманодобивния отрасъл;

2.  отново отбелязва значението на стратегическото партньорство на ЕС с Китай въз основа на взаимно и честно сътрудничество;

3.  призовава Комисията да подготви проектомандат за преговори между ЕС и Китай за двустранно споразумение относно правилата за лоялна конкуренция и за общи мерки срещу икономическия, социалния и екологичния дъмпинг;

4.  подчертава, че петте критерия, установени от ЕС за определяне на статута на пазарна икономика, все още не са изпълнени от Китай;

5.  изтъква, че Китай се самоопределя като социалистическа пазарна икономика; припомня, че във всички пазарни икономики свободата на пазарите следва да бъде ограничена и отговорните правителства следва да имат регулаторните правомощия и права да се намесват поне от време на време в името на добруването на населението и с цел да насърчат или намалят търсенето, или да стимулират конкуренцията, така че да се противодейства на възникването на монополи; подчертава, че петте критерия, установени от ЕС за определяне на пазарната икономика, могат да се различават от степента на държавно участие в икономиката, която обслужва най-добре народа в китайската пазарна икономика;

6.  изисква от Комисията да координира със своите международни партньори най-добрия начин да се гарантира, че всички разпоредби на раздел 15 от Протокола за присъединяването на Китай към СТО, с изключение на раздел 15, буква а), подточка ii), могат да придобият цялостно правно значение съгласно съответното им национално законодателство;

7.  призовава Комисията да отчете надлежно тревогите, изразени от профсъюзите, промишлеността и различни заинтересовани страни в ЕС относно последиците за работните места и устойчивия икономически растеж в Съюза, във всички засегнати отрасли на производството, както и за промишлеността на ЕС като цяло, и да осигури защитата на работните места в ЕС и социалните и екологичните стандарти на ЕС;

8.  изразява убеждението, че ЕС не следва да предоставя този неолиберален статут на пазарна икономика на Китай, особено в настоящата ситуация, в която ЕС не е разработил модернизирано, прозрачно и справедливо законодателство относно инструментите за търговска защита; счита, че ЕС следва да прилага нестандартна методология при антидъмпингови и антисубсидийни разследвания на китайски дружества, изнасящи на подозрително ниски цени, спазвайки изцяло онези пасажи от раздел 15 от Протокола за присъединяването на Китай, които не изтичат през декември 2016 г.;

9.  призовава Съвета бързо да потърси съгласието на Парламента относно модернизирането на инструментите за търговска защита на Съюза;

10.  призовава Комисията да осигури засилен и ефективен инструмент за търговска защита, който да гарантира еднакви условия на конкуренция за промишлеността на ЕС с Китай, както и с други трети държави;

11.  призовава Комисията да преразгледа правилата за отпускане на държавни помощи, за да позволи държавна намеса за насърчаване на проекти, полезни в социално и екологично отношение, и за да помогне на МСП и на сектори в затруднено положение, като допринесе за възстановяване на производствения им капацитет, който беше сериозно засегнат от кризата; призовава за всеобхватен подход към търговската политика в рамките на СТО, който да позволява участие на публичния сектор с цел запазване на работните места и подкрепа на промишлената политика;

12.  отново отправя своя призив за задълбочена реформа на правилата на СТО, така че да включат напълно спазването на основните трудови стандарти на Международната организация на труда (МОТ), както и на съответните екологични и социални стандарти в международната търговия;

13.  призовава за включването на корекции за въглерод, приложими на границите, за някои вносни продукти в стратегически отрасли като стоманодобива, керамичните изделия, други метали, пластмаси или леярски матрици, като временна мярка в съответствие с правилата на СТО, така че да се спази споразумението на СОР-21 и да се окаже подкрепа на най-чистите предприятия;

14.  призовава за разработването на мерки за етикетиране за устойчивост на промишлените продукти, за да се стимулират най-чистите предприятия и промишлени стоки;

15.  призовава Комисията да насърчава споразумения на международните форуми като СТО и Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) за съвременно определение на икономическия, социалния и екологичния дъмпинг, с оглед търсене на многостранно решение, което да може да третира както съвременните сложни модели на собствеността, така и потребностите от защита на трудещите се и потребителите по протежение на новите световни вериги на стойността;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 143, 22.12.2009 г., стр. 51

Правна информация