Процедура : 2016/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0611/2016

Внесени текстове :

B8-0611/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/05/2016 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0223

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 545kWORD 66k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.629v01-00
 
B8-0611/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно статут на пазарна икономика за Китай  (2016/2667(RSP))


Ема Маккларкин, Робертс Зиле от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно статут на пазарна икономика за Китай  (2016/2667(RSP))  
B8-0611/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид антидъмпинговото законодателство на ЕС (Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност(1)),

–  като взе предвид Протокола за присъединяването на Китай към Световната търговска организация (СТО), и по-конкретно раздел 15 от него,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз и Китай са две от най-значимите търговски сили в света, като Китай е вторият търговски партньор на ЕС, а ЕС е най-големият търговски партньор на Китай с търговски обмен, надвишаващ значително 1 млрд. евро дневно;

Б.  като има предвид, че всяко решение относно начина, по който да се отчете изтичането на срока на действие на раздел 15, буква а), подточка ii) от Протокола за присъединяването на Китай към СТО и да се третират нелегалният дъмпингов и субсидиран внос от Китай след декември 2016 г., трябва да следва ключовия принцип за осигуреното непрекъснато съответствие на правото на ЕС с правото на СТО;

В.  като има предвид, че трябва да се разгледат и анализират точните правни последици от изтичането на раздел 15, буква а), подточка ii) от Протокола за присъединяването по отношение на използвания метод за определяне на нормалната стойност за целите на антидъмпинговите мерки спрямо Китай, включително правните последици на оставащите в сила пасажи от раздел 15;

1.  отново отбелязва значението на стратегическото партньорство на ЕС с Китай, в което търговията и инвестициите играят централна роля;

2.  отбелязва, че раздел 15, буква а), подточка ii) от Протокола за присъединяването ще изтече на 11 декември 2016 г.; приканва Комисията да разгледа, по целесъобразност, промените, които може да е необходимо да се отразят в правото на ЕС, за да се отчете изтичането на този срок;

3.  настоява, че всяко предвиждано от Комисията предложение за отчитане на изтичането на срока на действие на някои пасажи от Протокола за присъединяването следва да бъде основано на следните четири ключови принципа:

•  необходимост да се осигури пълната съвместимост на правото на ЕС със задълженията на ЕС, произтичащи от неговите задължения и ангажименти в СТО, както и правните последици от промените в някои пасажи от раздел 15 от Протокола за присъединяването;

•  необходимост не само да се вземат предвид конкретните правни последици от изтичането на раздел 15, буква а), подточка ii), но и да се гарантира, че е отдадено пълното правно значение на онези раздели от Протокола за присъединяването, които остават в сила след 11 декември 2016 г.;

•  необходимост да се гарантира като въпрос от критично и решаващо значение, че ЕС запазва пълната и непрекъсната способност да взема навременни, необходими и ефективни мерки за справяне с антиконкурентни пазарни практики на търговски партньори на ЕС, които вредят на промишлеността на ЕС, както и да се осигури дейността на дружествата от ЕС в условия на световна равнопоставеност;

•  необходимост всяко законодателно предложение да бъде основано на внимателна и обмислена оценка не само на правните аспекти на всяка промяна, но също на средно- и дългосрочните икономически, социални, промишлени, екологични и стратегически въздействия, които могат да произтекат от нея;

4.  изисква този размисъл да не засяга процеса на по-общата реформа на инструментите за търговска защита на ЕС и предложението на Комисията да не бъде представяно по време на ваканцията на Парламента;

5.  изисква от Комисията да разгледа възможността за определяне на ясна и ефективна стратегия за предоставяне на статут на пазарна икономика на трети държави, не само с цел запазване на равнопоставените условия за европейските предприятия, но също и продължаване на борбата срещу всички форми на антиконкурентно пазарно поведение и нарушаване на пазара;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

Правна информация