Procedūra : 2016/2667(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0611/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0611/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0223

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 470kWORD 67k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.629v01-00
 
B8-0611/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu  (2016/2667(RSP))


Emma McClarkin, Roberts Zīle ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu (2016/2667(RSP))  
B8-0611/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ES tiesību aktus antidempinga jomā (Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis(1)),

–  ņemot vērā Protokolu par Ķīnas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO) un jo īpaši tā 15. sadaļu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienība un Ķīna ir divas no lielākajām tirdzniecības dalībniecēm pasaulē un Ķīna ir ES otrā lielākā tirdzniecības partnere, savukārt ES ir lielākā Ķīnas tirdzniecības partnere, turklāt šo valstu tirdzniecības plūsmas vērtība pārsniedz EUR 1 miljardu dienā;

B.  tā kā, pieņemot jebkādus lēmumus par to, kā ņemt vērā Protokola par Ķīnas pievienošanos PTO 15. sadaļas a) punkta ii) apakšpunkta spēkā esamības termiņa izbeigšanos un kā pēc 2016. gada decembra risināt jautājumu par nelikumīgām dempinga cenām un subsidētu importu no Ķīnas, kā galvenais princips ir jānodrošina ES tiesību aktu atbilstība PTO tiesību normām;

C.  tā kā ir jāizvērtē un jāanalizē konkrētās tiesiskās sekas, ko izraisīs Pievienošanās protokola 15. sadaļas a) punkta ii) apakšpunkta spēkā esamības termiņa izbeigšanās attiecībā uz pašreizējo metodi, kas tiek izmantota, lai noteiktu uz ES eksportēto Ķīnas preču normālo vērtību saistībā ar antidempinga pasākumiem, tostarp jāizvērtē pārējo 15. sadaļas normu tiesiskās sekas,

1.  uzsver, cik nozīmīga ir ES un Ķīnas stratēģiskā partnerība, kurā svarīga loma ir tirdzniecībai un investīcijām;

2.  norāda, ka 2016. gada 11. decembrī spēku zaudē Protokola par Ķīnas pievienošanos PTO 15. sadaļas a) punkta ii) apakšpunkts; aicina Komisiju attiecīgā gadījumā apsvērt, kādas izmaiņas varētu būt nepieciešamas ES tiesību aktos, lai ņemtu vērā šo spēkā esamības termiņa izbeigšanos;

3.  uzsver, ka ikvienam Komisijas priekšlikumam, lai ņemtu vērā konkrētu Pievienošanās protokola daļu spēkā esamības termiņa izbeigšanos, būtu stingri jābalstās uz šādiem četriem pamatprincipiem:

•  ir jānodrošina, ka ES tiesību akti pilnībā atbilst ES saistībām, kuras izriet no tās PTO saistībām un tiesiskajām sekām, ko rada izmaiņas Pievienošanās protokola 15. sadaļas noteiktās teksta daļās;

•  ir ne tikai jāņem vērā īpašās tiesiskās sekas, ko rada 15. sadaļas a) punkta ii) apakšpunkta spēka zaudēšana, bet arī jānodrošina pilnīga juridiskā nozīme tām Pievienošanās protokola daļām, kuras pēc 2016. gada 11. decembra joprojām būs spēkā;

•  ir ārkārtīgi svarīgi un būtiski nodrošināt, ka ES pilnībā un nepārtraukti saglabā iespējas savlaicīgi pieņemt nepieciešamus un efektīvus pasākumus, lai cīnītos pret ES tirdzniecības partneru konkurences noteikumiem neatbilstošu tirgus praksi, kas negatīvi ietekmē ES ražošanu, turklāt ir jānodrošina ES uzņēmumiem iespējas darboties līdzvērtīgos konkurences apstākļos visā ES;

•  ikvienam tiesību akta priekšlikumam ir jābalstās uz rūpīgu un pārdomātu novērtējumu ne tikai par jebkuru izmaiņu juridiskajiem aspektiem, bet arī par to vidēja termiņa un ilgtermiņa ekonomisko, sociālo, ražošanas, vides un stratēģisko ietekmi;

4.  prasa apsvērt šos jautājumus, neskarot procesu saistībā ar daudz plašāku Eiropas Savienības tirdzniecības aizsardzības instrumentu reformu, un prasa Komisijai nenākt klajā ne ar vienu priekšlikumu Parlamenta darba pārtraukuma laikā;

5.  aicina Komisiju apsvērt iespēju izstrādāt skaidru un efektīvu stratēģiju attiecībā uz tirgus ekonomikas statusa piešķiršanu trešām valstīm, ne tikai lai saglabātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus Eiropas uzņēmumiem, bet arī lai turpinātu cīņu pret visu veidu konkurences noteikumiem neatbilstošu rīcību tirgū un tirgus traucējumiem;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

Juridisks paziņojums