Procedūra : 2016/2667(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0612/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0612/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0223

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 472kWORD 68k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0607/2016
10.5.2016
PE582.630v01-00
 
B8-0612/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu (2016/2667(RSP))


Reinhard Bütikofer, Yannick Jadot, Ska Keller, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu (2016/2667(RSP))  
B8-0612/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ES tiesību aktus antidempinga jomā (Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis(1)),

–  ņemot vērā 2001. gada 11. decembra Protokolu par Ķīnas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO),

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par ES un Ķīnas tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas Savienība un Ķīna ir divi no lielākajiem tirdzniecības dalībniekiem pasaulē un Ķīna ir ES otrā lielākā tirdzniecības partnere, savukārt ES ir lielākā Ķīnas tirdzniecības partnere, turklāt ikdienas tirdzniecības plūsmas starp šīm valstīm vērtība pārsniedz EUR 1 miljardu;

B.  tā kā jebkuram lēmumam par to, kā rīkoties ar importu no Ķīnas pēc 2016. gada decembra, ir jānodrošina ES tiesību atbilstība PTO normām;

C.  tā kā tad, kad Ķīna pievienojās PTO, kā pagaidu pasākums Protokola par Ķīnas pievienošanos 15. sadaļā tika paredzēta īpaša dempinga aprēķināšanas metodika, kas kalpo kā pamats atšķirīgam režīmam attiecībā uz Ķīnas importu;

D.  tā kā pēc 2016. gada 11. decembra minētā protokola 15. sadaļas a) punkta i) apakšpunkta un d) punkta normas paliek spēkā;

E.  tā kā, ņemot vērā pašreizējo Ķīnas valsts ietekmi uz ekonomiku, uzņēmumu lēmumi par cenām, izmaksām, saņemtajiem un izdotajiem līdzekļiem neatbilst tirgus signāliem attiecībā uz pieprasījumu un piedāvājumu;

F.  tā kā Ķīnas jaudas pārpalikums jau tagad būtiski ietekmē ES sociālo, ekonomikas un vides jomu, par ko liecina pašreizējā kaitējošā ietekme uz ES tērauda nozari, un tā kā tirgus ekonomikas statusa piešķiršanas Ķīnai sociālā ietekme attiecībā uz ES darbvietām varētu būt ievērojama;

G.  tā kā 56 no 73 patlaban ES spēkā esošajiem antidempinga pasākumiem attiecas uz importu no Ķīnas;

H.  tā kā nesen pabeigtā sabiedriskā apspriešana par iespējamo tirgus ekonomikas statusa piešķiršanu Ķīnai varētu sniegt papildu informāciju, kas varētu būt noderīga šā jautājuma izskatīšanā;

I.  tā kā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumā „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai” noteikts mērķis līdz 2020. gadam IKP rūpniecības daļu palielināt līdz 20 %,

1.  uzsver, cik nozīmīga ir ES un Ķīnas stratēģiskā partnerība, kurā svarīga loma ir tirdzniecībai un investīcijām;

2.  uzsver, ka Ķīna nav tirgus ekonomika un ka vēl nav izpildīti pieci ES noteiktie kritēriji, lai šādu statusu piešķirtu;

3.  mudina Komisiju, tostarp gaidāmā G7 samita kontekstā, saskaņot viedokli ar lielākajiem tirdzniecības partneriem par to, kā vislabāk nodrošināt, lai visiem Protokola par Ķīnas pievienošanos PTO 15. sadaļas noteikumiem, izņemot 15. panta a) apakšpunkta ii) punktu, tiktu piešķirta pilnīga juridiska nozīme saskaņā ar attiecīgajiem vietējiem tiesību aktiem;

4.  aicina Komisiju pienācīgi ņemt vērā ES rūpniecības nozares, arodbiedrību un citu ieinteresēto personu paustās bažas par ietekmi uz ES darbvietām un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi visās skartajās ražošanas nozarēs, kā arī uz ES rūpniecību kopumā, un nodrošināt ES konkurētspēju globālā kontekstā;

5.  uzskata, ka vienkārši balstīties uz standarta metodiku nav pietiekami, lai aizsargātu ES rūpniecību no negodīgas tirdzniecības prakses;

6.  pauž pārliecību — kamēr Ķīna nav izpildījusi visus piecus ES izvirzītos kritērijus tirgus ekonomikas statusa iegūšanai, ES vajadzētu būt iespējai vajadzības gadījumā izmantot nestandarta metodiku cenu salīdzināmības noteikšanai, veicot antidempinga izmeklēšanu attiecībā uz importu no Ķīnas; aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu saskaņā ar šo principu;

7.  aicina Komisiju nodrošināt iedarbīgus tirdzniecības aizsardzības instrumentus, lai nodrošinātu ES rūpniecībai līdzvērtīgus konkurences apstākļus ar Ķīnu, ievērojot PTO noteikumus;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

Juridisks paziņojums