NÁVRH NA VYSLOVENÍ NEDŮVĚRY EVROPSKÉ KOMISI
PDF 414kWORD 68k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016/rev.

předložený v souladu s článkem 119 jednacího řádu


- (2016/1594(MOC))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Chountis*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadjigeorgiou, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kouloglou*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Neoklis Sylikiotis*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen

 

 

 

 

* Podpisy staženy

Návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi Evropským parlamentem (2016/1594(MOC))  
B8-0621/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání(1),

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14, Švédské království proti Evropské komisi(2), v níž Švédské království, mimo jiné i s podporou ze strany Evropského parlamentu, podalo žalobu na Komisi z toho důvodu, že Komise nepřijala akty v přenesené pravomoci, které by stanovily konkrétní vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na články 265 a 266 SFEU,

–  s ohledem na čl. 17 odst. 8 Smlouvy o Evropské unii a článek 234 SFEU,

–  s ohledem na dopis předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera ((2016)1416502) ze dne 22. března 2016 adresovaný předsedovi Evropského parlamentu,

–  s ohledem na článek 119 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 528/2012 vychází ze zásady obezřetnosti a jeho cílem je zajistit, že výroba a dodávání účinných látek a biocidních přípravků na trh nebudou mít škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat nebo nepřijatelné dopady na životní prostředí;

B.  vzhledem k tomu, že podle nařízení (EU) č. 528/2012 byla Komise povinna do 13. prosince 2013 přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností účinných látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

C.  vzhledem k tomu, že Komise výše uvedené akty v přenesené pravomoci nepřijala, a to ani do 13. prosince, ani po tomto datu;

D.  vzhledem k tomu, že Tribunál ve svém rozsudku ze dne 16. prosince 2015 rozhodl, že Komise měla jasnou, přesnou a nepodmíněnou povinnost přijmout akty v přenesené pravomoci stanovící výše uvedená vědecká kritéria nejpozději dne 13. prosince 2013;

E.  vzhledem k tomu, že Tribunál zamítl specifickou právní argumentaci, kterou Komise předložila s cílem odůvodnit svou nečinnost, a v bodě 74 svého rozsudku jednoznačně rozhodl, že žádné ustanovení nařízení (EU) č. 528/2012 nevyžaduje posouzení dopadů vědeckých kritérií založených na rizicích;

F.  vzhledem k tomu, že na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 2. února 2016 Komise, kterou zastupoval Vytenis Povilas Andriukaitis, člen Komise, oznámila, že posouzení dopadů „je užitečným, a dokonce nepostradatelným nástrojem pro její budoucí rozhodnutí o kritériích“, a kromě toho, že Komise hodlá předložit „za prvé prováděcí nařízení obsahující kritéria, jež budou uplatněna na chemické látky spadající do působnosti nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a v rámci tzv. regulativního postupu s kontrolou, za druhé pak akt v přenesené pravomoci obsahující kritéria použitelná podle nařízení o biocidních přípravcích“;

G.  vzhledem k tomu, že předseda Juncker ve svém výše zmíněném dopise předsedovi Evropského parlamentu ze dne 22. března 2016 potvrdil záměr Komise nejprve si vyžádat stanovisko Výboru pro kontrolu regulace k posouzení dopadů, přestože Tribunál prohlásil, že žádné ustanovení v nařízení (EU) č. 528/2012 posouzení dopadů vědeckých kritérií založených na rizicích nepožaduje;

H.  vzhledem k tomu, že uvedená prohlášení jsou potvrzením soustavného, trvalého a opakovaného porušování nařízení (EU) č. 528/2012 a rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015;

I.  vzhledem k tomu, že čl. 266 odst. 1 SFEU stanoví: „Orgán, instituce nebo jiný subjekt, jehož akt byl prohlášen za neplatný nebo jehož nečinnost byla prohlášena za odporující Smlouvám, je povinen přijmout opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora Evropské unie.“;

J.  vzhledem k tomu, že takovéto opakované neplnění povinností představuje jasné porušení Smluv;

1.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nesplnila svou povinnost přijmout akty v přenesené pravomoci, jak to vyžaduje nařízení (EU) č. 528/2012;

2.  připomíná, že povinností Komise bylo stanovit vědecká kritéria pro určení vlastností účinných látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti, přičemž podle pokynů Komise pro zlepšování právní úpravy ze dne 19. května 2015 je úlohou posouzení dopadů shromáždit důkazy k posouzení toho, zda je budoucí legislativní nebo nelegislativní opatření Unie odůvodněné a jak nejlépe lze toto opatření navrhnout, aby bylo dosaženo požadovaných cílů politiky;

3.  považuje za nepřijatelné, že i poté, co byla odsouzena rozsudkem Tribunálu ze dne 16. prosince 2015, Komise nepřijala akty v přenesené pravomoci, jimiž by stanovila vědecká kritéria pro určení vlastností účinných látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

4.  zastává názor, že možnosti politiky určené v posouzeních dopadů by v žádném případě neměly hrát úlohu při určování vědeckých kritérií týkajících se vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti nebo dopadu určitých látek na zdraví;

5.  jako falešné a prázdné odsuzuje pokusy Komise oddálit přijetí aktů v přenesené pravomoci, které v rozporu s povinnostmi Komise podle Smluv podřizují splnění těchto povinností provedením posouzení dopadů, které právní předpisy nevyžadují, a upřednostňují prováděcí opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(3) o přípravcích na ochranu rostlin;

6.  upozorňuje na další porušení Smluv ze strany Komise, neboť Komise nepřijala veškerá opatření pro dosažení souladu s rozsudkem Tribunálu;

7.  vyslovuje nedůvěru Komisi;

8.  pověřuje svého předsedu, aby zaslal tento návrh na vyslovení nedůvěry předsedovi Rady a předsedovi Komise a oznámil jim výsledek hlasování o tomto návrhu na plenárním zasedání.

(1)

Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015, Švédské království proti Evropské komisi, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

Právní upozornění