EUROOPA KOMISJONILE UMBUSALDUSE AVALDAMISE ETTEPANEK
PDF 263kWORD 70k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016rev.

vastavalt kodukorra artiklile 119


- (2016/1594(MOC))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Chountis*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadjigeorgiou, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kouloglou*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Neoklis Sylikiotis*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen,* Allkirjad on tagasi võetud

Euroopa Parlamendi poolt Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (2016/1594(MOC))  
B8-0621/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Üldkohtu 16. detsembri 2015 aasta otsust kohtuasjas T-521/14, Rootsi Kuningriik vs. Euroopa Komisjon(2), milles Rootsi Kuningriik, keda muu hulgas toetas Euroopa Parlament, algatas komisjoni suhtes õigusliku menetluse, kuna komisjon ei ole võtnud vastu delegeeritud õigusakti, millega määratakse kindlaks konkreetsed teaduslikud kriteeriumid endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 265 ja 266,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõiget 8 ning artiklit 234,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri 22. märtsi 2016. aasta kirja ((2016)1416502) Euroopa Parlamendi presidendile,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 119,

A.  arvestades, et määrus (EL) nr 528/2012 põhineb ettevaatusprintsiibil ning selle eesmärk on tagada, et toimeainete ja biotsiidide tootmine ning turul kättesaadavaks tegemine ei tooks kaasa kahjulikke mõjusid inimeste või loomade tervisele või vastuvõetamatut mõju keskkonnale;

B.  arvestades, et määruses (EL) nr 528/2012 kohustatakse komisjoni võtma hiljemalt 13. detsembriks 2013 vastu delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks teaduslikud kriteeriumid toimeainete ja biotsiidide endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks;

C.  arvestades, et komisjon ei ole eelnimetatud delegeeritud õigusakti ei enne ega pärast 13. detsembrit 2013 vastu võtnud;

D.  arvestades, et Üldkohus otsustas oma 16. detsembri 2015. aasta otsuses, et komisjonil oli selge, täpne ja tingimusteta kohustus võtta asjaomased delegeeritud õigusaktid vastu hiljemalt 13. detsembriks 2013;

E.  arvestades, et Üldkohus lükkas tagasi komisjoni esitatud konkreetse õigusliku väite, milles komisjon põhjendab oma tegevusetust, ning otsustas oma otsuse punktis 74 ühemõtteliselt, et ükski määruse (EL) nr 528/2012 säte ei nõua teaduslike riskipõhiste kriteeriumite mõju hindamist;

F.  arvestades, et Euroopa Parlamendi 2. veebruari 2016. aasta täiskogu istungil teatas komisjon, keda esindas komisjoni liige Vytenis Povilas Andriukaitis, et mõjuhinnang on kriteeriumite suhtes edasiste otsuste tegemisel kasulik ja isegi esmatähtis vahend ning ka seda, et komisjon kavatseb esiteks esitada rakendusmääruse, mis sisaldab kriteeriume, mida kohaldatakse taimekaitsetoodete määruse ja kontrolliga regulatiivmenetluse kohaldamisalasse kuuluvate keemiliste ainete suhtes, ning teiseks delegeeritud õigusakti biotsiidide määruse raames kohaldatavate kriteeriumite kohta;

G.  arvestades, et president Juncker kinnitas oma eelnimetatud 22. märtsi 2016. aasta kirjas Euroopa Parlamendi presidendile, et komisjon kavatseb kõigepealt küsida õiguskontrollikomitee arvamust mõjuhinnangu kohta, kuigi Üldkohus otsustas, et ükski määruse (EL) nr 528/2012 säte ei nõua teaduslike riskipõhiste kriteeriumite mõju hindamist;

H.  arvestades, et need avaldused annavad kinnitust määruse (EL) nr 528/2012 ja Üldkohtu 16. detsembri 2015. aasta otsuse jätkuvast, pidevast ja korduvast rikkumisest;

I.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 266 on sätestatud, et institutsioonilt, organilt või asutuselt, kelle õigusakt on tunnistatud tühiseks või kelle toimingu tegematajätmine on tunnistatud aluslepingutega vastuolus olevaks, nõutakse Euroopa Liidu Kohtu otsuse täitmiseks vajalike meetmete võtmist;

J.  arvestades, et selline korduv nõuete mittetäitmine on selge aluslepingute rikkumine;

1.  peab kahetsusväärseks, et komisjon ei täitnud oma kohustust võtta vastu delegeeritud õigusakt, nagu nõutakse määruses (EL) nr 528/2012;

2.  tuletab meelde, et komisjoni kohustus oli määrata kindlaks teaduslikud kriteeriumid toimeainete ja biotsiidide endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks ning et samal ajal on komisjoni 19. mai 2015. aasta parema õigusloome suuniste kohaselt mõju hindamiste eesmärk andmete kogumine, et hinnata edasiste õiguslikult siduvate või mittesiduvate liidu meetmete võtmise õigustatust ning seda, kuidas neid meetmeid saaks parimal viisil kujundada soovitud eesmärkide saavutamiseks;

3.  peab vastuvõetamatuks, et isegi pärast Üldkohtu 16. detsembri 2015. aasta otsuses avaldatud hukkamõistu ei ole komisjon suutnud võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks teaduslikud kriteeriumid toimeainete ja biotsiidide endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks;

4.  on seisukohal, et mõju hindamiste käigus tuvastatud poliitilised valikud ei tohiks mingil juhul omada tähtsust endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi või teatavate ainete tervisemõju käsitlevate teaduslike kriteeriumite kindlakstegemisel;

5.  peab häbiväärseks komisjoni silmakirjalikke ja ebamääraseid katseid viivitada delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisega, mis on vastuolus tema aluslepingute kohaste kohustustega, allutades nende kohustuste täitmise õigusaktidega mitte ettenähtud mõjuhindamise läbiviimisele ning seades esikohale taimekaitsevahendeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009(3) sätestatud rakendusmeetmed;

6.  rõhutab, et komisjon on aluslepinguid rikkunud ka sellega, et ta ei ole võtnud kõiki meetmeid Üldkohtu otsuse täitmiseks;

7.  avaldab komisjonile umbusaldust;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev umbusalduse avaldamise ettepanek nõukogu eesistujale ja komisjoni presidendile ning teavitada neid täiskogul toimunud ettepaneku hääletuse tulemusest.

(1)

ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)

Üldkohtu 16. detsembri 2015. aasta otsus, Rootsi Kuningriik vs. Euroopa Komisjon, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika