BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL SZEMBEN
PDF 272kWORD 74k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016/rev.

benyújtva az eljárási szabályzat 119. cikke alapján


- (2016/1594(MOC))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Chountis*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadjigeorgiou, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kouloglou*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, Aláírását visszavonta

Az Európai Parlament bizalmatlansági indítványa az Európai Bizottsággal szemben (2016/1594(MOC))  
B8-0621/2016/rev.

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke által hozott 2015. december 16-i T-521/14 sz., Svédország kontra Bizottság ügyben hozott ítéletre(2), amelyben a többek között az Európai Parlament által támogatott Svéd Királyság keresetet nyújtott be a Bizottság ellen, amiért az elmulasztott elfogadni az endokrin rendszert károsító tulajdonságok tudományos kritériumainak meghatározásáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 168. cikkére,

–  tekintettel az EUMSZ 265. és 266. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (8) bekezdésére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 234. cikkére,

–  tekintettel a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker 2016. március 22-i levelére ((2016)1416502), amelyet az Európai Parlament elnökének címzett,

–  tekintettel eljárási szabályzata 119. cikkére,

A.  mivel az 528/2012/EU rendelet az elővigyázatosság elvére épül és célja annak biztosítása, hogy a hatóanyagok és a biocid termékek gyártása és forgalmazása ne vezessen az emberi vagy az állati egészségre nézve káros, vagy a környezetre nézve elfogadhatatlan hatásokhoz;

B.  mivel az 528/2012/EU rendelet értelmében a Bizottság köteles volt legkésőbb 2013. december 13-ig a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságainak tudományos kritériumait meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni;

C.  mivel a Bizottság sem 2013. december 13. előtt, sem azután nem fogadta el a fent említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat;

D.  mivel a Törvényszék 2015. december 16-án hozott ítéletében úgy határozott, hogy a Bizottságnak egyértelmű, pontos és feltétel nélküli kötelezettsége van a fent említett tudományos szempontok megállapításáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusok legkésőbb 2013. december 13-ig történő elfogadására vonatkozóan;

E.  mivel a Törvényszék elutasította a Bizottságnak a fellépés elmulasztásának indokolására felhozott konkrét jogi érvelését, és ítéletének 74. pontjában egyértelműen úgy ítélkezett, hogy az 528/2012/EU rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely előírná a tudományos, kockázatalapú kritériumok hatásvizsgálatát;

F.  mivel az Európai Parlament 2016. február 2-i plenáris ülésén Vytenis Povilas Andriukaitis biztos a Bizottság képviseletében bejelentette, hogy egy hatásvizsgálat „hasznos, sőt elengedhetetlen eszköze a kritériumokról szóló jövőbeli döntésnek”, továbbá hogy a Bizottság szándéka az volt, hogy „először egy végrehajtási rendeletet nyújtson be, amely tartalmazná a növényvédő szerekről szóló rendelet és az úgynevezett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagokra alkalmazott kritériumokat, másodszor pedig egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely a biocid termékekről szóló rendelet értelmében alkalmazandó kritériumokat tartalmazná”;

G.  mivel Juncker elnök az Európai Parlament elnökének írt fent említett 2016. március 22-i levelében megerősítette az Európai Bizottság arra irányuló szándékát, hogy először kikérje a Szabályozói Ellenőrzési Testület véleményét a hatásvizsgálatról, jóllehet a Törvényszék kijelentette, hogy az 528/2012/EU rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely előírná a tudományos, kockázatalapú kritériumok hatásvizsgálatát;

H.  mivel ezek a nyilatkozatok megerősítik az 528/2012/EU rendeletnek és a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletének folyamatos, állandó és ismétlődő megsértését;

I.  mivel az EUMSZ 266. cikkének első bekezdése így rendelkezik: „Az az intézmény, szerv vagy hivatal, amelynek aktusait az Európai Unió Bírósága semmisnek nyilvánította, vagy amelynek mulasztását az Európai Unió Bírósága a Szerződésekkel ellentétesnek nyilvánította, köteles megtenni az Európai Unió Bírósága ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket”;

J.  mivel következésképpen az ismételt meg nem felelés a Szerződések nyilvánvaló megsértését jelenti;

1.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 528/2012/EU rendeletnek megfelelően;

2.  emlékeztet arra, hogy a Bizottság köteles volt meghatározni a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságainak tudományos kritériumait, míg a jobb szabályozásról szóló, 2015. május 19-i bizottsági iránymutatások értelmében a hatásvizsgálatok feladata adatok gyűjtése annak értékelésére, hogy a jövőbeli jogalkotási és nem jogalkotási uniós fellépés indokolt-e, és hogy a kívánt politikai célkitűzések elérése érdekében miként lehet a legjobban egy ilyen fellépést kialakítani;

3.  elfogadhatatlannak tartja, hogy a Bizottság még a Törvényszék 2015. december 16-i elítélő ítéletét követően is elmulasztotta a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságainak tudományos kritériumait meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni;

4.  úgy véli, hogy a hatásvizsgálatok által azonosított szakpolitikai megoldások semmi esetre sem játszhatnak szerepet a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságaira vonatkozó tudományos kritériumok meghatározásában;

5.  helytelennek és értelmetlennek bélyegzi a Bizottság azon kísérleteit, hogy elhalasztja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását, megsértve a Szerződésekből eredő kötelezettségeit, alárendelve e kötelességek teljesítését a jogszabály által meg nem követelt hatásvizsgálat elvégzésének, és elsőbbséget biztosítva a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) szerinti végrehajtási intézkedéseknek;

6.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság a tekintetben is megsértette a Szerződéseket, hogy nem hozott meg minden intézkedést a Törvényszék ítéletének való megfelelés érdekében;

7.  bizalmatlansági indítványt fogad el a Bizottsággal szemben;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a bizalmatlansági indítványt a Tanács elnökének és a Bizottság elnökének, továbbá tájékoztassa őket az erről az indítványról a plenáris ülésen folytatott szavazás eredményéről.

 

(1)

HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)

A Törvényszék 2015. december 15-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

Jogi nyilatkozat