NÁVRH NA VYSLOVENIE NEDÔVERY EURÓPSKEJ KOMISII
PDF 346kWORD 75k
12.5.2016
PE582.639v01-00
 
B8-0621/2016/rev.

predložený v súlade s článkom 119 rokovacieho poriadku


- (2016/1594(MOC))


Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Nikolaos Chountis*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*, Stefan Eck, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi, Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadjigeorgiou, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*, Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kouloglou*, Merja Kyllönen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*, Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*, Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr, Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*, Neoklis Sylikiotis*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni, Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen

 

 

 

 

* Stiahnutý podpis

Návrh Európskeho parlamentu na vyslovenie nedôvery Európskej komisii (2016/1594(MOC))  
B8-0621/2016/rev.

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní(1),

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie zo 16. decembra 2015 vo veci T-521/14 Švédsko vs. Komisia(2), v ktorej Švédske kráľovstvo podporované okrem iného Európskym parlamentom podalo žalobu proti Európskej komisii za neprijatie delegovaných aktov týkajúcich sa špecifikácie vedeckých kritérií na určenie vlastností spôsobujúcich narušenie endokrinnej sústavy,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ),

–  so zreteľom na články 265 a 266 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 17 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii a článok 234 ZFEÚ,

–  so zreteľom na list predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera ((2016)1416502) z 22. marca 2016 adresovaný predsedovi Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na článok 119 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nariadenie (EÚ) č. 528/2012 vychádza zo zásady predbežnej opatrnosti a jeho cieľom je zaistiť, aby výroba účinných látok a biocídnych výrobkov a ich sprístupňovanie na trhu nemali škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat alebo neprijateľné účinky na životné prostredie;

B.  keďže podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012 mala Komisia najneskôr do 13. decembra 2013 prijať delegované akty na vymedzenie vedeckých kritérií na určenie vlastností účinných látok a biocídnych výrobkov narúšajúcich endokrinný systém;

C.  keďže Komisia ani pred 13. decembrom 2013, ani po tomto dátume takéto delegované akty neprijala;

D.  keďže Všeobecný súd vo svojom rozsudku zo 16. decembra 2015 rozhodol, že Komisia mala jasnú, presnú a bezpodmienečnú povinnosť prijať najneskôr do 13. decembra 2013 delegované akty stanovujúce uvedené vedecké kritériá;

E.  keďže Všeobecný súd odmietol osobitný právny argument Komisie, ktorý predložila s cieľom odôvodniť neprijatie aktov, a v bode 74 rozsudku jednoznačne rozhodol, že žiadne ustanovenie v nariadení (EÚ) č. 528/2012 nevyžaduje posúdenie vplyvu, pokiaľ ide o vedecké kritériá založené na riziku;

F.  keďže na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu 2. februára 2016 Komisia, ktorú zastupoval člen Komisie Vytenis Povilas Andriukaitis, oznámila, že posúdenie vplyvu funguje ako užitočný a dokonca podstatný nástroj, ktorým sa má riadiť jej budúce rozhodnutie o kritériách, a že okrem toho mala v úmysle predložiť, po prvé, vykonávacie nariadenie obsahujúce kritériá platné pre chemické látky, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín a na ktoré sa vzťahuje regulačný postup s kontrolou; po druhé, delegovaný akt obsahujúci platné kritériá na základe nariadenia o biocídnych produktoch;

G.  keďže predseda Komisie Juncker vo svojom liste z 22. marca 2016 adresovanom predsedovi Európskeho parlamentu potvrdil zámer Komisie získať najskôr stanovisko výboru pre kontrolu regulácie v súvislosti s posudzovaním vplyvu, hoci Všeobecný súd uviedol, že žiadne ustanovenie v nariadení (EÚ) č. 528/2012 nevyžaduje posúdenie vplyvu, pokiaľ ide o vedecké kritériá založené na riziku;

H.  keďže tieto vyhlásenia potvrdzujú pokračujúce, nepretržité a opakované porušovanie nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a rozsudku Všeobecného súdu zo 16. decembra 2015;

I.  keďže v článku 266 prvom odseku ZFEÚ je stanovené: „Inštitúcia, orgán alebo úrad alebo agentúra, ktorej akt bol vyhlásený za neplatný alebo ktorej nečinnosť bola vyhlásená za odporujúcu zmluvám, je povinná urobiť nevyhnutné opatrenia, aby vyhovela rozsudku Súdneho dvora Európskej únie.“;

J.  keďže takéto opakované nevyhovenie rozsudku je preto jasným porušením zmlúv;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia si nesplnila povinnosť a neprijala delegované akty, ako sa vyžaduje v nariadení (EÚ) č. 528/2012;

2.  pripomína, že Komisia bola povinná vymedziť vedecké kritériá na určenie vlastností účinných látok a biocídnych produktov spôsobujúcich narušenie endokrinného systému, zatiaľ čo podľa usmernení Komisie o lepšej tvorbe práva z 19. mája 2015 je úlohou posúdení vplyvu zhromaždiť dôkazy umožňujúce posúdiť, či je budúce legislatívne alebo nelegislatívne opatrenie Únie odôvodnené a ako najlepšie navrhnúť takéto opatrenie, aby sa dosiahli stanovené politické ciele;

3.  považuje za neprijateľné, že Komisia aj po vynesení rozsudku Všeobecného súdu zo 16. decembra 2015 neprijala delegované akty na vymedzenie osobitných vedeckých kritérií na určenie vlastností účinných látok a biocídnych výrobkov spôsobujúcich narušenie endokrinného systému;

4.  domnieva sa, že možné riešenia skúmané v rámci posúdenia vplyvu by v žiadnom prípade nemali zohrávať význam pri určovaní vedeckých kritérií týkajúcich sa vlastností narúšajúcich endokrinný systém alebo vplyvu určitých látok na zdravie;

5.  domnieva sa, že pokusy Komisie oddialiť prijatie delegovaných aktov sú nepodložené a bezúčelné a predstavujú porušenie jej povinností podľa zmlúv, keď plnenie týchto povinností považuje za menej dôležité ako vykonanie posúdenia vplyvu, ktoré právne predpisy nevyžadujú, a uprednostňuje vykonávacie opatrenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(3) o prípravkoch na ochranu rastlín;

6.  poukazuje na ďalšie porušenie zmlúv, ktorého sa dopustila Komisia, pretože neprijala všetky opatrenia, aby vyhovela rozsudku Všeobecného súdu;

7.  vyslovuje Komisii nedôveru;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil predsedovi Rady a predsedovi Komisie tento návrh na vyslovenie nedôvery a aby im oznámil výsledok hlasovania na plenárnej schôdzi o tomto návrhu.

(1)

Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2015, Švédsko/Komisia, T-521/14, ECLI:EÚ:T:2015:976.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

Právne oznámenie